• Karar No: 2008/UY.Z-1651
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :94
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1651
Şikayetçi:
 Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi Bo:76/ A Güngören / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. NBo:5 34188 Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8312
Başvuruya konu ihale:
 2007/177094 İhale Kayıt Numaralı “Bahçelievler Yenibosna Spor Kompleksi İnşaat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 06.0170.G020/2008-23 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nca 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçelievler Yenibosna Spor Kompleksi İnşaat İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, ancak idarece anahtar teknik personel olarak gösterilen Ali AKYILDIZ ve Suat DEMİRBAĞ’ın meslek odası kayıt belgesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer yandan idareye yapılan şikayet konularına ilişkin cevapta sözü edilen anahtar teknik personel Mihriban Meltem Erel’in kendi firmalarıyla bir ilgisinin olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 35 nci maddesinde; Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalede idarece idari şartnamenin 7.3.2.1 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak en az beş yıl deneyimli;  1 adet İnş. Yük. Müh./İnş. Müh., 1 adet Mak. Yük. Müh./Mak. Müh., 1 adet Elk. Yük. Müh./Elk. Müh., 1 adet Yük. Mim/Mimar….. istenildiği anlaşılmıştır. 

 

            Başvuru sahibi Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., idarece istenilen 4 adet anahtar teknik personele ilişkin belgeleri teklif ekinde idareye sunduğu, ancak elektrik mühendisi Ali AKYILDIZ ile makine mühendisi Mustafa Suat DEMİRAĞ’ın oda kayıt belgelerinin fotokopi olduğu, söz konusu belgelerin belgeyi veren mühendislik odası tarafından “Aslının aynıdır” şeklinde onaylandığı, ancak anılan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 35 nci maddesinde belirtilen hükme aykırı olduğu, aslı veya noter onaylı olması gerektiği, ayrıca sunulan belgelerde bu belge çoğaltılamaz, fotokopi belgeler geçersizdir ibaresinin yazılı olması nedeniyle idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru sahibi Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  teklif ekinde idareye sunduğu anahtar teknik personelden elektrik mühendisi Ali AKYILDIZ ile makine mühendisi Mustafa Suat DEMİRAĞ’ın oda kayıt belgelerinin incelenmesi sonucunda;

 

            1)Elektrik mühendisleri odası İstanbul şubesi tarafından; Ali AKYILDIZ’ın elektrik mühendisi olarak 16852 sicil numarasıyla 28.11.1989 tarihinde odaya kayıt olduğu, oda kaydının halen devam ettiği, kendi isteği üzerine 13.12.2007 tarihinde oda kayıt belgesi verildiği, söz konusu belgenin 7YU1KOS8 barkot numarasıyla Yönetim Kurulu adına Şube Müdürü vekili Hasan ECE tarafından imzalandığı, ancak anılan belgenin üzerinde imzanın kime ait olduğu belirlenemeyen bir başka kişi tarafından “Aslı Gibidir” onaylandığı, dolayısıyla idareye teklif ekinde sunulan bu belgenin fotokopi olduğunun anlaşılması üzerine belgenin idarece geçersiz kabul edildiği, bu kez  Ali AKYILDIZ ihale tarihinden sonra 12.02.2008 tarihinde elektrik mühendisleri odasına tekrar müracaat ederek 13.12.2007 tarihinde alınan oda kayıt belgesinin doğruluğunu teyit anlamında tekrar ilgili odadan 13.02.2008 tarih ve 1190 sayılı yazı aldığı, söz konusu yazıyı 26.02.2008 tarih ve 09155 numara ile İstanbul Bakırköy 16 ncı noterliğinden “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylatılarak ihale tarihinden iki ay sonra idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu belge incelendiğinde; Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  ihalede idareye teklif ekinde anahtar teknik personel olarak bildirdiği Ali AKYILDIZ’a elektrik mühendisleri odası tarafından 13.12.2007 tarihinde verilen belgenin üzerinde imzanın kime ait olduğu belirlenemeyen bir başka kişi tarafından “Aslı Gibidir” onaylandığından anılan belgenin fotokopi olduğunun anlaşıldığı, ayrıca belgenin altında; “Not: Üzerinde tahrifat yapılan ve fotokopi belgeler geçersizdir.” ibaresinin yer aldığı, diğer taraftan aynı oda tarafından verilen 13.12.2007 tarih ve 13.02.2008 tarihli belgede Yönetim Kurulu adına Şube Müdürü vekili Hasan ECE  tarafından imzalandığı, ancak imzaların aynı olmayıp farklı olduğu, diğer taraftan idareye sunulan 13.02.2008 tarih ve 1190 sayılı belgenin ihaleden yaklaşık iki ay sonra  sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            2)Makina mühendisleri odası İstanbul şubesi tarafından; Mustafa Suat DEMİRAĞ’ın makina mühendisi olarak 34041 sicil numarasıyla 01.10.1990 tarihinde odaya kayıt olduğu, oda kaydının halen devam ettiği, kendi isteği üzerine 18.12.2007 tarihinde oda kayıt belgesi verildiği, söz konusu belgenin makine mühendisleri odası adına Battal KILIÇ tarafından imzalandığı, ancak anılan belgenin üzerinde imzanın kime ait olduğu belirlenemeyen bir başka kişi tarafından “Aslı Gibidir” onaylandığı, dolayısıyla idareye teklif ekinde sunulan bu belgenin fotokopi olduğunun anlaşılması üzerine belgenin idarece geçersiz kabul edildiği, bu kez  Mustafa Suat DEMİRAĞ ihale tarihinden sonra 14.02.2008 tarihinde makine mühendisleri odasına tekrar müracaat ederek 18.12.2007 tarihinde alınan oda kayıt belgesinin doğruluğunu teyit anlamında tekrar ilgili odadan 14.02.2008 tarih ve 24/737 sayılı yazı aldığı, söz konusu yazıyı 26.02.2008 tarih ve 09154 numara ile İstanbul Bakırköy 16 ncı noterliğinden “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylatılarak ihale tarihinden iki ay sonra idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu belge incelendiğinde; Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  ihalede idareye teklif ekinde anahtar teknik personel olarak bildirdiği Mustafa Suat DEMİRAĞ’a makina mühendisleri odası tarafından 18.12.2007 tarihinde verilen belgenin üzerinde imzanın kime ait olduğu belirlenemeyen bir başka kişi tarafından “Aslı Gibidir” onaylandığından anılan belgenin fotokopi olduğunun anlaşıldığı, ayrıca belgenin altında; “Bu belge çogaltılamaz, bu belge verildiği tarihten itibaren 1 ay için geçerlidir.” ibaresinin yer aldığı, diğer taraftan idareye sunulan 14.02.2008 tarih ve 24/737  sayılı belgenin ihaleden yaklaşık iki ay sonra  sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  anahtar teknik personel olarak idareye teklif ekinde sunduğu elektrik mühendisi Ali AKYILDIZ ve makine mühendisi Mustafa Suat DEMİRAĞ’a ait oda kayıt belgelerinin fotokopi olduğunun anlaşılması üzerine idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Ayrıca; başvuru sahibi Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idarenin şikayet konularına ilişkin anılan istekliye vermiş olduğu cevapta, anahtar teknik personel olarak Mihriban Meltem Erel’den bahsedildiği, halbuki Mihriban Meltem Erel’in Kar-Gün Yapı San. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personeli olduğu, anılan kişinin başvuru sahibi Ak İnşaat Hafriyat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti ile bir ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı, ancak anılan kişinin de oda kayıt belgesinin fotokopi olmasından dolayı idarece kendilerini anahtar teknik personel olarak bildiren Kar-Gün Yapı San. Ltd. Şti.’nin teklifinin  değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla idarenin başvuru sahibine yazmış olduğu yazıda bu ismin sehven yer aldığı  tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            i) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda;

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif incelenmiş, diğer isteklilerin tekliflerinin geçerli olup olmadığı hususu ile diğer isteklilerin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri incelenmemiştir.

 

İlanın “Diğer Hususlar “ bölümünde;  “İstekliler, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu ekinde Bahçelievler Yenibosna Spor Kompleksi Yapım İşi proje ve şartnamelerine uygun olarak hazırlayacakları keşif ve metrajlarını ihale dosyası içinde ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale dokümanı içinde isteklilere verilen ilerleme yüzdeleri (Pursantaj Cetveli) bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden , isteklilerin ilerleme yüzdelerini fiyatlandırmaları kabul edilmeyecektir. İsteklilerce adı geçen yapım işi için proforma fatura, ve analizler bu aşamada istenilmemekte olup, aşırı düşük teklif sınır değeri hesabı sonunda sınır değerin altında kalan isteklilerden bu belgeler ve bilgiler ayrıca istenilecektir. Keşif ve metrajların ihale dosyası içinde sunulmaması veya ilerleme yüzdelerinin fiyatlandırılarak verilmesi değerlendirme dışı kalma sebebi olup vermeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

             İlanda yer alan düzenlemenin idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer almadığı, ancak ilanın ihale dokümanı arasında yer alan bir belge mahiyetinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu aykırılığın isteklileri yanıltıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Hisar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gül-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının idarece ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde; “……Keşif ve metrajların ihale dosyası içinde sunulmaması veya ilerleme yüzdelerinin fiyatlandırılarak verilmesi değerlendirme dışı kalma sebebi olup vermeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” denilmektedir. Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belgelerinin incelenmesi sonucunda  iş kalemlerine yönelik metrajları sunmamaları aykırılık olarak görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İlanın "Diğer Hususlar " bölümünde; "İstekliler, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu ekinde Bahçelievler Yenibosna Spor Kompleksi Yapım işi proje ve şartnamelerine uygun olarak hazırlayacakları keşif ve metrajlarını ihale dosyası içinde ihale komisyonuna sunacaklardır, ihale dokümanı    içinde    isteklilere    verilen    ilerleme    yüzdeleri    (Purşantaj    Cetveli) bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden, isteklilerin derleme yüzdelerini fiyatlandırmaları kabul edilmeyecektir, İsteklilerce adı geçen yapım işi için proforma fatura, ve analizler bu aşamada istenilmemekte olup, aşırı düşük teklif sınır değeri hesabı sonunda sınır değerin altında kalan isteklilerden bu belgeler ve bilgiler ayrıca istenilecektir. Keşif ve metrajların ihale dosyası içinde sıınulmaması veya ilerleme yüzdelerinin fiyatlandırılarak verilmemesi değerlendirme dışı kalma sebebi olup vermeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. " düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Hisar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gül-İş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ihale ilanının "Diğer Hususlar" bölümünde belirtilen iş kalemlerine yönelik ayrıntılı metrajları teklif ekinde idareye sunmadığı, bu nedenle anılan isteklilere ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru konusu ihalede idarenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere "Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu Hesap Cetvelini vermediği, ayrıca ilanda yer alan ve yukarıda belirtilen düzenlemenin idari şartnamenin "Diğer Hususlar" bölümünde yer almadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci paragrafında, "İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez." hükmü bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenle; idari şartnamede öngörülmeyen bir düzenlemenin ihale ilanında yapılmış olması düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılık olduğu, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul