• Karar No: 2008/UY.Z-1598
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1598
Şikayetçi:
 Ak-Eli İnşaat Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mahallesi Camkıran Apt. No:4/1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İzmir Caddesi No:35 06440 Kızılay/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6619
Başvuruya konu ihale:
 2007/152815 İhale Kayıt Numaralı “Antalya - Serik Katı Atık Düzenli Depolama ve Ayrıştırma Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 06.01.37.0198/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya - Serik Katı Atık Düzenli Depolama ve Ayrıştırma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ak-Eli İnşaat Tic. Ltd. Şti’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6619 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş oldukları açıklamalarda yer alan analizler içerisinde bazı analizlerin başka bir firmanın sunmuş olduğu analizlerle benzer olduğu gerekçesiyle açıklamalarının yetersiz görülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden, ihale komisyonu tarafından geçerli tekliflerin belirlenmesinin ardından Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, tespit edilen sınır değerin altında kalan isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca 24.12.2007 tarihli yazılarla tekliflerine ilişkin olarak açıklama talep edildiği, açıklama talebine ilişkin 24.12.2007 tarih ve 924 sayılı yazıda; ihale komisyonunun teklifte önemli olduğunu tespit ettiği 14.021/1 nolu makine ile temizlik ve sökme işi yapılması, Paçal kazı, 15.025 nolu her cins zeminde istenilen kalınlıkta seddeye serilme itina zammı, 15.140/İB-2 nolu her cins zeminde kazı dolgu yapılması, 15.D/1 nolu dolguların sulanması, 15.041 nolu reglaj yapılması, 14.1721 nolu kil dolgu yapılması, 15.054 nolu keçiayağı silindir ile sıkıştırma, ÖBF nolu HDPE membran temini ve serilmesi ( 2 mm ), ÖBF nolu geotekstil örtü serilmesi (2000 gr/m2), 6100/3-1 nolu plentmix alt temel yapılması, 6100/3 nolu plentmix alt temel yapılması, 15.140/İB-2 nolu kum-çakıl serilmesi ve 15.140/İB-4 nolu makine ile çakıl temin edilip sulama sıkıştırma yapılması iş kalemlerine ilişkin olarak detaylı analizlerin ve bu analizlere esas proforma faturaları veya diğer dokümanları da içeren bilgi ve belgelerin, teklifi aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan ASG Çevre Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’den de 24.12.2007 tarih ve 921 sayılı yazı ile yukarıda sayılan iş kalemlerine ilişkin aynı bilgi ve belgelerin talep edildiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu istekliler tarafından 07.01.2008 tarihinde 12 ve 13 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazılar ekinde söz konusu sorgulama yazılarına cevap verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamalarda; açıklama raporu; söz konusu işe ilişkin icmal tablosu ve hesap cetveli; idare tarafından talep edilen imalat kalemlerine ilişkin analizler; analizlere ilişkin yardımcı analizler; teklife esas rayiç listesi; firmaya ait çeşitli iş deneyim belgeleri ve yönetim sistemi kalite sertifikaları; AKGÜR akaryakıt firmasından alınan 27.10.2007 tarihli motorin fiyat teklifi; firma bünyesinde bulunan makline ve ekipmana ilişkin yeminli mali müşavir raporu ve satış faturaları ile motorlu araç trafik belgeleri; Erişmak firmasından alınan dere kumu ve dere çakılı teklif mektubu; Tekno İnşaat Makinaları A.Ş. firmasından alınan 30.10.2007 tarihli, HDPE membran ve koruma amaçlı geotekstil malzeme proforma faturası; Özkanlar Baskül Ltd. Şti. firmasından alınan 29.10.2007 tarihli, elektronik kamyon tartma baskülü teklif mektubu; Mutlucan Makine’den alınan, çeşitli demir işleri ve demir işmalatlara ilişkin teklif; Somtek firmasından alınan 30.10.2007 tarihli, elektrik işleri proforma faturası, ve Ak-Yal firmasından alınan plentmix alt temel ve plentmix temel teklif mektubunun yer aldığı görülmüştür.

 

ASG Çevre Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamalarda, açıklama raporu; iş deneyim belgesi; söz konusu işe ilişkin icmal tablosu ve hesap cetveli; idare tarafından talep edilen imalat kalemlerine ilişkin analizler; analizlere ilişkin yardımcı analizler; teklife esas rayiç listesi; geotekstil örtüye ilişkin gümrük giriş belgeleri; Ak-Eli firmasından alınan 10.05.2007 tarihli, 3 adet geosentetik kil örtü faturaları; Tekno İnşaat Makinaları A.Ş. firmasından alınan 30.10.2007 tarihli, HDPE membran ve koruma amaçlı geotekstil malzeme proforma faturası; Özkanlar Baskül Ltd. Şti. firmasından alınan 29.10.2007 tarihli, elektronik kamyon tartma baskülü teklif mektubu; Erişmak firmasından alınan dere kumu ve dere çakılı teklif mektubu; Somtek firmasından alınan 30.10.2007 tarihli, elektrik işleri proforma faturası; Mutlucan Makine’den alınan, çeşitli makinelere (konveyörler, balyalama makinesi vs.) ilişkin teklifler; NVS firmasından alınan plentmix alt temel ve plentmix temel teklif mektubu; Kontakoğulları firmasından alınanbeton direk ve kafes tel teklif mektubu; Yıldız firmasından alınan nervürlü inşaat demiri, çimento, kireç ve tuğla teklif mektubu; Özgür firmasından alınan 27.10.2007 tarihli, sıhhi tesisat imalat kalemlerine ilişkin proforma fatura; Özgür Çimento ve Beton firmasından alınan 03.01.2008 tarihli C 20, C25, C 30 ve BS 16 beton teklifi; AKGÜR akaryakıt firmasından alınan 27.10.2007 tarihli motorin fiyat teklifi, ve firmaya ait ekskavatör, dozer ve keçiayağı silindire ilişkin Uzunoğlu firmasından alınan satış faturalarının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından ihale komisyonu kararında söz konusu açıklamalara ilişkin olarak tespit edilen benzerliklerin anılan istekliler tarafından sunulan açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen benzerliklerin ihale komisyonunca varılan sonuca ulaşılmasında yeterli olduğu düşünüldüğünden söz konusu isteklilerin ihale komisyonu kararında yapılan tespitler neticesinde değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak ASG Çevre Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde alınan 14.04.2008 tarih ve 2008/UY.Z-1597 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiği anlaşıldığından, söz konusu başvuruya ilişkin olarak karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır.             

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

                   İncelemeye konu  2007/152815 Konu İhalede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan hesap cetvelinde yer alan miktarların isteklinin kendisi tarafından  hesaplanmış miktarlara yer verildiği ve bu istekli tarafından sunulan birim fiyatların bu miktarlar ile çarpılarak teklif fiyatını oluşturduğu, diğer isteklilerin tamamının ise İdare tarafından idari şartname ekinde  verilen hesap cetvelinde yer alan miktarlar ile  birim fiyatların çarpılarak teklif fiyatını oluşturdukları, bu husus ta göz önüne alındığında  idari şartnamede yer alan  söz konusu  düzenlemenin  teklif bedellerinin birbiriyle  karşılaştırılmasının engelleyen ve çelişki yaratan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle  kurul tarafından  2008/UY.Z 1597 sayılı karar ile ihalenin iptaline karar verildiğinden, aynı  ihale konusuyla ilgili olarak bir başka istekli tarafından yapılan itirazen şikayet  başvurusu hakkında karar verilmesine gerek olmadığı  şeklindeki karara katılıyorum.

 

                   Ancak; kurul kararına esas raporda yer alan  ihalenin iptaline ilişkin görüşe aşağıdaki nedenlerle katılmıyorum:

 

                   Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinde: “Aşırı düşük  tekliflerin değerlendirilmesinde ve  sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden  tekliflerinin ekinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde , teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve / veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait  birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarelerin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve  teklif bedelini gösteren hesap cetveli, istenebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamenin  diğer hususlar kısmında da benzer  bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenleme ile  bütün isteklilerin  tekliflerinin aynı bazda mukayesesi amaçlanmıştır.

 

                    İdari Şartnamenin diğer hususlar başlıklı bölümünde yer alan ;

 

                    Yapım İşleri İhaleleri uygulama Yönetmeliği’nin 34. maddesi kapsamında Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında (Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi)  kullanılmak üzere ; istekliler Anahtar Teslimi Götürü Bedel  söz konusu işe ait ihale dokümanı içinde boş olarak verilen iş kalemleri hesap cetvellerini ve iş kalemleri icmal tablosunu doldurarak tekliflerini idareye vereceklerdir.                 

 

                   İş kalemleri hesap  cetvellerinde yer alan pozlar, yapılacak imalatların tariflerinin belirlenmesine yönelik olduğundan, istekliler tarafından doldurulacak iş kalemleri hesap cetvellerindeki tespitinde gerçek piyasa rayiçleri de dikkate alınacaktır.

 

                    Söz konusu hesap  cetvellerini doldurmayıp, teklifleri ekinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

                    İdare tarafından verilen  ve isteklilerce doldurulması istenilen iş kalemleri hesap cetvellerinde yer alan  miktarlar sadece yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 34. maddesinin değerlendirilmesi için verilmiştir.

 

                  Bu nedenle istekliler anahtar teslimi götürü bedel tekliflerini ihale  dokümanında  belirtilen (uygulama  projesi v.s.) belgelerde yer alan miktarlar üzerinden vereceklerdir. Yüklenici

sözleşmenin  uygulanması aşamasında idarenin 34. maddesinin değerlendirilmesi için verdiği iş kalemleri miktarlarının bahane ederek, herhangi bir  hak talebinde bulunamaz.”             

                  

                   Bütün isteklilerin  farklı metraj ve fiyat verdiği bir ihalede tekliflerin mukayesesi mümkün olmayacağına göre, doğru olan   iş kalemlerinin aynı miktarları için isteklilerin teklif ettikleri fiyatların çarpımı sonucu bulunan ihale teklif bedellerinin mukayese edilmesidir.İdarece yapılan işlem de bu doğrultudadır. Uygulama projesi üzerinden  çıkarılan  ve isteklilere verilen metrajlara göre isteklilerden fiyat alınarak değerlendirme  yapmanın daha gerçekçi bir yöntem  olduğu, bu nedenle söz konusu işe ait ihale dokümanı içinde idare tarafından metrajları yazılıp birim fiyat kısmı boş olarak verilen iş kalemleri hesap cetvellerini ve iş kalemleri icmal tablosunu doldurarak teklifini idareye sunmayan ( ihalede  ekonomik açıdan en avantajlı teklif  seçilen) isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak , söz konusu ihalede düzeltici işlem tesisi gerektiğini düşünüyorum.    

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul