İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1528
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :82
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1528
Şikayetçi:
 Ercüment SAKİN, Medrese Mah. Ankara Cad. Ağahoğlu Apt. No:46/3 Merkez / YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8378
Başvuruya konu ihale:
 2007/191221 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat Aydıncık Kazankaya Kasabası Çekerek Irmağı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 06.01.72.0170/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü’nce 31.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yozgat Aydıncık Kazankaya Kasabası Çekerek Irmağı Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ercüment SAKİN’in 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8378 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından başvurusunda “iş makinelerinin kira ücretlerinin pazarlık edilerek TCM hafriyat firmasından alındığı, iş makinelerinin güç ve kapasitelerinin ihalede ne taahhüt edildiyse o olduğu, iş makinelerini piyasada iş yapan TCM hafriyatın kendisine taahhüt ettiği, piyasada operatörün makine sahibine ait olduğu, sunulan analizlerde ortalama taşıma mesafesinin 0.150 km olduğunun belirtildiği, kamyonların km de 0,4 lt mazot yaktığının kendi tecrübeleriyle bilindiği, analizlerde birim fiyat tariflerinde geçen ve para tutan tüm kalemlerin değerlendirildiği, ağaç kesim giderlerinin bu işte fiyatı etkilemeyeceği, iş alanındaki ufak tefek birkaç ağacın fiyata etkisi olmayacağı, idarenin istediği kapasitedeki makineler için birkaç ağacın dikkate alınmasının tecrübeyle bağdaşmayacağı, üç yıldırım hazır beton firmasından teklif alındığı, işin adının içinde işin adresinin ve niteliğinin açıkça yazıldığı, analizlerde çeşitli işçiliğin fiyatlandırıldığı, kalıp ve iskele fiyatlarının DSİ’nin 2007 birim fiyatlarından alındığı ve 12 aylık eskavalasyonun uygulandığı, 21.011 pozunda 21,54 m2 kalıp fiyatı- 21.054 pozunda 2,34 m3 iskele fiyatı olduğu, bu pozların analizlerinin DSİ’nin kendi oluşturduğu analizlerde olduğu, DSİ’nin 2007 yılı fiyatlarının değerlendirmeye alındığı halde neyin açıklamasının yapılmasının gerektiği, büz döşemesi için verilen 3 YTL/m bedelin piyasada makul fiyat olduğu, bunun analizin analizinin analizi, en alt rayiçlere kadar analiz mi yapılması gerektiği, nereye kadar analiz yapılacağının bilinemediği” ifadelerine yer verilerek incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; Birim fiyatlara ait oluşturulan analiz ve bileşenler şekil itibariyle değil; fiyatı oluşturan bileşenlerin içeriğinde bulunan alt iş kalemlerine ait yardımcı analizlerin oluşturulmamış olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

12 isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 13.02.2008 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden, 11 isteklinin tekliflerin geçerli teklif olduğu değerlendirilerek Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen şekilde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin 734.613,92 YTL olarak belirlendiği ve bu değerin altında teklif veren başvuru sahibi, Murat ŞAHİNER, Özcan İnş. Ltd. Şti., Yener KURT-Celal ŞİMŞEK iş ortaklığı, Gözde İnş. A.Ş. Malamira İnş. Ltd. Şti., Cengiz MUTLU ve Kılınç-Taş İnş. Ltd. Şti.’nden yazılı açıklama istenildiği, başvuru sahibi ile Murat ŞAHİNER’in yazılı açıklamaların uygun görülmediği, Yener KURT-Celal ŞİMŞEK iş ortaklığı ile Malamira İnş. Ltd. Şti.’nin idareye ön görülen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklamaların sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Özcan İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; İdare tarafından sınır değerin altında ve ihalede en düşük teklifi veren başvuru sahibinden 22.01.2008 tarih ve 661 sayılı yazı ile ihale dokümanındaki teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunan her bir iş kalemi için ayrıntılı fiyat analizlerinin bileşenleri ile birlikte idareye yazının tebliği tarihini izleyen beş gün içerisinde sunulmasının istenildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından idareye teklif mektubu ekinde yer alan üç iş kalemine ilişkin teklif bedeli maliyet icmal tablosu, analiz ve iş makinelerinin kiralama ücretlerinin ve şartlarının belirtildiği TCM Hafriyat Taah. firmasından alınan taahhütname, C16 hazır beton ve beton boru için alınan fiyat teklifine yer verdiği,

 

İdare tarafından başvuru sahibinin şikayetini uygun bulmadığı 03.03.2008 tarih ve 1795 sayılı işleminden;

 

a) KTK- 01 Kazı Yapılması, Kazının Depo ve/veya Dolguya Konulması pozu için verilen fiyatın 0,70 YTL/m3 olduğu, bu poza ilişkin verilen analizde iş makinelerine ilişkin aylık kira ücretlerinin değerlendirilmesi için 05.02.2008 tarih ve 1078 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret odasından ve Borusan Makine A. Ş.’nin Adana Bölge Müdürlüğünden akaryakıt bedeli hariç iş makinelerin aylık kiralama ücretlerinin sorulduğu, iş makineleri için teklif edilen bedelin çok düşük olduğu, iş makineleri için alınan taahhütnamede iş makinelerinin kapasite ve gücü belli olmadığı için analizlerde belirtilen yakıt ücretlerinin hesaplanamadığı, operatör ücretinin nasıl karşılanacağının belirtilmediği, bu poz için teklif edilen 0,70 YTL/m3 bedelinden 0,69 YTL/m3 maliyet bedelinin çıkartıldığında kalan 0,01 YTL/m3 yüklenici karı ile, operatör maaşı, işçilik, genel giderler, kazı sırasında ortaya çıkacak müşkülat, su tahliyesi,, temel kazı temizliği, ağaç kesimi gibi giderlerin karşılanamayacağı,

 

b) KTK-02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C16 Betonu/Betonarme Betonu pozu imalatında kullanılacak C16 betonu için 75,00 YTL/m3 Üç Yıldırım hazır beton firmasından teklif alındığı ve bu bedelin teklife aynen yansıtıldığı, ancak alınan taahhütnamede beton nakliye veya iş yerine teslim edildiğine dair bilginin olmadığı, bu poz için kalıp, iskele  bedeli ve kalıp, iskele beton işçiliği için 35,00 YTL/m3 bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak her bir analizin bileşenleri ile birlikte verilmesi istenilmesine rağmen yardımcı analizlerin oluşturulmadığı,

 

c) KTK-03 O50 cm iç çapında ve 6,5 cm cidar kalınlığında drenaj ve mecralar için büz imali ve döşenmesi pozu için 25,00 YTL/m teklif edildiği ve maliyetin büz maliyeti 18,00 YTL/m ve büzün yerine döşenmesi ve ek yerlerin betonla kaplanması maliyeti 3,00 YTL/m olarak belirtildiği, ancak işçilik için verilen 3,00 YTL/m fiyatın nasıl oluşturulduğuna ilişkin yardımcı analizin yapılmadığı,

 

Gerekçeleriyle yapılan yazılı açıklamanın idarece uygun görülmediği tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanı içerisinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki hesap cetvelinde ihale konusu işin, KTK-01 Kazı Yapılması, Kazının Depo ve/veya Dolguya Konulması pozu KTK-02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C16 Betonu/Betonarme Betonu pozu ve KTK-03 O50 cm iç çapında ve 6,5 cm cidar kalınlığında drenaj ve mecralar için büz imali ve döşenmesi pozu olmak üzere üç iş kaleminden oluştuğu, başvuru sahibinin yazılı açıklamasında her üç iş kalemine ilişkin olarak analizlere yer verdiği ve sunulan analizlerde belirtilen iş makineleri ve malzeme bedellerine ilişkin olarak firmalardan alınan tekliflere yer verdiği, yapılan açıklamanın uygun görülmeme gerekçesinin yardımcı analizlerin yapılmamasına ve teklif edilen bedellerin piyasa koşullarının altında olmasına dayandırıldığı, ancak başvuru sahibinin belgeye dayalı yazılı açıklamada bulunduğu ve yazılı açıklama ekinde sunulan maliyet analiz tablosunda firma karının 105.780,00 YTL olduğunun belirtildiği, bu haliyle genel giderlerin karşılanacağı bedelin olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden yapılan açıklamalar doğrultusunda  tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul