İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1599
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :13
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1599
Şikayetçi:
 Nihat Sezikli, Uzunçarşı Dörtyol Caddesi 5 Suruç / ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Siirt Tarım İl Müdürlüğü, Bahçelievler Mahlesi A.Gafar Okan Cad. No.15 -SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9584
Başvuruya konu ihale:
 2008/12453 İhale Kayıt Numaralı “Ekindüzü Köyü Sulama Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 06.0193.G020/2008-25 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Siirt Tarım İl Müdürlüğü’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ekindüzü Köyü Sulama Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nihat Sezikli’nin 27.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2008 tarih ve 9584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi sunulduğu, ancak idarece anılan taahhütnamede belirtilen araç listesi içerisinde idarece istenilen bir araç isminin eksik olduğu nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu,  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde; “İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y).

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman  fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya  yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu işe ait ilanın 4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığında; 1 adet eskavatör, 1 adet betoniyer, 1 adet kamyon, 1 adet traktör, 1 adet su tankı düzenlemesinin yer almaktadır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin personel ve iş makineleri ekipmanları başlıklı VI. maddesinde benzer düzenlemenin yer aldığı anlaşılmıştır.


Başvuru sahibi Nihat Sezikli’nin 25.02.2008 tarih ve 00948 yevmiye numarası ile Suruç noterliğinden onaylatmış olduğu yapı araçları taahhütnamesi; “Siirt İli Pervari ilçesi Ekindüzü köyü sulama tesisi yapımı ihalesini kazandığım takdirde, ihale şartnamesinde belirtilen 1 adet eskavatör, 1 adet betoniyer, 1 adet kamyon, 1 adet su tankı’nı işin başından sonuna kadar hazır bulunduracağımı kabul ve taahhüt ederim.” şeklindedir.

 

Yapılan incelemede; idarece ilan ve teknik şartnamenin ilgili maddesinde makine ve ekipmana ilişkin yapılan düzenlemede; 1 adet ekskavatör, 1 adet betoniyer, 1 adet kamyon, 1 adet traktör, 1 adet su tankının yer aldığı, ancak başvuru sahibinin  teklif ekinde idareye sunmuş olduğu noter onaylı yapı araçları taahhütnamesinde 1 adet traktörün yer almadığı, dolayısıyla taahhütnamede idarece istenilen makine ve ekipmana ilişkin taahhütün yerine getirilmediğinden idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan; idarece 4734 sayılı Kanunda ön görülen sürelere uyulmayarak sözleşme imzalandığı, ancak söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul