İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-150
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :34
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-150
Şikayetçi:
 Mustafa YILDIRIM, Meşrutiyet Mah. Konur 2 Sok. No:34/7 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38588
Başvuruya konu ihale:
 2007/185312 İKN’li “H.263 Referanslı Çumra-Güneysınır E. İ. Hattının Teklif Birim Fiyatlı Tesisi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 06.10.56.0194/2008-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından  26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “H.263 Referanslı Çumra-Güneysınır E. İ. Hattının Teklif Birim Fiyatlı Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa YILDIRIM’ın 28.12.2007 tarih ve 38588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu iş, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğine tabi proje kapsamında olduğu halde, ÇED Olumlu kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı alınmadan ihaleye çıkıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde; “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 09.01.2008 tarih ve 757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2006 tarih ve 1123 sayılı kararı ile söz konusu proje hakkında “ÇED Olumlu Belgesi” verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul