İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1691
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :42
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1691
Şikayetçi:
 Barışlar Petrol İnşaat Nakliyat Taah. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ :Av. Hasan GÜÇLÜ, G.M.K. Bulvarı No:87/11 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü,Yıldızlı Mevkii 61300 Akçaabat / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7379
Başvuruya konu ihale:
 2008/5554 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemenin Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2008 tarih ve 06.01.50.0120/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nce 22.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemenin Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli” ihalesine ilişkin olarak Barışlar Petrol İnşaat Nakliyat Taah. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.03.2008 tarih ve 7379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılmalarının bir başka istekli tarafından tehdit ve zor kullanma yoluyla engellenmeye çalışıldığı, bu şartlar altında hazırladıkları tekliflerinin, teklif fiyatının rakam ve yazı kısımlarının birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle idareye yaptıkları başvurunun reddedildiği ve bu hususun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/Y ve KİK:019.0/Y).

 

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

            a) Yazılı olması,

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

            d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

            e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

           

 

            Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplar değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Belirtilen hükümler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu incelendiğinde; teklif mektubunun teklif birim fiyatlı işler için teklif mektubu Standart Form-KİK019.0/Y’de belirtilen formata uygun olarak sunulduğu, ancak teklif mektubunda hem yazı ile hem de rakam ile belirtilen bedelin birbirine uygun olarak yazılmadığı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelindeki rakamın da teklif mektubundaki rakam ile uyumlu olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin teklif mektubunun anılan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen zorunlu şartları taşımadığı belirlenmiştir.

 

            Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen zorunlu şartları taşımayan başvuru sahibine ait teklif mektubunun Standart Form-KİK 019.0/Y’ye uygun olmadığı anlaşıldığından idare tarafından teklif mektubu nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin ihaleye katılmasının bir başka istekli tarafından tehdit ve zor kullanma yoluyla engellenmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin olarak, bu hususun ihale işlem dosyası üzerinden tespit edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c ve i) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            c) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.02.2008 tarihinde yapılan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemenin Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli ihalesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre yapım işi olarak ilan ve ihale edildiği tespit edilmiştir.

 

            İhale konusu işin adı, idari şartnamenin 2 nci maddesinde, “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemenin Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli” olarak, miktarı ve türü ise aynı maddede, “15.000 ton bitümlü malzemenin karayolu ile nakli” olarak ifade edilmiştir. İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler arasında, bu iş için isteklilerin, günlük 200 ton taşıma kapasiteli en az 1997 dahil daha yüksek modelli 10 adet asfalt tankerinin (izalasyonlu) kendi malı veya taahhüt edilerek bulundurulması gerektiği düzenlemesi yer almakta olup, aynı şartnamenin benzer iş tanımına ilişkin 7.4 maddesinde, bu ihalede benzer iş olarak yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Tebliğde yer alan A/XIV grubu işler veya sathi kaplama yapımında kullanılacak bitümlü malzemelerin nakli işlerinin kabul edileceği düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, Yapım ise; Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Görüldüğü üzere hizmet alımları taşıma hizmetini, yapım işleri ise her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili nakliye işlerini kapsamaktadır. İhale konusu olan alım da yapım işi şeklinde bir iş olmayıp hizmet alımı niteliğinde bir alımdır. Yukarıda yer verilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin ihtiyacı olan bitüm malzemesinin rafinerinden asfalt tesislerine naklinden ibaret olduğu ve bu alımın yapım işi olmadığı, bu işin bir hizmet sunucusu tarafından karşılanabilecek nitelikte olduğu ve söz konusu alımı yapım işi olarak tanımlamanın mümkün olmadığı açıktır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde, bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 560.858,00 YTL olarak belirlenmiş iken, Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 20.564.840,00 YTL olarak belirlenmiştir. Aynı Kanunun ihale ilân süreleri ve kurallarını düzenleyen 13 üncü maddesinde, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az 40 gün önce ilan edilmesi zorunlu olduğu halde, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden; yaklaşık maliyeti 122.386,00 YTL üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 1.019.908,00 YTL’nin üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesinin, ihale tarihinden en az 21 gün önce yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan mezkur Kanunun 63 üncü maddesinde ise, “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” yönünde hüküm bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, ihale uygulama yönetmeliklerinde ihalelerde istenecek belgeler sayılırken yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olup olmamasına göre yeterlik kriterleri belirlenmiş ve örneğin aynı yönetmeliklerde isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, söz konusu belgelerin istenilmesi zorunlu kılındığı halde, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde bu belgelerin istenip istenmemesi idarelerin takdirine bırakılmıştır.

 

            Şikayete konu ihale bu açılardan ele alındığında, söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunda yapım işleri ihaleleri için belirlenen eşik değerin altında kaldığı halde, hizmet alımı ihaleleri için belirlenen eşik değerin üzerinde olmaktadır. İdare yapım işi olarak ihaleye çıktığı ve dolayısıyla yaklaşık maliyeti, yapım işleri için belirlenen eşik değerin altında bir ihale olduğu için hem ilan süresi 40 gün yerine 21 gün olarak belirlenmiş, hem de ihale yabancı isteklilere kapatılamayacağı halde kapatılmıştır. Ayrıca, idarenin yapım işi olarak ihaleye çıkması sebebiyle isteklilerden yeterlik kriteri olarak bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler istenmemiş, oysa söz konusu iş niteliği itibarıyla hizmet alımı olması ve yaklaşık maliyeti hizmet alımları için belirlenen eşik değerin üzerinde olması sebebiyle bu belgelerin istenilmesi de zorunlu olacağı halde bu zorunlulukta ortadan kalkmıştır.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, incelenen ihalede, ihaleye dört isteklinin katıldığı, bu isteklilerden üç tanesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş iş deneyim belgeleri sunduğu ancak idarece geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla idarece bu hususla ilgili olarak değerlendirme dışı bırakılan istekli olmamasına rağmen bu konuda isteklilerin tereddüte düştüğü görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, idarece yapılan düzenlemeye göre değerlendirme yapıldığında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş iş deneyim belgeleri sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Kaldı ki, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin (g) bendinde; “Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmaması gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması durumunda bu duruma ilişkin açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilen ihalelerde ise, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamama nedenleri, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da (Standart Form KİK001.2/Y) belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; idarece teklif türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği ancak teklif türünün belirlenmesine ilişkin standart formun (KiK001.2/Y) düzenlenmediği, ayrıca ihale işlem dosyasında herhangi bir proje bulunmadığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun gerekçesi ile 62 nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, genel kuralın tüm yapım işleri için uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılması yönünde olduğu, ön proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılabilmesinin ise ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi veya doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmaması halleriyle sınırlandırılmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede idarenin ön veya kesin proje olmadan teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıktığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

 

            i) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            İhale üzerinde bırakılan Ercan Trans Uluslararası Nakliyat Tic. ve San. A.Ş. tarafından teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesinin 29.01.2008 tarih ve 3358 sayı ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemenin Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinden Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli İşi” olduğu, toplam sözleşme bedelinin 650.000,00 YTL ve belge tutarının 779.050,94 YTL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Kurumumuzca yürütülen bir inceleme kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Devlet, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’ne yazılan 11.12.2007 tarih ve 9658 sayılı yazıda, iş deneyim belgelerini düzenleme ve imzalama yetkisinin Genel Müdürlüğe ait olduğunun belirtildiği, Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bilgi niteliği taşıdığının ifade edildiği görülmüştür.

 

            Bu kapsamda, incelemeye konu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce düzenlendiği görüldüğünden söz konusu belgenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

Öte yandan, başvuruya konu ihaleye ilişkin sözleşmenin 12.03.2008 tarihinde imzalandığı belirlenmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

“…İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır...” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 22.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran 28.02.2008 tarihli kararının 04.03.2008 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin bildirimden itibaren 15 günlük Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu süresi beklenmeden 12.03.2008 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul