İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1566
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :132
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1566
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temz. Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Oto. Tarım Hayv. Su Ürn. Deri Cenaze Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi Turkay Apt. No:27 Kat:1 Daire:1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Balbey Mah. Cumhuriyet Cad. No:34 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6076
Başvuruya konu ihale:
 2007/194111 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İmareti Yemek Hazırlama ve Dağıtımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 06.06.48.0120/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 03.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Antalya İmareti Yemek Hazırlama ve Dağıtımı İşi ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temz. Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Oto. Tarım Hayv. Su Ürn. Deri Cenaze Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Firmalarının anahtar teknik personelinin iş deneyim süresinin yetersiz olduğu

 

2) Hizmet yeri yeterlilik belgesinin Antalya’da bulunan iş yerlerine ait olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarının değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; İdarece 31.01.2008 tarih ve 903 sayılı yazı ile şikayetçiye verilen cevapta; her ne kadar şikayet dilekçesinde anahtar teknik personelin deneyim süresinin mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edileceği iddia edilmiş ise de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin (b) bendinin üçüncü fıkrasında, anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile, kamuda geçen deneyim süresinin ise hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile tevsik edileceği hükmünün yer aldığı, anahtar teknik personel olarak çalıştırılması öngörülen personelin oda kayıt belgesi yerine sunulan sorumlu yönetici belgesinin 16.01.2007 tarihli olduğu ve 3 yıllık deneyim süresini belirtmediği halde deneyim süresinin adı geçen gıda mühendisi tarafından çalıştığı yerleri gösteren yazılı beyan ile belirtildiği hususlarına yer verilerek şikayetin uygun bulunmadığı görülmüştür

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2.a maddesinde; “İstekli bünyesinde ihale tarihinden önce işe alınmış ve en az 3 (Üç) yıl deneyimli 1 (Bir) Gıda Mühendisi anahtar teknik personel olarak çalıştırılacak olup;

Anahtar teknik personel listesi ile birlikte bu personele ait diploması, isteklinin bünyesinde çalıştığını gösteren SSK/SGK aylık prim ve hizmet belgeleri, iş deneyimine ilişkin meslek odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli  suretleri sunulacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; en az 3 yıl deneyimli 1 adet gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

07.01.2008 tarihli ihale komisyon tutanağı ile; başvuru sahibinin teklifinin, anahtar teknik personelin oda kayıt belgesinin sunulmadığı, bunun yerine sorumlu yönetici belgesinin verildiği, bu belgenin de 3 yıllık deneyim süresini kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Bu hususa ilişkin olarak başvuru sahibinin teklif ekinde sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru sahibinin anahtar teknik personel listesinde, gıda mühendisi olarak Elif Özkök Özen’i önerdiği ve anılan kişinin mezuniyet belgesinin sunulduğu, ancak meslek odası üye kayıt suretini gösteren belgenin teklif ekinde yer almadığı, bunun yerine sunulan sorumlu yönetici belgesinde ise belge tarihinin 16.01.2007 olduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin (b) bendinin üçüncü fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu hükümden hareketle; anahtar teknik personel olarak önerilen kişinin deneyim süresinin tevsiki için meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin istekli tarafından sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısı ile, başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan belgeler arasında, söz konusu anahtar teknik personelin meslek odası kayıt belgesi bulunmadığı ayrıca sorumlu yönetici belgesinin süresinin de üç yıl şartını taşımadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin teklifinin idarece bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabında: İdarece 31.01.2008 tarih ve 903 sayılı yazı ile şikayetçiye verilen cevapta; söz konusu düzenleme çerçevesinde, başvuru sahibinin Hizmet yeri yeterlilik belgesi olarak sunulan Antalya 5. Noterliğinin 09.11.2007 tarih ve 23467 yevmiye numaralı onaylanmış belgesinin Gaziantep’te bulunan bir işyerine ait olduğunun anlaşıldığı belirtilerek şikayetin uygun bulunmadığı görülmüştür

           

            İdari şartnamenin “makine tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde;

 

            İhaleye konu hizmet mevcut Vakıf İmaretinden yürütülecek olup; Hizmetin yürütülebilmesi için mevzuatı gereğince alınması gerekli kalite ve standarda ilişkin belgeler ile her türlü izin vb. gerekli şartlar yerine getirilerek (İdarenin mülkiyetten kaynaklanana yükümlülükleri hariç) istekli tarafından alınacaktır.

           

            Hizmetin Vakıf imaretinden yürütülmesinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk halinde aksatılmadan devamının temini için İsteklinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde (TS 8995 Hizmet yeri yeterlilik belgesi ve TS EN ISO 9001:2000 Kalite yönetim belgesi) ne sahip kendisine ait yemek üretim tesisi var ise bu tesise ait Gayri sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti, Yemek üretim tesisi yok ise  söz konusu olumsuzluk durumlarında bahse konu olumsuzluk nedeniyle hizmetin vakıf imaretinden yürütülemeyeceğinin tesbit tarihine müteakip 15 (Onbeş) gün içerisinde aynı şartları haiz yeni bir  yemek üretim tesisini kuracağına veya ihaleye konu işin süresinden az olmamak üzere kiralayacağına ve bu süre içerisinde  hizmetin aksatılmadan yürütüleceğine  dair noter onaylı taahhütname sunulacaktır. ”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale dokümanında yapılan düzenleme ile, ihale konusu hizmetin vakıf imaretinde yürütüleceği, vakıf imaretinden yürütülmesinde herhangi bir olumsuzluk oluştuğu takdirde hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi için isteklinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Hizmet yeri yeterlilik belgesi ve kalite yönetim sistem belgesine sahip kendisine ait yemek üretim tesisinin olması, isteklinin böyle bir tesisi olmadığı takdirde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yemek üretim tesisi kuracağına ya da kiralayacağına dair taahhütname sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan Hizmet Yeterlilik Belgesinin Gaziantep’te bulunan yemek tesisine ait olduğu, bu nedenle ihale dokümanında belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunma şartını sağlamadığı görülmüştür.

 

Her ne kadar başvuru sahibinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yemek tesisi bulunmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan noter onaylı taahhütnamede; ihale dokümanındaki düzenlemeye uygun olarak yemek üretim tesisi kuracağına veya kiralayacağına ilişkin taahhüt verildiği anlaşılmıştır. İdare tarafından 07.01.2008 tarihli ihale komisyonu tutanağında söz konusu taahhütnamenin ihale dokümanında verilen örneğe uygun olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, başvuru sahibi tarafından sunulan taahhütnamenin ihale dokümanına uygun olarak düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin idarece bu husus nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı ve i) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2.a maddesinde yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; en az 3 yıl deneyimli 1 adet gıda mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

10.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile Şakir ÜNAL-Ünal Yemekçilik’in teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğuna karar verildiği görülmüştür.

 

Şakir ÜNAL-Ünal Yemekçilik’in teklif ekinde sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda; anılan isteklinin anahtar teknik personel listesinde gıda mühendisi olarak Gülsel Şen’i önerdiği ve anılan kişinin mezuniyet belgesinin sunulduğu, ancak meslek odası üye kayıt suretini gösteren belgenin teklif ekinde yer almadığı, bunun yerine sorumlu yönetici belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar sunulan belgede, belge tarihinin 01.02.2003 olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, istekli ile anılan kişi arasında yapılan Antalya 7. Noterliğinden onaylı “Sorumlu teknik müdür sözleşmesi” nin tarihinin 02.05.2005 olduğu görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin (b) bendinin üçüncü fıkrasında; anahtar teknik personelin deneyim süresinin tevsiki için meslek odası üye kayıt belgesi veya hizmet çizelgesinin istekli tarafından sunulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu hükümden hareketle, ihale üzerinde bırakılan Şakir ÜNAL-Ünal Yemekçilik’in teklif ekinde sunulan belgeler arasında, söz konusu anahtar teknik personelin meslek odası kayıt belgesi bulunmadığı, ayrıca sorumlu yönetici belgesinin süresinin (sorumlu teknik müdür sözleşme tarihi dikkate alındığında) üç yıl şartını sağlamadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin idarece bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak altı isteklinin teklif verdiği ihalede asgari yeterlik kriterini sağlayan geçerli teklifin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul