İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1531
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :89
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1531
Şikayetçi:
 Egemsoy İnş. Nak. Mad. Yak. Tem. Tic. San. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mehmet HANEGELİOĞLU, Hastane Cad. Metin İşhanı Kat.1 No:1-2 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi,Yenişehir Mah. Hastane Cad. No:28 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6094
Başvuruya konu ihale:
 2007/180659 İKN|li “Bingöl Merkez 300 Kişilik Yemekhaneli Pansiyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 06.01.24.0194/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bingöl Merkez 300 Kişilik Yemekhaneli  Pansiyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Egemsoy İnş. Nak. Mad. Yak. Tem. Tic. San. Ltd. Şti. vekili Av. Mehmet HANEGELİOĞLU’nun 01.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ilişkin sundukları oda kayıt belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, idarece tesis edilen bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.3.2.a maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; anahtar teknik personel olarak en az beş (5) yıl deneyimli bir (1) adet inşaat mühendisi, bir (1) adet makine mühendisi ve bir (1) adet elektrik mühendisinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartlarının arandığı; özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresinin hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olma hususunun ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, dört isteklinin (1- Egemsoy İnş. Nak. Mad. Yak. Tem. Tic. San. Ltd. Şti., 2- Bayram İnş. Gıda Teks. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., 3- Güner İnş. Teks. Gıda Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., 4- Çevlik İnş. Pet. Taş. Mad. Tur. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti.) sunduğu anahtar teknik personele (elektrik mühendisi) ait meslek odası üye kayıt belgelerinde yer alan, “Müteahhitlik karnesi ile SMM belgesi yerine, ihaleye katılım ve TUS belgesinde kullanılamaz” ibaresinin idarede tereddüde yol açması üzerine, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesine gönderilen 14.12.2007 tarihli yazıyla söz konusu oda kayıt belgelerinde belirtilen kişilerin anahtar teknik personel olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

 

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinin 19.12.2007 tarihli cevap yazısında; Bayram İnş. Gıda Teks. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güner İnş. Teks. Gıda Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çevlik İnş. Pet. Taş. Mad. Tur. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti.’nce sunulan oda kayıt belgelerinin taraflarınca düzenlendiği, ancak, ilgili kişilerin anılan firmalarda anahtar teknik personel olarak yer alıp almadığının kamu ihale mevzuatı doğrultusunda idarece değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinin söz konusu yazısında, başvuru sahibi Egemsoy İnş. Nak. Mad. Yak. Tem. Tic. San. Ltd. Şti.’nce anahtar teknik personel olarak gösterilen Şeyban GAZANFER hakkında bir bilgiye yer verilmemesi nedeniyle, 24.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, idarece Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesine yazılan 28.01.2008 tarihli ikinci yazı ekinde adı geçen şahsa ilişkin olarak ihalede sunulan oda kayıt belgesinin sureti gönderilerek söz konusu belgenin taraflarınca düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu; bu yazıya cevaben gönderilen 28.01.2008 tarihli yazıda, Şeyban GAZANFER adlı bir üyelerinin bulunmadığı ve 10.12.2007 tarih ve 2007/21-492 sayılı söz konusu belgenin taraflarınca düzenlenmediği, Şeyban GAZANFER’in 16841 Oda sicil nolu Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesine kayıtlı bir üye olduğu, idareye sunulan oda kayıt belgesinde yer alan 9321 oda sicil numarasının Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesine üye İbrahim USLU adlı bir kişiye ait olduğu, belgede yer alan diğer sicil bilgilerinin de Şeyban GAZANFER’e ait güncel bilgiler olmadığı, dolayısıyla bahse konu belgenin sahte olduğunun belirtildiği; bunun üzerine idarece başvuru sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 11.02.2008 tarihli yazı ile yasaklama kararı verilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bildirim yapıldığı, öte yandan başvuru sahibinin 75.000 YTL tutarındaki geçici teminatının gelir kaydedildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; idarenin, başvuru sahibince anahtar teknik personel olarak gösterilen elektrik mühendisine ait meslek odası üye kayıt belgesinin sahte olduğu yönündeki tespitinin yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin fiilinin, ihale dışı bırakılacak isteklilerin belirtildiği 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (h) bendinde yer alan, “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen” hükmü ile, (j) bendinde yer alan, “17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen” hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 5615 sayılı Kanunla eklenen son fıkrasında;

“Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin değişik 48 inci maddesinde, “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamına giren isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmekte olup, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ise anılan hükümler çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde;

“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

      

       Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan maddenin atıfta bulunduğu 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında ise yasaklamaya ilişkin hükümler yer almaktadır.

“Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi” yaptırımı, 4734 sayılı Kanunun 10, 11, 37, 44 ve 52 nci maddelerinde düzenlenmiş olup, söz konusu hükümler incelendiğinde, Kanunun 10 uncu maddesinin (j) ve (h) bendi kapsamında yer alan istekliler ile 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen isteklilerin geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, incelenen ihalede başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu; ancak, sahte belge sunulması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi hususunda mevzuatta bir hüküm bulunmaması nedeniyle, başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin geçici teminatının irat kaydedilmesi işleminin iptal edilerek ihale işlemlerine mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul