İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1526
  • Toplantı No: 2008/ 20
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 20
Gündem No :80
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1526
Şikayetçi:
 Ataşoğulları İnş. Nak. Tur. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti. Eski Van Cad. Marangozlar Sok. No:33 Merkez / AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Fırat Mah. Erzurum Cad. Yeni Hükümet Konağı 3. Kat Merkez / AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7028
Başvuruya konu ihale:
 2007/202994 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Doğubeyazıt İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 06.01.40.0170/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 24.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı Doğubeyazıt İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ataşoğulları İnş. Nak. Tur. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7028 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Erzurum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından Yapım 2. Şube Müdürü inşaat mühendisi Hasan NUHOĞLU adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde iş yönetme belgesi olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun Erzurum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, tekliflerinin elektrik ve makine birim fiyatlarına ilişkin analizlerin olmadığı ve yapılan tenzilatların işçilik ve malzeme üzerinden yapılması gerekçesiyle uygun görülmediğinin bildirildiği, ancak bu eksikliklerin esasa ilişkin eksiklikler olmadığı, analizlerin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılması gerektiği, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı,

 

2) Kesinleşen ihale kararının bildiriminin mevzuata uygun yapılmadığı, adi posta yoluyla bildirim yapıldığı,

 

İddia edilmektedir (Ek-1).

 

Başvuru konusu ihalenin iptal kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birici iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ihale dokümanında belirtilen inceleme konusu ihaleye ilişkin İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümünün 58.1. c maddesinin “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerin ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

06.02.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, alınan ihale kararının başvuru sahibine bildirim yazısından anılan isteklinin teklifinin makine ve elektrik birim fiyatları analizlerinin verilmediği ve yapılan tenzilatların işçilik ve malzemeden yapıldığı (%25 müteahhit karından yapılmaması) gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinde, teklifinin inşaat, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat ve elektrik iş guruplarından oluştuğuna ilişkin teklif icmal sayfası ile her bir iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvellerine ve inşaat iş grubuna ilişkin analizlere yer verdiği, ancak teklif icmal sayfasında belirttiği diğer iş gruplarını oluşturan iş kalemleri için oluşturulan fiyatların belgelendirilmediği tespit edildiğinden idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu ancak teklif ekinde sunulan sadece inşaat iş grubuna ilişkin belgelerin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü çerçevesinde yapılan değerlendirmede teklif kapsamında sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerektiği, sunulan analizlerin içeriğine ilişkin değerlendirmenin ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin yukarıda aktarılan hükmü gereği aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılması gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında “yapılan tenzilatların işçilik ve malzemeden yapıldığı” hususunun sayılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 nci maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. “ hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 7.3.2 madde düzenlemesi ile istekli bünyesinde 1 adet mimar, bir adet inşaat mühendisi, bir adet elektrik mühendisi ve bir adet makine mühendisi unvanlı dört adet anahtar teknik personel bulunduruyor olma şartı arandığı, başvuru sahibinin teklifinde; 28 yıl deneyimli mimar Hüseyin PEKTAŞ, 20 yıl deneyimli inşaat mühendisi Bülent GÜRSOY, 29 yıl deneyimli makine mühendisi Selahaddin DÜZ, ve 17 yıl deneyimli elektrik mühendisi Sefa ARSLAN’ın anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği “anahtar teknik personel listesi”ne, ekinde bu kişilerin deneyim sürelerine ilişkin olarak ilgili oda kayıt örneklerine ve söz konusu personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin belgelere yer verdiği ancak elektrik mühendisi Sefa ARSLAN’ın ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin işe giriş bildirgesi örneğinde bu kişinin işe başlayacağı/ başladığı tarih olarak 24.01.2008 ihale tarihi bilgisinin yer aldığı, bu haliyle anılan kişinin ihale tarihinde işe başlayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinde yer vermiş olduğu anahtar teknik personele ilişkin belgelerin anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü doğrultusunda asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

13 isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edildiği ve ihale yetkilisi tarafından da 06.02.2008 tarihinde uygun görüldüğü, alınan ihale kararında isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine yer verilmediği,ancak kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirim yazılarında isteklinin teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından ihalenin geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi işlemine ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde; isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin bazıları yerinde olmamakla birlikte sonuç olarak bütün isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

          

           Şikayete konu ihalede, ihalenin iptal edilmesine ilişkin 01.02.2008 tarihili ihale komisyon kararının 06.02.2008 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, kesinleşen ihale kararının isteklilere 08.02.2008 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği bilgisinin yer aldığı, ancak bildirimin iadeli taahhütlü posta yoluyla yapıldığına ilişkin idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında herhangi bir belgenin yer almadığı, başvuru sahibinin ihale kararının 11.02.2008 tarihinde adi posta yoluyla gönderildiğine ilişkin beyanı olduğu, şikayete konu ihalenin iptal edilen ihaleye yönelik olduğu, ihale kararının bildiriminin anılan Kanunun 41 nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda elden veya iadeli taahhütlü posta yolu yerine adi posta yoluyla bildirilmesinin esasa etkili sonuç doğurmayacağı, başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararının 13.02.2008 tarihinde bildirildiğinin beyan edildiği ve idareye 20.02.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusu açısından herhangi bir hak kaybının olmadığı, idare tarafından ihale kararının bildiriminde mevzuata aykırı işlem tesis edilmesinin istekli açısından herhangi bir hak kaybı doğurmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak şikayete konu ihalede ihale dokümanında ihaleye katılmak için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterini sağlayan teklif bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Erzurum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından Yapım 2. Şube Müdürü inşaat mühendisi Hasan NUHOĞLU adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde iş yönetme belgesi olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun Erzurum Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul