İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1586
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :160
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1586
Şikayetçi:
 Hataş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, VEKİLİ: Av. Canan Ceyran Simon Bolivar Caddesi No:21/2 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Belediye Başkanlığı,Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. No:1 41400 Gebze / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7301
Başvuruya konu ihale:
 2007/203282 İhale Kayıt Numaralı “Çoban Mustafapaşa Külliyesi Çevresi Tarihi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 06.01.43.0075/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Belediyesi Başkanlığı tarafında 24.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çoban Mustafapaşa Külliyesi Çevresi Tarihi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hataş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; faaliyet belgesi yerine Ankara Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Belgesinin sunulması ve teklif zarfının  üzerindeki imzalar ile imza sirkülerindeki imzaların birbirini tutmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Faaliyet belgesi yerine Ankara Ticaret Odası oda sicil kayıt belgesinin sunulması ve teklif zarfının  üzerindeki imzalar ile imza sirkülerindeki imzaların birbirini tutmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; şikayetçinin  teklifleri kapsamında Faaliyet Belgesi yerine sundukları Ankara Ticaret Odası oda sicil kayıt belgesi’nde isteklinin iştigal konusunun “Esas Mukavelesinde Yazılı Hususlar” olarak belirtilmesine karşın teklif dosyalarında Esas Mukavele örneğine rastlanılamadığı ve teklif zarfının üzerindeki imza ile imza sirkülerindeki imzaların birbirini tutmadığından bahisle 4734 sayılı Kanunun 10/b-1 bendi ve 30 uncu maddesi, idari şartnamenin 7.1 ve 23.1 maddeleri uyarınca başvuru sahibinin şikayetinin uygun bulunmadığı belirtilmiştir.

 

            Faaliyet belgesi yerine Ankara Ticaret Odası oda sicil kayıt belgesinin sunulması hususunda, idari şartnamenin 7.1.b maddesinde; “b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

          1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin b/1 bendinde isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin istenebileceği hükmü bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda başvuru sahibinin 21.01.2008 tarihli oda sicil kayıt sureti belgesini sunduğu, bu belgede başvuru sahibinin ilgili odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermekte olduğu görülmüştür.

 

Teklif zarfının  üzerindeki imzalar ile imza sirkülerindeki imzaların birbirini tutmaması hususunda idari şartnamenin 23.1 maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir” düzenlemesi,

 

Anılan Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü ve ihale dokümanında yapılan düzenlemede isteklilerin tekliflerinin alınması sırasında karışıklığa meydan vermemek ve teklifin gerçekten teklif zarfı içinde belgeleri sunulan kişi tarafından verildiğinde tereddüt oluşmasına mani olmak kaygısı ile teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılması ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi şekil şartı konulmuştur. Başvuru sahibinin teklif zarfının üzerinde ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazıldığı ve zarfın yapıştırılan yerinin her ne kadar istekli tarafından, sundukları imza sirküleri ile birebir aynı şekilde imzalanmasa da şirkete ait kaşe ile kaşelendiği görülmüştür. Buna göre 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2594 sayılı Kurul kararında da hükme bağlandığı üzere inkar olunmayan imzanın geçerli olduğunun kabul edilmesi gerektiğinden ve başvuru sahibinin de teklif zarfı üzerindeki imzayı reddetmediğinden idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdare tarafından ihale dokümanında yapılan düzenlemede faaliyet belgesi istenilmediği ve başvuru sahibi tarafından ihale dokümanındaki düzenlemeye uygun olarak oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, teklif zarfının uygun şekilde teslim edildiği ve idare tarafından açılarak değerlendirmeye alındığı görüldüğünden başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, ön yeterlik aşamasında başvuruların, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde isteklilerden bilançosu veya bilançosunun gerekli  görülen bölümlerinin istenebileceği ve bu belgelerin istenilmesi durumunda sağlanılması gereken oranlar sayılmış olup, anılan Yönetmelik maddesinin son fıkrasında; “İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman  fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya  yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Yüksel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dem-Ka İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin pilot ortağı Yüksel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu yapı araçları taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı, özel ortak Dem-Ka İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu bilançosunun 0,059 olan öz kaynak oranının mevzuatta istenilen asgari oran olan 0,75’i tutmadığı görüldüğünden Yüksel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dem-Ka İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Muharrem BALAT adına düzenlenmiş sözleşme tarihi 14.08.1991, geçici kabul tarihi 04.09.2001 olan, 04.09.2001 tarihinde düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü, “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 55 inci maddesinin 1/d bendinde; “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesinin Muharrem BALAT’a ait olduğu görülmüş olup, verilen iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamede Muharrem BALAT’ın Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu her ne kadar beyan edilmiş olsa da  Yönetmeliğin 55/1-d bendi gereği Muharrem BALAT’ın Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yarıdan fazla hissesine sahip olduğunu gösterir herhangi bir belgeye ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda rastlanılamamıştır. Diğer yandan bahsedilen istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine esas sözleşmenin tarihi 14.08.1991 olup Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi gereği belgeye konu işin ne kadarlık kısmının son onbeş yılda gerçekleştirildiğine dair belgeler ihale işlem dosyasında bulunmamaktadır. Bu nedenle 04.02.2008 tarih ve 2008/UY.Z-623 sayılı Kurul kararında da benzer bir konuda hükme bağlandığı üzere Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sayılan sebeplerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yüksel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dem-Ka İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi ile Baltaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, Hataş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul