• Karar No: 2008/UY.Z-1533
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :91
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1533
Şikayetçi:
 Muharrem GÜRSOY, Tunalı Hilmi Caddesi 45/13 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7300
Başvuruya konu ihale:
 2008/24763 İKN|li “Gazi Hastanesi D1 ve D2 Blok II. ve IV. Katları Tadilat ve Onarım Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 06.0151.G020/2008-23 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nca  04.03.2008 tarihinde  Pazarlık Usulü ile yapılan “Gazi Hastanesi D1 ve D2 Blok II. Ve IV. Katları Tadilat ve Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Muharrem GÜRSOY’un 10.03.2008 tarih ve 7300 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Gazi Hastanesi D1 ve D2 Blok II. ve IV. Katları Tadilat ve Onarım Yapım İşi ihalesinin pazarlık usulü yapıldığı, işi alacak firmanın önceden belli olduğu, ihalenin formalite yapıldığı, pazarlık usulü ile ihalenin yapılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları yönünden yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme  aşağıda yapılmıştır.

 

22.02.2008 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……      

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…” hükmü,

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 15.11.2008 tarih ve 1633 sayılı yazısında; Başhekimlik makamlarından hizmetlerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için yapılması zaruri imalatların gerekçeleri ile birlikte bildirildiği, ayrıca; teknik komisyon tarafından tanzim edilen 25.01.2008 tarihli raporda; “Gazi Hastanesinin ihtiyacı olan ameliyathane ve laboratuarların yapımı gerçekleştirilmekte, yapım süreci içerisinde hem yeni. ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, hem de firmaların taahhüdünde olmayan fakat yapılması da zaruri olan ihtiyaçların gerçekleştirilmesi de gerekmektedir.

Aşağıdaki açıklamalarda da görüleceği üzere G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinin sağlıklı olarak hizmet verebilmesi için yapılması zaruri imalatlar Başhekimlik tarafından Rektörlük Makamından talep edilmektedir. Söz konusu taleplerin açıklamaları ise aşağıdaki gibidir.

1.      4. Kat Laboratuar Bölümüne yapılan ilave çelik kontrüksiyon bir önceki ihale kapsamında, hasıl olan fiziksel mekan ihtiyacına bir çözüm olmuştu. Ancak bu mahallin fonksiyonel bir biçimde hizmet verebilmesi, gerekli çalışma standartlarının temini ile mümkün olabilecektir. Bu ise çatı arasına ısı yalıtımı (taş yünü) yapılması ve tavanın asma tavan ile kapatılması ile sağlanabilecektir.

2.      Önceki ihale kapsamında bazı hastane servislerinin fiziksel mekanları tadil edilmek suretiyle bu servislerin daha uygun ve ideale yakın şartlarda işleyişe sahip olmaları amaçlanmış ve uygulamalarla bu temin edilmiştir. Ancak söz konusu tadilata tabi tutulan servislerin ödenek yetersizliğinden dolayı yenilenemeyen donanımları, bu servislerin standartlar dahilinde hizmet sunabilmesinin önünde aşılması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda;

a. 2. Kat Fizik Tedavi Servisi,

b. 2. kat beyin Cerrahi Servisi,

c. Acil Servis Röntgen Bölümü,

d. 3. Kat 12 adet Ameliyathane Bölümü,

e. 3. Kat Yoğun Bakım Bölümü,

f. 4. Kat Patoloji Öğretim Görevlileri Bölümü ve diğer laboratuarların fonksiyonellik ve
hastane standartlarım temin maksadıyla sabit ahşap, donanımlarının (dolap, desk, tezgah vb.) yenilenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle fiziksel sınır ve işlev akışı yenilenen bahse konu bölümlerin mevcut ahşap donanımı ile kalması durumunda, inşaatla ilgili
yapılmış olan değişiklikler hizmet kalitesi olarak kendisini göstermeyecek, anlam ifade
etmeyecektir.

Bütün bu nedenlerden dolayı daha iyi şartlarda hizmet veren bir hastane için yukarıda açıklanan inşaat imalatlarının acilen gerçekleştirilmesi öncelikli ve elzem görülmektedir.

Tıp Fakültesinin Ameliyathane onarım ve yenilemeleri esnasında yapılması zaruri olan ancak önceden öngörülmediği için ihale içerisine dahil edilmemiş imalatlarda bulunmaktadır. Bu imalatlardan;

3. Ameliyathanelerin tıbbi gaz tesisatları eski sistemde müşterek olarak yapılmış olup, bir yerdeki arıza tüm ameliyathanelerin hizmet dışı kalmasına sebep oluyordu.  Şimdi ise onarımı yapılmakta olan ameliyathanelerin tıbbi gaz sökümleri bağımsız olarak yapılmaktadır. İhale bünyesinde bulunmamakla beraber geri dönüşü olmayan ve sonradan yapılması mümkün bulunmayan imalatlar olduğu için devam edip tamamlanmaktadır. Bu imalatlar şunlardır:

 

a.Tıbbi Gaz Sistemi yapımı,

b.Ameliyathane kumanda kontrol panoları

c.Paket hijyenik klimalar otomasyon ve aspiratör kontrol panoları,

d.Yangın dolapları

e.İlave yatak başı üniteleri ve hemşire çağrı sistemleri

4.      Ameliyathaneleri besleyen soğutma grubuna olan ihtiyaç son yapılan klima santralleri ile birlikte yaklaşık 4 kat artmıştır. Ancak soğutma grupları son derece yetersiz ve arızalıdır. MCQUAY marka soğutma grubunun bir tanesi tamamen hizmet dışı kalmış olup, tamir edilmelidir. Soğutma kuleleri hastane hizmet vermeye başladığı günden beri çalışmakta olduğundan tamamen çürümüştür. Ayrıca üç adede ulaşan soğutma gruplarının birbirine uyumsuzluğunun giderilmesi için ayrı grupların ayrı. pompalardan beslenmesi zarureti bulunmaktadır.

5.      Onarımı yapılmakta olan laboratuarların soğuk odaları bulunmamaktadır. Zaruri yapılması gerektiği bildirilen soğuk oda grupları da söz konusu ihtiyaçlar içerisinde tamamlanmaktadır.

6.      Tıp Fakültesi Hastanesine yeni ilave edilen binalar, birimler, cihazlar, altyapı sistemlerinin büyütülmesini ve tadilat yapılmasını zaruri hale getirilmektedir. Bundan dolayı Tıp Fakültesi Hastanesi ısıtma sistemlerinde, sıhhi ve havalandırma sistemlerinde uygun ilave tesisatların yapılması da zaruri bulunmaktadır.

 

7.      26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetenin 2. bölüm iç tesisat kısmının c maddesi gereği; 1.Keşfinde olmayan yangına dayanıklı NZXH ve NHXM türü kabloların kullanılması zorunlu olduğundan.

8.      Ameliyathane mahallerinde kullanılan iç ihtiyaç tabloları yeterli olmadığından ihtiyaca uygun yeni tabloların yapılması.

9.      Ameliyathane otomatik kapılarının kullanılmaz haldeki mekanizmalarının yenilenmesi.

       10.  Hastanenin değişik birimlerinde, ihtiyaç duyulan otomatik kapıların komple yapılması.

SONUÇ; Yukarda bahsedilen ihtiyaçlar; gerek Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Dekanlığının talepleri gerekse Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının bu talepler ile birlikte yapılması zaruri olan ihtiyaçlardandır.

Söz konusu ihtiyaçlar Tıp Fakültesi ve Hastanesinin sağlık ve eğitim hizmetinin ortaya çıkan ihtiyacı olup tamamlanmasına izin verilmesi, hizmetin daha düzenli ve sağlıklı verilmesini temin edecektir.” hususlarının yer aldığı, taleplerin fakülte genel sekreterliğine iletildiği, anılan talepler üzerine Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu 08.02.2008 tarih ve 02 no’lu toplantısında;“2008 I 000530 Proje No ile 2008 yılı Yatırım Programında yer alan "Hastaneler ve Diş Hekimliği Onarımı" başlığında devam eden iş kapsamında zaruri olduğu halde keşifte olmayan imalatlar yapılamadığından, tadilatı tamamlanan bazı birimlerde sağlık hizmeti, verilememesi nedeniyle, Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyaçlarının ivedi olarak temini için, hastane inşaatlarında deneyimli yüklenicilerin daveti ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 -b maddesine göre PAZARLIK Usulü ile yapılmasına…”  karar verildiği anlaşılmıştır.

 

                Daha sonra ihale yetkilisi tarafından 21.02.2008 tarih ve 150 sayılı olur yazısında; “Üniversitemiz 10.590.000.- YTL keşif bedeli üzerinden yüklenici ARAŞ İnş.Yapı Mlz. Taah. Tic, San. Ltd. Şti.´ne ihale edilerek 13.11.2003 tarihinde sözleşmeye bağlanmış bulunan G.Ü, ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ GARAJ, ALTYAPI VE BÜYÜK ONARIM inşaatı işinde işin süresi içinde birinci keşfe esas imalatlar tamamlanmıştır.

Bu iş kapsamında zaruri olduğu halde sözleşmede yer almadığı için gerçekleştirilemeyen imalatlar nedeni île tadilatı tamamlanamayan bazı birimlerde hizmet verilememektedir. Bu nedenle hizmetlerin yapılamadığı ve aksadığı Gazi Hastanesi Başhekimliğinin yazılarında, Yapı işleri Daire Başkanlığı İnceleme Komisyonu raporunda belirtilmektedir.

2008 J 000530 proje no ile 2008 Yatırım Programında yer alan "Hastane Büyük Onarımı" başlığında gönderilen ödenek ile 2. Kat Fizik Tedavi, Beyin Cerrahi Servisi, Acil Röntgen Bölümü, 3. Kat Yoğun Bakım ve 12 Adet Ameliyathane Bölümlerinde hizmetin devamlılığının sağlanılması için;

Söz konusu durum göz önüne alınarak gerekli tadilat, onarım ve donatım imalatlarının yapılabilmesi için yapım işi İhalesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 -b maddesine göre PAZARLIK Usulü ile yapılması hususunda Üniversitemiz Yönetim Kurulunun Ek1 teki Kararı alınmıştır.

Uygun görülmesi halinde;

Söz konusu durum göz önüne alınarak GAZİ HASTANESİ D1 ve D2 BLOK II. ve IV. KATLARI TADİLAT VE ONARIM - DONATIM İNŞAATI YAPIM işi ihalesinin 4734 sayalı Kamu İhale Kanununun 21 -b maddesine göre PAZARLIK Usulü ile yapılması…...” gerektiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu ihaleye idarece;  Aras İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Akçamlar İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Garden İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Elif İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ertay Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. lerinin davet edildiği, anılan isteklilerin idareye sunmuş oldukları belgelerin geçerli kabul edildiği, yeterli sayılan isteklilerin fiyat tekliflerinin 07.03.2008 tarihindeki oturumda açıklandığı, daha sonra son tekliflerin alındığı ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Aras İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin  belirlendiği anlaşılmıştır.

           

İdarece ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılmasına yönelik ortaya konan gerekçeler ile anılan Kanunun 21 nci maddesinin (b) bendine yönelik Kanunda öngörülen düzenleme birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu ihalede Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu bulunmadığı,  ihalenin pazarlık usulü ile  yapılmasının koşullarının oluşmadığı  anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline   kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların bildirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle YÖK´e gönderilmesine,

 
 Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İdarece, ihale edilen ihale konusu işin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde öngörülen pazarlık usulü ihalenin şartları oluşmamasına rağmen, mevzuata aykırı bir şekilde tesis edilen bu idari işlemin gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında, idari ve/veya cezai yönden soruşturulması gereken bir işlemin bulunup bulunmadığı hususunda takdirin (YÖK’e)  idareye ait olmak üzere, Gazi Üniversitesinin bağlı olduğu YÖK’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

   

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul