İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-159
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-159 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.04.2008 tarih, 2008/UY.Z-1590 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :43
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-159
Şikayetçi:
 Bayar Proje Danışmanlık İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Semerciler Mah. Çıracılar Cad. No:13/C ADAPAZARI
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Adnan Menderes Caddesi ADAPAZARI
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2007 / 37269
Başvuruya konu ihale:
 2007/169914 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Isı Camlı PVC Doğrama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 06.10.29.0065/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nce 12.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Isı Camlı PVC Doğrama İşi” ihalesine ilişkin olarak  Bayar Proje Danışmanlık İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.12.2007 tarih ve 37269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3 üncü ve ihale ilanının 4.2 nci maddelerinde isteklilerden TS 5358 ve ISO 9001 belgelerinin sunulmasının istendiği, anılan düzenlemelerden belgelerin isteklilere mi, üreticilere mi ait olması gerektiği konusunun anlaşılamadığı, kendilerinin üretici firmaya ait TSE belgelerini sunduğu, ancak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin daha yüksek teklif veren isteklinin üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon kararında, başvuru sahibinin teklifinin ihale ilanının 4.2 nci maddesinde belirtilen belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 üncü maddesi ve ihale ilanının 4.2 nci maddesi;

 

1-TS 5358

 2- ISO 9001” şeklinde düzenlenmiş olup, ihale dokümanı eki “PVC Doğrama Yapım Teknik Şartnamesi”nin PVC profile ilişkin 1 inci maddesinde, PVC doğramaların TS 201 ve TS 5358 EN 12608 de bahsedilen özelliklere sahip PVC profillerden imal edileceği belirtilmektedir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemenin teknik şartnamenin yukarıda belirtilen düzenleme ile birlikte değerlendirilmesinden; TS 5358 standardının imal edilecek ürüne ilişkin olduğu anlaşılmakla birlikte ISO 9001 belgesinin isteklilere mi, teklif edilen ürünü imal eden üreticilere mi ait olması gerektiği konusunda herhangi bir açıklık olmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin teklif dosyasında üreticiye ve kendisine ait ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgelerinin yer aldığı ve TS 5358 standardı yerine, geçerlik süresi dolmuş TS 5247 standardının sunulduğu belirlenmiştir.

 

İhaleye katılan diğer isteklilerden, İlke Yapı Malz. İnş. Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti., Dumangöz Tic. İnş. Gıda Tekstil Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Erkas Uluslararası İnş. San. ve Tic. Ltd.  Şti., Erden MERİÇ ve Cuma KIYATSIL’ın üretici firmalara ilişkin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yüksel AVŞAR’ın ise üreticiye ve kendisine ait ISO 9001 belgelerini sunduğu görülmüştür. Adı geçen isteklilerden Dumangöz Tic. İnş. Gıda Tekstil Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin TS 5358 ve ISO 9001 belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, İlke Yapı Malz. İnş. Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin ise değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında söz konusu belgelerin eksik verildiğinin yer aldığı belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar Başlıklı” L bendinde;  “İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

1-Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde; yapım işi ihalelerinde, isteklilerden kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi dışında herhangi bir kalite belgesinin istenmesinin mümkün olmadığı, ihale konusu işin yapımında kullanılacak malzemelerin taşıması gereken standartların ihale dokümanı eki olan teknik şartnamede belirtildiği, teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanını aynen kabul ettiklerini beyan ettikleri, dolayısıyla ihalenin üzerlerinde bırakılması durumunda teknik şartnameye uygun olarak imalat yapılmasının zorunlu olduğu hususları dikkate alındığında; idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, yapım işinde kullanılacak malzemeye ilişkin standart belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 23.11.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 30.11.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (h) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

h) İlk oturumda tutulması gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede,

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü uyarınca, ihale saatinde hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanması ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanması gerekmektedir. İlk oturumda yapılması zorunlu işlemlerin eksik yapılarak tekliflerin değerlendirilmesine geçilmesi mümkün değildir. İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, zarf açma ve belge kontrol tutanağında ihale komisyon üyeleri Erhan DEMİR ve Ahmet DOĞAN’ın imzalarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılığın düzeltici işlem tesis edilerek düzeltilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

4734 sayılı Kanunun tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin 36 ncı maddesinde; ihale komisyonu tarafından isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, Kanunun tekliflerin değerlendirmesine ilişkin 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Erkas Uluslararası İnş. San. ve Tic. Ltd.  Şti.’nin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, anılan isteklinin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesi gereğince sunması gereken Ticaret Sicil Gazetesini sunmadığı, idari şartnamenin 7.1.o maddesinde istenen ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname yerine şirket ortaklarının hisse oranını gösteren bir beyanname sunduğu belirlenmiş olup, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken, değerlendirmeye alınarak ihalenin üzerinde bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul