İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1592
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :4
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1592
Şikayetçi:
 İntel Yapı Turz. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti - İşsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti - Bager Elektronik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Ertan Demirezen Kahraman Kadın Sokak, No:7/1, 06700, G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Selimbey Mah., İskele Cad., 65090, VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7599
Başvuruya konu ihale:
 2007/113325 İhale Kayıt Numaralı “Van İl Sınırı -Tatvan Devlet Yolu Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 06.01.55.0132/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nce 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Van İl Sınırı -Tatvan Devlet Yolu Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İntel Yapı Turz. Elekt. İnş. San. Tic. Ltd. Şti - İşsan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti - Bager Elektronik İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığının %10 ödenek şartının gerçekleşmediği yönündeki görüşü doğrultusunda, 2007 yılı ödeneğinin, ihale bedelinin %10 ödenek şartını sağlamadığı gerekçesiyle iptal edildiği, ancak idarenin ödeneğinin mevcut olduğu, bu durumun idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına yazdığı 12.12.2007 tarih ve 22341 sayılı yazıda açıkça görülebileceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan, “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Daire Başkanlığına gönderdiği 31.07.2007 tarih ve 13993 sayılı yazısında; 2007 yılı yatırım programında yer alan Van İl Sınırı Tatvan Yolunun Hükümetin acil eylem planı arasında olduğu, bu yolun planlanan sürede tamamlanması için 38+500-50+000 km’ler arasındaki Toprak İşleri Sanat Yapıları ve Üstyapı İşlerinin Bölge Müdürlüklerince 4734 sayılı Kanununun 19 uncu maddesi doğrultusunda, aynı Kanunun 62 inci maddesinin (a) bendine ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendine göre ihale edilmesi; ödenek dilimlerinin 2007 yılında işin bedelinin %10’undan az olmamak ve program ödeneğini aşmamak şartıyla kalan ödeneğinin ileriki yıllarda verilmek üzere düzenlenmesi kaydıyla, Bölgelerine, “tamamlanması birden fazla yılı kapsayan işlere ait ihale yapma ve harcama yetkisi” verilmesi konusunda olur istendiği,

 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 26.10.2007 tarih ve 6708 sayılı oluruyla 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi doğrultusunda ve 62 inci maddesinin (a) bendine ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendine göre ihale edilmesi ve ödenek dilimlerinin, 2007 yılında işin bedelinin %10’undan az olmamak ve program ödeneğini aşmamak şartıyla kalan ödeneğin, ileriki yıllarda verilmek üzere düzenlenmesi kaydıyla 11. Bölge Müdürlüğüne tamamlanması birden fazla yılı kapsayan işlere ait ihale yapma ve harcama yetkisinin verildiği görülmüştür.

 

            19.10.2007 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile ihalenin en düşük teklifi veren İntel Yapı Turz. Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İşsan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Bager Elek. İnş. Tic. San. ve Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı ve kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren firmalara bildirildiği,

 

            İdarece kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi üzerine 09.11.2007 tarih ve 20117 sayılı yazıyla, söz konusu ihale evrakının Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığına ön mali kontrole tabi tutulmak üzere gönderildiği,

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığının 21.11.2007 tarih ve 5014 sayılı yazısında; Genel Müdürlük Makamının 25.10.2007 tarihinde onaylamış olduğu Sari İhale Yapma ve Harcama Yetkisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi doğrultusunda ve yine aynı kanunun 62 inci maddesinin (a) bendinde, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendine göre ihale edilmesi ve ödenek dilimlerinin; 2007 yılında işin bedelinin %10’undan az olmamak ve program ödeneğini aşmamak şartıyla kalan ödeneğin, ileriki yıllarda verilmek üzere düzenlenmesi kaydıyla 11. Bölge Müdürlüğüne tamamlanması birden fazla yılı kapsayan işlere ait ihale yapma ve harcama yetkisinin verildiğinin belirtildiği, Van İl Sınırı Tatvan Yoluna ayrılmış olan ödenek miktarının 815.000 + 400.000 = 1.215.000,00 YTL, teklif bedelinin de 19.335.243,31 YTL olduğu, bu iş için gerekli %10 ödeneğin 2.281.000 YTL olduğu ve bu nedenle Genel Müdürlüğün sari ihale yetkisinde de belirtildiği üzere mevcut ödeneğin işin proje bedelinin %10’undan az olması nedeni ile uygun görülmeyip iade edildiğinin belirtildiği,

 

            Bunun üzerine 11. Bölge Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 22341 sayılı yazısıyla; bahsi geçen ihalenin ilan tarihinin 21.08.2007 olduğu bu tarihten önce bölgelerine 7.147.070,00 YTL global ödenek geldiği, bu ödeneğin 1.100.000,00 YTL’sinin söz konusu ihalede kullanılmak üzere ayrıldığı, buna göre ihale ilan tarihinde 1.215.000,00 YTL + 1.100.000,00 YTL= 2.315.000,00 YTL ödeneğin mevcut olduğu, bunun da ihaleye konu yapım işinin %10 ödeneği olan 2.281.000,00 YTL’yi karşıladığı, bundan dolayı söz konusu yapım işine ait ihale dosyasının vize edilmesi amacıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığının 18.12.2007 tarih ve 5673 sayılı yazısıyla, 21.11.2007 tarih ve 5014 sayılı yazılarında belirtilen nedenler giderilmediğinden ihale işlem dosyasının uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

            Bu yazı üzerine ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği, durumun 12.02.2008 tarih ve 3441 sayılı yazıyla ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi istekliye bildirildiği tespit edilmiştir.

            5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama öncesi kontrol” başlıklı 58 inci maddesinde; “Harcama öncesi kontrol süreci; ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girişilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal veya hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi tarafından alınacak benzeri mali kararları kapsar.

            Harcama öncesi kontrol görevi, ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde mali kontrol yetkilisi tarafından yürütülür. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin merkez dışı birimlerinde harcama öncesi kontrol görevi il defterdarlıkları tarafından yerine getirilir.

            Mali kontrol yetkilisi, alınacak mali kararların kullanılabilir ödenek tutarı, bütçe tertibi, ayrıntılı harcama programı ile harcamanın bütçe ve gider mevzuatına uygunluğunu kontrol eder. Mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilen veya uygun görüş verilen mali işlemler gerçekleştirilir.

            Harcama öncesi kontrol sürecinde uygun görülmeyen veya vize edilmeyen işlemlerin gerekçesi harcama yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Harcama yetkilisinin ısrarı halinde, mali kontrol yetkilisine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmiş olması kaydıyla mali işlemler gerçekleştirilir. Bu durumda harcama yetkilisi, kişisel sorumluluk üstlenmiş sayılır ve bu işlemler en geç beş iş günü içinde mali kontrol yetkilisince ilgili üst yönetici ile Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya bildirilir.

            Mali kontrol yetkilileri tarafından kontrole tabi tutulacak kararların kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimleri itibarıyla tutar ve türleri, kontrol, uygun görüş ve vize süreleri ile bunlara ilişkin işlemlerin usul ve esasları, risk alanları dikkate alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

            Mali kontrol yetkilileri, harcama talimatlarının kullanılabilir ödenek tutarına, tertibine ve ayrıntılı harcama programına uygunluğuna ve harcamaların bütçe ve gider kanunları ile diğer ilgili mevzuata uygunluğuna ilişkin yaptıkları vizelerden ve verdikleri uygun görüşlerden dolayı sorumludur. Mali kontrol yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

            Harcama yetkilisi, mali kontrol yetkilisi veya muhasebe yetkilisi sıfat ve görevinden ikisi aynı kişide birleşemez. Bu görevleri yürütenler, bu Kanunda belirtilen görev ve yetkileri dışında harcama sürecinde başka görev alamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin “Ön mali kontrolün niteliği” başlıklı 11 inci maddesinde; “Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. …” ve 6 ncı fıkrasında; “ İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri ve 7 nci fıkrasında da, “İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 11 inci ve 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olmak kaydıyla ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, harcama yetkisine sahip ihale yetkilisince söz konusu ihalenin bu yetki çerçevesinde ve ön mali kontrol birimi olan Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanlığının yukarıda anılan görüşü doğrultusunda, 11.02.2008 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul