İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1652
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :95
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1652
Şikayetçi:
 Martı Konut Gıda Teks. Petrol Ürün. Hayv. ve Otom. San.Ve Tic. Ltd. Şti. Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi Martı Sitesi B Blok 6 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7691
Başvuruya konu ihale:
 2007/194642 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Ceyhan 200 Kişilik Pansiyon İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 06.01.58.0169/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Ceyhan 200 Kişilik Pansiyon İnşaatı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Martı Konut Gıda Teks. Petrol Ürün. Hayv. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7691 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak katıldıkları ihalede tekliflerinin, sunulan iş deneyim belgesinin ait olduğu Martı İnş. Taah. ve Dekrs. Tic. Ltd. Şti.’nin unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopi olduğu  gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu, zira ihale dokümanının gereği olarak sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin aslı ibraz edilerek sunulduğu, unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi suretine bilgi olarak yer verildiği, kaldı ki tamamlatılabilir bir belge olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağa ve komisyon kararına göre, başvuru sahibi Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hay. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, ihalede sunulan iş deneyim belgesinin ait olduğu Martı İnş. Taah. Dekrs. Tic. Ltd. Şti.’nin unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 29.2.2008 tarihli kararda da, “firmanın unvan değişikliği yaptığına dair Ticaret Sicil Gazetesi sayfasının fotokopi olduğunun görüldüğü, ayrıca Ticaret Sicil Gazetesinin üzerinde, iddia edildiği gibi İdareye ait “Aslı Görülmüştür” ibaresinin de mevcut olmadığı, ... Firmanın unvan değişikliği yaptığına dair Ticaret Sicil Gazetesi sayfası kabul edilebilir bir belge olmadığından bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmediği” belirtilmiştir.

 

İhale ilanının 4.3.1 inci ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddelerinde, isteklilerden teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları istenmiştir.

 

İhaleye Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak katılan başvuru sahibi, iş deneyimini tevsik amacıyla, Martı İnş. Taah. ve Dekrs. Tic. Ltd. Şti.’ne Batman Belediye Başkanlığı tarafından “S.S. Kültür Belde Konut Yapı Yapı Koop.ne ait 50 adet daire, 4 adet dükkan ve 1 adet kapıcı dairesi yapım işi” ile ilgili olarak düzenlenen iş bitirme belgesini sunmuştur. Ayrıca, idarece çoğaltılarak gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan başvuru sahibince teklif kapsamında sunulan belgeler arasında, Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9.1.2007 tarih ve 6719 sayılı nüshasının 703 üncü sayfasının örneği  ile Martı İnş. Taah. ve Dekrs. Tic. Ltd. Şti.’nin ticaret unvanını, Martı Konut Gıda Teks. Pet. Ürün. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirdiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.12.2002 tarih 5693 sayılı nüshasının 314 üncü sayfasının örneğinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesi isteklinin ihaleye katılırken sahip olduğu ticaret unvanını taşıyan tüzel kişilik adına düzenlenmemiş olduğundan, sunulan iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca değerlendirilmeye alınabilmesi için, iş deneyim belgesindeki ticaret unvanının isteklinin mevcut ticaret unvanıyla değiştirildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslının veya onaylı suretinin sunulması gereklidir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli“ başlıklı 35. maddesinde ise, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından ‘aslı idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin ‘aslına uygundur’ şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ‘aslının aynıdır’ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir” hükümleri bulunmaktadır.

 

Söz konusu belgelerin Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükmüne uygun olarak sunulup sunulmadığını tespit amacıyla, 4.4.2008 tarihli 5945 sayılı yazı ile belgelerin asılları istenmiştir. İdarenin 4.4.2008 tarih ve 4864 sayılı cevabi yazısının ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda, idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer alan “tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler” düzenlemesi uyarınca sunulan Ticaret Sicili Gazetesi örneğinin aslı idarece görülmüş suretinin olduğu, ancak, unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin örneğinin ise fotokopi olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, fotokopisi sunulan belgenin değerlendirmeye alınmaması, Yönetmeliğin yukarıda yer verilen 35 ve 62 nci maddelerine uygun bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, Kurumumuz Kamu Satınalma Platformundan, başvuru sahibinin İçişleri Bakanlığı tarafından 12.03.2008 – 12.03.2009 tarihleri arasında olmak üzere 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı bölümünde, “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen bölümü bakımından da değerlendirmeye alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda;  

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” bölümünde “İstekliler teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini teklifleri ile birlikte vereceklerdir” düzenlenmesi yer aldığı halde, idari şartnamede bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Yeterlik kriterlerine idari şartnamede yer verilmesi gerekmekte olup, şartnamede yer verilmeyen bir kritere ihale ilanında yer verilmemesi esas olmakla birlikte; şartnamede istenilmeyen yeterlik kriterinin ilanda yer alması durumunda bu yeterlik belgesini sunmayan isteklinin elenmesi mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede; idari şartnamede istenilmediği halde idarece ihale ilanında analiz ve hesap cetveli sunulmasının istenildiği ve ilanda istenilen analiz ve hesap cetvelini sunmayan Göktuğ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Ancak, değerlendirme ilana göre değil de idari şartnameye göre yapılarak Göktuğ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifi geçerli kabul edilse bile ihalenin sonucunun değişmeyeceği anlaşıldığından anılan aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihaleye ait ilanının Diğer Hususlar Bölümünde “İstekliler teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini teklifleri ile birlikte vereceklerdir” düzenlenmesi yer aldığı halde, İdari Şartnamede bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34. maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”,

 

4734 sayılı Kanunun 24. maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükümleri bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede Göktuğ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. hesap cetvelleri ve analizleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, belge kontrol tutanağında  var olduğu belirtilmekle birlikte, ihale işlem dosyasında yer alan belgeler arasında, kim tarafından hazırlandığı belli olmayan kaşesiz ve imzasız analizler bulunmakla birlikte, Mehmet ÖZSAHİN – Özşahin Reklam İnş. Taah. tarafından sunulan analizlere rastlanmadığı, ayrıca ihale üzerinde kalan isteklinin hesap cetvellerinde öngörülen birim fiyat kalemlerin tamamına ilişkin analiz sunulmadığı hususları da dikkate alındığında, İdari Şartnamede öngörülmeyen bir katılım kriterine ilişkin düzenlemenin ihale ilanında yapılmış olmasının düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılık oluşturduğu, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul