• Karar No: 2008/UY.Z-152
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-152 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.04.2008 tarih, 2008/UY.Z-1525 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :36
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-152
Şikayetçi:
 Özdoğukan İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Yıldızevler 96. Sokak Nu:1/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Hipodrum Caddesi Nu:12 06330 Akköprü/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38066
Başvuruya konu ihale:
 2007/120717 İhale Kayıt Numaralı “SLİ Müessese Müdürlüğü A-17 Panosu Dekapajı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 06.10.42.0176/2008-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığınca 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/120717 İhale Kayıt Numaralı “SLİ Müessese Müdürlüğü A-17 Panosu Dekapajı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdoğukan  İnşaat  Taah. Tic. Ltd. Şti’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38066 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede firmaları tarafından verilen teklife ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları ancak 09.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararıyla ihalenin daha yüksek bedel teklif eden bir istekli üzerinde bırakıldığını öğrendikleri, 19.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ve idarenin 07.12.2007 tarih ve 19261 sayılı yazısı ile; şikayetin uygun bulunmadığının bildirildiği, aynı idarenin daha önce yaptığı ihalelerde sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece kabul edildiği halde aynı bir açıklamanın bu ihalede uygun görülmemesinin ve daha yüksek teklif veren istekli üzerine bırakılmasının kamu zararına yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinden 17.10.2007 tarih ve 4261 sayılı yazı ile;

 

-          Amortisman,

-          Personel giderleri,

-          Akaryakıt (Motorin+Yağ) giderleri,

-          Yedek parça ve tamir bakım giderleri,

-          Diğer malzeme ( Patlayıcı madde,lastik, elektrik, matkap) giderleri,

-          Müteahhit karı+genel giderler,

 

Dikkate alınarak aşırı düşük olarak belirlenen teklifine ilişkin açıklamalarının 30.10.2007 tarihine kadar sunulması istenmiştir.

 

Şikayetçinin 25.10.2007 tarihli açıklamasında, idarece yukarıda belirlenen giderlere ilişkin tutarlar her bir kalem için ayrı ayrı belirlenmiş ancak 1 sayfadan oluşan teklif açıklaması ekine bu bedellere nasıl ve nereden ulaşıldığına ilişkin herhangi bir belge ilave edilmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun ‘Aşırı düşük teklifler’ başlıklı 38 inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınacağı belirtilmiş, değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafında aşırı düşük olduğu belirlenen ve açıklama talep edilen teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamada sadece gider kalemlerinin tutarlarını belirtilmiş, bu giderlere ilişkin maliyet tespitine esas açıklamalar ile belge ve bilgilere yer verilmemiş olması sonucunda açıklamaları ihale komisyonunca yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul