İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1529
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :85
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1529
Şikayetçi:
 Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Top. Temz. Ltd. Şti, Cumhuriyet Cad. Hastaneler Yanı Yılkay Apt. Kat.1 Merkez / RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7891
Başvuruya konu ihale:
 2007/185161 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Merkez Aksu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 06.01.62.0075/2008-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ  XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun Merkez Aksu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Top. Temz. Ltd. Şti’nin 17.03.2008 tarih ve 7891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sundukları aşırı düşük teklif açıklaması reddedilerek ve imalat poz analizleri değerlendirmeye alınmayarak, kamu yararının gözetilmediği iddia edilmektedir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 19.03.2008 tarih ve 8291 sayı ile Okyanus Mühendislik ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul