İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1693
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :44
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1693
Şikayetçi:
 Hayrettin Eyüboğlu- İnş. Yük. Müh. Müth., Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet İşhanı Kat:6 No:53 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı, Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Altındağ /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8335
Başvuruya konu ihale:
 2007/159302 İhale Kayıt Numaralı “Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 100 Yataklı Ek Binası İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.04.2008 tarih ve 06.01.69.0187/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı’nca 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 100 Yataklı Ek Binası İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayrettin Eyüboğlu-İnş. Yük. Müh.-Müth.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından uygun görülmeyerek, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin kendi tekliflerinden 803.021,00 YTL daha fazla teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, devletin zarara uğratıldığı ve idarenin verdiği kararın hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği belirtilmiştir.

            04.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi sonucunda; geçerli teklifler arasında yer alan ve idare tarafından mevzuatın ilgili maddeleri uyarınca tespit edilen sınır değerin altında kalan Akanlar Ltd. Şti.- Merk-Sal Yapı (ortak girişimi), Seç İnş. Ltd. Şti., Aras İnş.         Ltd. Şti., İGC Yapı A.Ş.– AGCS Ltd. Şti.(ortak girişimi), Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. - Kart İnş. Dek. Ltd. Şti.(ortak girişimi) ve başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, söz konusu isteklilerden Akanlar Ltd. Şti.- Merk-Sal Yapı ortak girişiminin belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği, diğer isteklilerin açıklamalarını idareye sundukları, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Seç İnş. Ltd. Şti., Aras İnş. Ltd. Şti., İGC Yapı – AGCS Ltd. Şti. (ortak girişimi) ve başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Pekintaş Yapı + Kart İnş. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Aksu İnş. Taah. Tic. San. Nak. İth. İhr. Ltd. Şti’nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 20.1 maddesinde isteklilerin tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmiş olup, aynı şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı maddesinde de isteklilerden teklif bedellerini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatını gösterir proforma fatura ve teklif mektupları, teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerini tekliflerinin ekinde vermeleri istenmiştir.

           

            Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif dosyası ve aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; teklif ekinde sunulan iş kalemlerine ait birim fiyatların bazılarının aşırı düşük teklif açıklamasında değiştirildiği tespit edilmiştir.

 

   Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapım İşleri İhalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olarak; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; ‘Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir.’

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” ifadesi yer almakta olup anılan düzenleme incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan fiyat ve miktarların teklif eklerinde yer alan analizlerle uyumlu olması gerektiği anlaşılmaktadır.

  Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan keşif özetinde yer alan bazı imalat kalemlerine ilişkin birim fiyatların aşırı düşük açıklamasında sunulmuş olan keşif özetinde değiştirilmesinin teklif eki ve aşırı düşük açıklaması arasında uyumsuzluğa yol açtığı, örneğin üst yapı inşaat işlerinde yer alan 18.138/A5 poz nolu imalatın bedelinin  teklif ekinde yer alan keşif özetinde 24,07 YTL olarak yer alırken açıklamalarda yer alan keşif özetinde 33,78 YTL olarak belirtildiği, 23.014 poz nolu imalat kaleminin bedelinin teklif ekinde yer alan keşif özetinde 983,90 YTL olarak yer alırken açıklamalarda yer alan keşif özetinde 983,10 YTL olarak belirtilmesi nedeniyle idarece başvuru sahibinin açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            i) Ön yeterlik aşamasında başvuruların, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 100 yataklı Ek Binası İnşaatı Yapım İşi” olarak belirlendiği ve 7.4 maddesinde de;  “… Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/3 Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          04.02.2008 tarihli ihale komisyon kararıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. - Kart İnş. Dek. Ltd. Şti. ortak girişiminde özel ortak olan Kart İnş. Dek. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesi incelendiğinde; belgenin Meram Belediye Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının “Kızılay Derneği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı” olduğu ve uygulanan yapı tekniği kısmında “Betonarme Karkası Biten Binanın Kalan İnce İşleri” açıklamasına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

          Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de belirtilen B/3 grubu işler arasında sağlık merkezlerinin bulunmadığı, söz konusu işin  yapım işlerinin B/4 grubu içinde yer alan  18 nolu  işlere dahil olduğu tespit edilmiş olup, ayrıca yapılan işin sağlık merkezi binasının yapımı olmadığı, bitmiş binanın kalan ince işleri olduğu anlaşılmış olup, Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-1580 sayılı kararında da anılan iş deneyim belgesinin B/III grubu işler kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmaması mevzuata uygun bulunmamıştır.

         

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul