İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1690
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :40
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1690
Şikayetçi:
 Hasan ŞAHİN Turan Güneş Bulvarı No:96/14 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:85 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5417
Başvuruya konu ihale:
 2007/198628 İhale Kayıt Numaralı “Ankara İli Mücavir Alanı İçerisindeki Muhtelif Cadde ve Bulvarlara Asfalt Kaplama Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2008 tarih ve 06.01.14.0065/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 12.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ankara İli Mücavir Alanı İçerisindeki Muhtelif Cadde ve Bulvarlara Asfalt Kaplama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Hasan ŞAHİN’in 19.02.2008 tarih ve 5417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunduğu, Kamu İhale Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 2008/AK.Y-114. 1 sayılı kararıyla; başvuru dilekçesinde yer alan 3, 4 ve 5 inci iddialara ilişkin olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

           

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personeline ilişkin olarak tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulmasına,

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.” hükmü gereği istenen bilgileri belirtilen sürede vermeyerek, Kurumun inceleme görev ve yetkisini yerine getirememesine neden olan Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri hakkında soruşturma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinin iddiaların incelenmesine geçilen kısmında özetle;

 

1) İhale üzerinde kalan Söğüt İnş. şirketinin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olmadığı ve teklif ettiği bedelin % 50 sini karşılamadığı,

 

2) Söğüt İnş. şirketinin bildirdiği anahtar teknik personelin bünyesinde çalışmadığı, sigorta girişlerinin ilan tarihinden sonra olduğu ve teknik personelin bilgisi dışında yapıldığı, giriş bildirgelerinin sahte olduğu,

 

3) Söğüt İnş. şirketinin teklif mektubu ve teminat mektubunun geçerlik süreleri ile sunulma şekillerinin şartname ve yönetmeliğe aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin iş deneyim belgeleri başlıklı 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,”, 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ de yer alan A/X gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde, yarısından fazla hissesine sahip olan ortağı Tuncay AYDIN adına, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ankara-Polatlı-Sivrihisar (2. Kısım) Yolu” işine ait 15 Mart 2007 tarih ve 1761 sayılı iş denetleme belgesi yer almaktadır. Söz konusu belgede; uygulanan yapı tekniği; “Yol yapım işi, tesviye, sanat yapıları, köprü, alt temel, plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım ve sathi kaplama v.s işler”, belge tutarı 1993 yılı fiyatları ile 297.791.274.303 TL olarak verilmektedir.

 

29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-X grubu işler;

 

Bitümlü Sicak Karışım Yol Üstyapısı İşleri

1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

A-VIII. grup işler ise;

Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

olarak belirlenmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, alt yapı ve üst yapı dahil yol yapım işine ait A-VIII Grubu bir iş deneyim belgesi olduğu, dolayısıyla idari şartnamede benzer iş olarak belirlenen A-X Grup işler arasına girdiği anlaşılmıştır.

 

Belge tutarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde; gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarlarının tam olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin İş deneyim tutarının güncellenmesine ilişkin 56 ncı maddesinde;

 

İş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ihale komisyonları tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre güncellenir:


b) Yurt içinde 1/1/2006 tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgelerine ilişkin olarak ise;

1-Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşme birim fiyatlarına esas yılın başından (ocak ayında yayımlanan bir önceki yılın aralık ayı endeksi esas alınır),

2-Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

İtibaren 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo:2 Genel satırındaki endeks) güncelleme yapılır. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu iş denetleme belgesinde 1993 yılı fiyatları ile 297.791.274.303 TL olarak verilen belge tutarının, ihale ilk ilan tarihi olan 25.12.2007 tarihine güncellenmesi sonucu bulunan tutarın (84.188.218.436.674 TL) isteklinin teklif ettiği bedelin %50’inden (82.111.962,54 YTL) büyük olduğu, dolayısıyla idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen tutarı sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan bu tespitler sonucunda, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiaları yerinde görülmemiştir.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

 

İsteklilerden, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen anahtar personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması ve Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

 

Adet                Mesleki Ünvanı

1                      Maden Mühendisi

1                      İnşaat Mühendisi

1                      Makine Mühendisi

1                      Harita Mühendisi

1                      Kimya Mühendisi

1                      Çevre Mühendisi

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; İsteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığın dair belge aranmaz.

 

İş ortaklığında,ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)”.hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı VIII-E maddesinde; “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Tekrar İşe Giriş Bildirgesini internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderen işverenler için bu belgelerin sağ tarafındaki barkod, belgenin anılan Kurum tarafından alındığına dair onayı göstermektedir. Bu nedenle ihaleye katılacak isteklilerin sunacakları söz konusu barkodu taşıyan bu belgelerin ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin, maden mühendisi Nuri AKŞİT, inşaat mühendisi Yakup HELVALI, makine mühendisi Sadrettin UZUNGET, harita mühendisi Celal ALPER, kimya mühendisi Cemalettin SOLAK ve çevre mühendisi Mustafa TEL’i anahtar teknik personel olarak bildirdiği ve teklifinde Nuri AKŞİT ve Yakup HELVALI’ya ait 06.02.2008 tarihli, Sadrettin UZUNGET’e ait 07.02.2008 tarihli, Cemalettin SOLAK’a ait 08.02.2008 tarihli, Celal ALPER ve Mustafa TEL’e ait 19.07.2007 tarihli, internet üzerinden alınmış tekrar işe giriş bildirgelerini sunduğu belirlenmiştir.

 

            Kurumun 19.3.2008 tarih ve 5127 sayılı yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, söz konusu işe giriş bildirgelerinin Kurum kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığının bildirilmesi ve adı geçen kişilerin sigortalı hizmet dökümlerinin gönderilmesi istenmiştir.

           

            Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan 03.04.2008/63362, 11.04.2008/69155, 14.04.2008/70748 tarih/sayılı, Ankara İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğünden alınan 03.04.2008 tarih ve 87169, 87170, 87171, 87172 sayılı yazılar ile Ankara Sigorta İl Müdürlüğünden alınan 11.04.2008 tarih ve 69155 sayılı yazıların incelenmesi neticesinde;

 

Celal ALPER ve Mustafa TEL’in 19.07.2007, Nuri AKŞİT ve Yakup HELVALI’nın 06.02.2008, Sadrettin UZUNGET’in 07.02.2008, Cemalettin SOLAK’ın 08.02.2008 tarihlerinde Söğüt İnş. Ltd. Şti. adına işe giriş bildirgelerinin internet üzerinden verildiği ve bu durumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından teyit edildiği ve adı geçenlere ihalenin yapıldığı Şubat 2008 ayına ait hizmet bildirimlerinde bulunulduğu belirlenmiş olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde;

 

Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y)

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 


 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

 

            İdari şartnamenin 20.1 maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” teklif mektubunun şekli ve içeriğine ilişkin 24 üncü maddesinde; “24.1-Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.”, tekliflerin Geçerlilik Süresine ilişkin 25 inci maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4734 sayılı Kanunun; “Geçici Teminat” başlıklı 33 üncü maddesinde; “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.”, “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye´de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye´de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir…”, “Teminat Mektuplarıbaşlıklı 35 inci maddesinde;Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde; “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. (standart formlar KİK029.0/Y, KİK029.1/Y, KİK029.2/Y).” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alan standart form örneklerine uygun olarak düzenlendiği ve 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan hükümlerinde belirtilen koşulları haiz olduğu, teklif mektubunda idari şartnamede belirtilen teklif geçerlik süresinin belirtildiği, geçici teminat mektubunun süresinin, teklif geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün fazla olması koşulunu sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibini bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

   İhale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personeline ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerin incelenmesinden; anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerden, Nuri AKŞİT, Yakup HELVALI ve Sadrettin UZUNGET’in ihale tarihi itibarıyla birden fazla işyerinde çalıştığı anlaşılmakta olup; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde hüküm altına alındığı üzere, ihale tarihi itibarıyla istekli bünyesinde çalışıyor olmaları gereken anahtar teknik personelin aynı anda başka bir işyerinde de çalışmasının kabul edilmesi mümkün olmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin adı geçen anahtar teknik personelinin başka işyerlerinde de çalışıyor olmalarının mevzuata aykırılık teşkil ettiği düşüncesiyle, tespit edilen bu mevzuata aykırılığın değerlendirilerek, gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmesine karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  İhale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personeline ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerin incelenmesinden; anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerden, Nuri AKŞİT, Yakup HELVALI ve Sadrettin UZUNGET’in ihale tarihi itibarıyla birden fazla işyerinde çalıştığı anlaşılmakta olup; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde hüküm altına alındığı üzere, ihale tarihi itibarıyla istekli bünyesinde çalışıyor olmaları gereken anahtar teknik personelin aynı anda başka bir işyerinde de çalışmasının kabul edilmesi mümkün olmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin adı geçen anahtar teknik personelinin başka işyerlerinde de çalışıyor olmalarının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususun gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul