İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1594
  • Toplantı No: 2008/ 21
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 21
Gündem No :6
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1594
Şikayetçi:
 Oktay ÇAPKIN vekili Av. Şevket BAYSAL, Av. Fatma Müjgan BAYSAL Hanımeli Sokak No:20/8 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9615
Başvuruya konu ihale:
 2007/172320 İhale Kayıt Numaralı “Akçaabat Akçakale Çekek Yeri İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 06.01.95.0170/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığı’nca 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akçaabat Akçakale Çekek Yeri İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Oktay ÇAPKIN Vekili Av. Şevket BAYSAL, Av. Fatma Müjgan BAYSAL’ın 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2008 tarih ve 9615 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişinin aynı zamanda teknik personel olarak beyan edildiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak anahtar teknik personel listesi ve teknik personel taahhütnamesine teklifte yer verildiği, anahtar teknik personel listesinde beyan edilen kişinin unvanının şantiye şefi olarak belirtilmesinin teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak sayılmaması gerektiği, geçici teminat mektubu idareden talep edilmediği halde elden verildiği, şikayet başvurusu idare tarafından haklı bulunduğu ancak ihalenin firmalarına verilmek istenmemesi nedeniyle geçici teminatın geri alındığı gerekçesine şikayet başvurusunda değinildiği ve bu haliyle devletin 300.000 YTL zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde mesleki unvanları inşaat mühendisi olmak şartıyla iki adet anahtar teknik personel ve 7.3.3 maddesi düzenlemesi ile iki adet inşaat yüksek mühendisi veya inşaat mühendisi, 1 adet inşaat teknikerinin ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalışacak teknik personel olarak bulundurulmasına ilişkin anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü doğrultusunda belge istenilen şikayete konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin teklifinde istenilen anahtar teknik personel için İnşaat mühendisi kendisinin ve Hakan ÇİZMECİOĞLU’nun anahtar teknik personel olarak beyan edildiğine ilişkin listeye, teknik personel için de ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurulacağına ilişkin teknik personel taahhütnamesine yer verdiği, idare tarafından anahtar teknik personel listesinde inşaat mühendisi Hakan ÇİZMECİOĞLU’nun şantiye şefi olarak belirtilmiş olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak isteklinin teklifinde teknik personel için istenilen taahhütnameye yer verdiği, anahtar teknik personelin beyan edildiği listede yer verilen kişinin mesleki unvanının yanında şantiye şefi bilgisinin yer almasının sonuç doğurmayacağı, anılan Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan hükmü gereği anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişinin teknik personel olarak ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalıştırılmayacağı açık olup bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak; 4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde  isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanunun “Teminat Mektupları” başlıklı 35 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Teminatlar” başlıklı 61 nci maddesinde; “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

 

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. (standart formlar KİK029.0/Y, KİK029.1/Y, KİK029.2/Y).

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına veya teklif verilen uzmanlık gerektiren kısımlara bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez..” hükmü,

 

İdari şartnamenin “Geçici teminat” başlıklı 28 nci maddesinde; “28.4-Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinde geçici teminat mektubu olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart form KİK029.0/Y uygun olmayan belgeye yer verdiği, söz konusu belgede standart form da yer alan “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde,” ifadesi yerine;“1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kapsam dahilinde ise,
2 ) 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idare tarafından teklifi düzeltilerek ve kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresi içerisinde bildirirse yada herhangi bir cevap vermese,
3 ) Teklif geçerlilik süresi içerisinde, idarenin teklifin kabul edildiğini usulüne uygun biçimde bildirilmesini takiben 4734 sayılı Kanunun 42, 43 ve 44 üncü maddeleri uyarınca kesin teminatı vermez yada sözleşmeyi imzalamazsa”
ifadesinin yer aldığı, bu ifadenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin tamamını karşılamadığı ve standart formun (KİK029.0/Y) uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin  bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (I) bendinde yer alan; “Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı” düzenlemesi gereği başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olan “anahtar teknik personel listesinde inşaat mühendisi olarak beyan edilen kişinin şantiye şefi olarak belirtilmiş olması” hususunun ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden daha düşük teklif veren Bülbüloğlu İnş. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılmış olması nedeniyle sadece bu hususa ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

 

Anılan isteklinin teklifinde; istenilen anahtar teknik personel için iki adet inşaat mühendisi ve bir adet inşaat teknikeri olmak üzere üç kişinin adı, deneyim süresi ve mesleki unvan bilgisi yer alan anahtar teknik personel listesine, teknik personel için de ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurulacağına ilişkin teknik personel taahhütnamesine yer verdiği, idare tarafından anahtar teknik personel listesinde beyan edilen inşaat mühendisi Ayhan TOPÇU’nun şantiye şefi olarak belirtilmiş olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak isteklinin teklifinde teknik personel için istenilen taahhütnameye yer verdiği, anahtar teknik personelin beyan edildiği listede yer verilen kişinin mesleki unvanının yanında şantiye şefi bilgisinin yer almasının sonuç doğurmayacağı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan hükmü gereği anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişinin teknik personel olarak ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalıştırılmayacağı açık olup bu gerekçenin anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yukarıda aktarılan (ı) bendi gereği ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif dışında diğer tekliflerin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ile diğer tekliflerin geçerli olup olmadığı hususunda incelenme yapılmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 61. maddesi “Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur.”  şeklindedir.

      İstekli vermiş olduğu teminat mektubunda , standart formda yeralan “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde…” ifadesi yerine  geçici teminatın gelir kaydedileceği haller” i kapsayan

 

“ 1. 4734 sayılı Kanunun 11 maddesinde belirtilen kapsam dahilinde ise,

   2. 4734 sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idare tarafından teklifi düzeltilerek ve kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresi içerisinde bildirirse yada  herhangi bir cevap vermese,

 

   3. Teklif geçerlilik süresi içerisinde, kanunun 42, 43 ve 44 ncü maddeleri uyarınca kesin teminatı vermez yada sözleşmeyi imzalamazsa” ifadelerini kullanmıştır.

 

   İsteklinin kullandığı bu ifadelerin geçici  teminatın gelir kaydedileceği halleri kapsadığı ve Kanun hükmüne uygunluğu  açıktır. Kaldıki İdare isteklinin “geçici teminat mektubu”nun kapsam ve şeklini Kanuna uygun kabul etmiştir.

 

  Bu itibarla, geçici teminat mektubunun içeriğindeki ifadelerin standart formdan farkli olduğu  görülmekle birlikte, bu ifadelerin standart formdaki ifadenin ilgili Kanun maddeleri belirtilerek  açılımı olması, bununda teminat  mektubunun özüne aykırılık teşkil etmemesi nedeniyle  bu belgenin kabul edilerek değerlendirmeye alınması ve ihale kararı hakkında İdarece düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul