• Karar No: 2008/UY.Z-1582
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :156
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1582
Şikayetçi:
 Polat İnşaat Tekstil Gıda İletişim San. Tic. Ltd. Şti., G.Hüseyin Ağa Mahallesi Ç.Basma Sokak Deniz Apt. No:44-1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Belediye Başkanlığı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100-102 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5504
Başvuruya konu ihale:
 2008/7380 İhale Kayıt Numaralı “Şişli İlçesi Kurtuluş İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 06.01.59.0198/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Şişli Belediye Başkanlığı’nca 20.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Şişli İlçesi Kurtuluş İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat Tekstil Gıda İletişim San. Tic. Ltd. Şti.’nin  20.02.2008 tarih ve 5504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalelerde uygulama projeleri olmaksızın ihaleye çıkıldığı ve 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırı işlem yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

03.03.2008 tarih ve 2008/AK.Y-116.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine başvuru dilekçesinde yer alan iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdareden temin edilen ve 10.03.2008 tarihli yazı ekinde sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, inceleme konusu ihaleye ilişkin uygulama projelerinin bulunduğu görülmüştür. Söz konusu ihalenin anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarıldığı ve ihale konusu işe ait uygulama projelerinin bulunduğu anlaşıldığından, idare tarafından gerçekleştirilen şikayet konusu işlemde yukarıda anılan mevzuat hükmüne  aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan “Şişli İlçesi Kurtuluş İlköğretim Okulu Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” için idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 1.390.137,39 YTL olduğu,

 

İhaleye katılmak için 2 adet doküman satın alındığı, ihaleye 1 isteklinin katıldığı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin (Kırıcılar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.) 1.295.000,00 YTL bedeli teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, idarece tesis edilen ihale işlemleri  4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Tespit edilen bu aykırılıklar ihalenin iptalini gerektiren aykırılık olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

           

            Ancak; iddiaların incelenmesi kapsamında iptal veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün olmadığından,

           

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince, yukarıda belirtilen aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul