İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1527
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :81
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1527
Şikayetçi:
 İzollar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Y. Şehir Mah. 4. Sokak Yenişehir Apt. No:7 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Yenişehir Kampusü Yenişehir / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6920
Başvuruya konu ihale:
 2007/186440 İhale Kayıt Numaralı “Harran Üniversitesi Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 06.01.38.0170/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 04.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Harran Üniversitesi Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İzollar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6920 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı halde idare tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu, analizlerin ve teklif eklerinin yeterince doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ihale dokümanında belirtilen inceleme konusu ihaleye ilişkin 06.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanı ile idari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümünün 58.1 maddesinin “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesine göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerin ekinde Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından ihalede en düşük teklifi veren Öz Işıklar İnş. ve Tic. Koll. Şti.’nden 22.01.2008 tarih ve 420 sayılı yazı ile teklif ekinde sunulan teklif cetvelinde soğutma grubu tesisatına ait imalat kalemlerine ve kalorifer tesisatına ait 152.2211 (3 adet sıcak su kazanı 600.000 kcal/h) pozuna teklif verilmediği, sadece soğutma tesisatının pursantaj oranının %17,85015 olduğu ve bunun teklifi büyük ölçüde etkilediği belirtilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususlara ilişkin yazılı açıklamanın yapılmasının istenildiği, anılan istekli tarafından söz konusu imalatına ilişkin fiyatın 1.109.307 YTL bedelli tesisat teklifleri toplamının içerisinde yer verildiği, bu imalatlara ait fiyatların diğer kalemlere eklendiği, firmalardan alınan tekliflere %10 kar eklenerek tekliflerinin oluşturulduğu şeklinde açıklamada bulunulduğu ve açıklama ekinde 1.009.115,38 YTL tutarında sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, otomatik kontrol tesisatı, klima/havalandırma tesisatı, brülör tesisatı, yangın tesisatı, soğutma tesisatı iş gruplarını oluşturan iş kalemlerine ilişkin Ayyıldız Müh. Ltd. Şti.’nden ve diğer firmalardan alınan proforma faturalara yer verdiği, idare tarafından yapılan yazılı açıklamanın uygun görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan Öz Işıklar İnş. ve Tic. Koll. Şti. tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak belgeye dayalı yazılı açıklamada bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 inci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerin, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edileceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteneceği ve belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirerek bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hükme bağlanmıştır.

 

Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra, yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak, aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi ve bu sınırın altında kalan tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereği olduğu için 14 isteklinin teklif verdiği ve ihale komisyonu tarafından üç istekliye ait teklifin, ihale dokümanında belirtilen ve ihaleye katılım için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak diğer tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak belirlenmek suretiyle diğer işlemlere geçildiği ancak şikayete konu ihalede idari şartnamenin 58.1 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvelleri ile analizler istenilen söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Öz Işıklar İnş. ve Tic. Koll. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi İzollar İnş. ve San. Ltd.Şti. Taş Teknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güryapı Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kanatlar İnş. Tic. Ltd. Şti.ve Altay Yem. İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinde söz konusu belgelerin tamamına yer vermediği ve eksikleri bulunduğu, sunulan belgelerin asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı ayrıca Akyapı Müş. Müh.Paz. Ltd. Şti. tarafından idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesi düzenlemesi gereği teklifinde yer verdiği ticaret sicil gazetesi örneğinin asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklilere ait tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılarak diğer tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki gerekçemiz ile itirazen şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul