İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1558
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :123
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1558
Şikayetçi:
 Çakıroğulları Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 74. Sok. No:5/5 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi İnşaat Şube Müdürlüğü,Hipodrom Cad. C Blok No:85 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6050
Başvuruya konu ihale:
 2007/191482 İKN|li “Esen Boğa Hava Alanı Yolundaki Binaların Dış Cephe Kaplaması Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 06.01.22.0194/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi İnşaat Şube Müdürlüğü’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Esen Boğa Hava Alanı Yolundaki Binaların Dış Cephe Kaplaması Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Çakıroğulları Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6050 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ilişkin sundukları SSK bildirgesinin imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği, idarece tesis edilen bu işlemin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, 15.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile, başvuru sahibinin teklifinin anahtar teknik personele ait SSK bildirgesinin imzasız ve kaşesiz olması; diğer istekli Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise, sunulan iş deneyim belgesinin istenen iş grubuna ait olmaması nedeniyle reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu komisyon kararının 22.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri incelendiğinde;

 

1-     Çakıroğulları Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; en az beş (5) yıllık deneyimi olan 1 (bir) adet inşaat mühendisinin anahtar teknik personel olarak ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartının arandığı; özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresinin hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunun ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceği düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı maddesinde ise; “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Tekrar İşe Giriş Bildirgesini internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderen işverenler için bu belgelerin sağ tarafındaki barkod, belgenin anılan Kurum tarafından alındığına dair onayı göstermektedir. Bu nedenle ihaleye katılacak isteklilerin sunacakları söz konusu barkodu taşıyan bu belgelerin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama değerlendirildiğinde; isteklilerce sunulan prim aylık bordrosu, hizmet belgesi ve işe giriş bildirgelerinin resmi web sitesinden barkodlu olarak alınması halinde ayrıca bir onaya tabi tutulmadan ve/veya isteklinin imzası aranmadan geçerli kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Çakıroğulları Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak Ali Osman AKTAŞ’ı gösterdiği, söz konusu kişinin isteklinin bünyesinde çalıştığı hususunun sağ tarafında barkod bulunan Tekrar İşe Giriş Bildirgesi ile tevsik edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu belgenin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmadığı, anılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin, isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığı veya ihale tarihinden önce işten çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde ilgili sigorta il müdürlüğünden buna ilişkin bilgi istenerek sonucuna göre işlem yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin, anahtar teknik personele ait “Tekrar İşe Giriş Bildirgesi”nin uygun olmadığı gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2- Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV grubu işlerin kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin (iş bitirme), Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 31.07.2006 tarihinde düzenlendiği, işin adının “Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eğitim Merkezi) Tadilat ve Onarım İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisatları genel onarım işi” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan isteklinin iş deneyim belgesinde belirtilen “hizmet binası tadilat ve onarım işi”nin idari şartnamede “B/IV grubu işler” şeklinde yapılan benzer iş belirlemesine uygun düşmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

Ancak;

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin üçüncü fıkrasında ise, “Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile idari şartnamede, “B/IV grubu işler”in benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, onarım işlerine yönelik bir benzer iş belirlemesi yapılmamıştır. Bu haliyle, söz konusu düzenlemenin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, onarım ve tadilat işi gerçekleştirmiş isteklilerin ihaleye katılmasını sağlayacak şekilde bir benzer iş belirlemesi yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Nitekim, Akdağ İnş. Turz. Oto. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, ihale konusu işe uygun bir benzer iş belirlemesi yapılmamış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuruya konu ihalede tüm tekliflerin reddedilmesi yönündeki idare işlemi uygun görülmemekle birlikte, yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılık nedeniyle iptal işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul