İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1593
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :5
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1593
Şikayetçi:
 AS İnşaat Taah. Nak. Mad. Tur. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı, 8.Cadde No:46/4, Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Turhal Belediye Başkanlığı, 60300, Turhal/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7745
Başvuruya konu ihale:
 2007/197799 İhale Kayıt Numaralı “Köprülü Alt Geçit İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 06.01.60.0132/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Köprülü Alt Geçit İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak As İnşaat Taah. Nak. Mad. Tur. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak anahtar teknik personel olarak istenilen mimarın şirket bünyesinde bulunmadığının gösterildiği ancak, aynı işe ilişkin bir önceki yıl yapılan ve idare tarafından iptal edilen ihalede teknik personel olarak 1 adet inşaat mühendisi veya mimarın istendiği, böyle bir işte sahaya inemeyen ve anahtar teknik personel listesinde bloke edilen mühendislerin yerine teknikerlerin saha uygulamacısı ve kontrolü olarak düşünülmesinin uygun olmadığı, bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Diğer bir değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak, sundukları iş denetleme belgesinin idari şartnamede istenen iş bitirme belgesine uygun olmadığının gösterildiği ancak idarece belirtilen bu gerekçenin de mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesi ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinden, en az beş yıl deneyimli, şantiye şefi olarak 1 adet  İnşaat Mühendisi; şantiye mühendisi olarak 1 adet Mimar; şantiye mühendisi olarak 1 adet Harita Mühendisi ve yine şantiye mühendisi olarak 1 adet Makine Mühendisinin anahtar teknik personel olarak istendiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur...” hükmü yer almaktadır.

 

  Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, idare tarafından asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmasının gerektiği, ihale dokümanında işe uygun olarak, bu unvanları belirleme yetkisinin de idarenin takdirinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi AS İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin  anahtar teknik personel listesinde, İnşaat Mühendisi olarak Serdar Yusuf YILANKIRAN ve Ali Serdar ALKAN’ı;  Harita Mühendisi olarak Berrin ALTINÖRS’ü; Makine Mühendisi olarak da Ali Rıza YILANKIRAN’ı gösterdiği, bu personellerin oda kaydı, diploma ve prim ödeme belgelerinin teklif dosyasında bulunduğu ancak idari şartnameye göre anahtar teknik personel olarak gösterilmesi gereken 1 adet mimarı anahtar teknik personel listesinde göstermediği, bunun yerine inşaat mühendislerinden birini gösterdiği görülmüştür.

 

Mevzuat hükümleri çerçevesinde; idareler, ihale dokümanında anahtar teknik personel olarak mimar veya mühendisten birini veya her ikisini asgari yeterlik kriteri olarak isteyebilecektir. Ancak idare tarafından, mimar veya mühendisten birinin veya her ikisinin anahtar teknik personel olarak istenmesi halinde, istekliler tarafından idarece, ihale dokümanında istenen unvanlara sahip anahtar teknik personelin, anahtar teknik personel listesinde gösterilmesi gerekmektedir.

          Sonuç olarak; başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde istenilen 1 adet mimar anahtar teknik personeli göstermediği gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde;

 

  Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri,

 

  İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme  belgesi ve iş yönetme belgesini,” hükmü,

 

            Aynı Yönetmeliğin 40 ncı maddesinde;

 

            “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

           

 

            İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

 

            İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

           

 

            İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü,

 

  Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında da;

 

   “Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar, yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

  İşe ait idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ”de yer alan (A) Alt Yapı İşleri XII Grup işler iş deneyimi olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin eki iş grupları listesinde (A) XII grubu işlerin;

 

            XII.GRUP : ALT-ÜST GEÇİT-KÖPRÜ İŞLERİ

            1. Köprü, viyadük, akadük yapımı işleri

            2. Alt-üst geçitler ve/veya kavşak işleri

            3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”  olduğu hükme bağlanmıştır.

       Başvuru sahibi tarafından mesleki ve teknik yeterliği tevsik amacıyla teklif zarfı kapsamında sunulan iş denetleme belgesi incelendiğinde;

  Başvuru sahibinin; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 03.10.2007 tarih ve 387-2527 sayılı, “İzmir Çevreyolu-Aydın Otoyolu” işine ait, uygulanan yapı tekniğinin “otoyol yapım işi” olduğu ve ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı 66.796.569 ABD Doları olan iş denetleme belgesini sunduğu tespit edilmiştir.

 

            29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin üçüncü ve dördüncü fıkrasında;

 

  “Listedeki işlerle ilgili, tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir.

       Ayrıca, listede yer alan işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilen işler için (Örn: asansör tesisatı, klima tesisatı, kazan dairesi, telefon santrali, vb. yapımı/yenilemesi), benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale edilecek işi de içeren yapım işlerine ait iş deneyim belgesi yanında sadece ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin: B/II Grubuna dahil bir yapının sadece asansör tesisatına yönelik bir ihalede, o ihale için benzer iş olarak kabul edilen grup veya gruplara ilişkin iş deneyimine sahip bir istekli teklif verebileceği gibi, asansör imalatı - montajı yaparak buna ilişkin iş deneyimine sahip olan bir istekli de teklif verebilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 inci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

 

İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

 

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

 

İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

 

Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

 

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş denetleme belgesine konu işin niteliği ve kapsamı dikkate alındığında, ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer işin, iş denetlemeye konu işin içeriğinde bulunup bulunmadığının tespiti için gerekli bilgi ve belgelerin yukarıda anılan Yönetmeliğin 57 inci maddesi uyarınca belgeyi düzenleyen idareden istenilmesi ve Yönetmeliğin ilgili düzenlemesindeki ve idari şartnamede öngörülen asgari koşulları sağlayıp sağlamadığının dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ancak, başvuru sahibinin mimar anahtar teknik personeli göstermediği gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi ihale mevzuatına uygun olduğundan sonuç olarak değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, en az 5 yıl deneyimli, şantiye şefi olarak 1 adet inşaat mühendisi, şantiye mühendisi olarak 1 adet mimar, şantiye mühendisi olarak 1 adet  harita mühendisi ve yine şantiye mühendisi olarak 1 adet makine mühendisinin anahtar teknik personel olarak istendiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, 1 adet inşaat teknikeri ile 1 adet harita teknikerinin teknik personel olarak istenildiği dikkate alındığında, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde öngörülen “Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez” hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak istenilen mühendis veya mimarların ihale konusu işte teknik personel olarak çalışamayacaklarına ilişkin düzenleme ile anahtar teknik personel olarak istenilen personelin pozisyonlarının iş sahasında çalışacak şekilde şantiye mühendisi/şantiye şefi olarak belirlenmesi hususu, ihale konusu işte 1 adet inşaat teknikeri ile 1 adet harita teknikerinin teknik personel olarak istenilmesi hususu ve başvuru sahibinin söz konusu düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı kaldığı hususu birlikte değerlendirildiğinde, teklif değerlendirilmesine esas ihale dökümanında yer alan bu aykırılık nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul