İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1694
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :45
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1694
Şikayetçi:
 Kemal Soylu-Önder Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, K. Karabekir Mah. Terminal Cad. Akgün Apt. No:7A ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi,Kurtuluş Mah. Değirmenler Mevkii 25300 Pasinler/ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7402
Başvuruya konu ihale:
 2007/181884 İKN|li “Diş, Diyaliz Ünitesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 06.01.49.0194/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Diş, Diyaliz Ünitesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kemal Soylu-Önder Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.03.2008 tarih ve 7402 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihalede ihale saatine kadar üç adet teklif zarfının teslim alındığı, ancak kesinleşen ihale kararında dört adet teklifin yer aldığı, dördüncü teklifin ne şekilde alındığının anlaşılamadığı, isteklilerden Taşçı Yapı inşaat firmasının sunmuş olduğu teklif için iki adet İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi düzenlendiği, bunun 4 (dört) sıra nolu teklifin alınmasını kolaylaştırmak için yapıldığı,

 

2) Kendilerine bildirilen kesinleşen ihale kararının ihale komisyonu başkanı yerine ihale onay makamınca imzalanmış olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından isteklilerce teklif verildiğini tevsik etmek üzere düzenlenen “İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi”nin 4 (dört) istekliye (1- Erkan BUCUĞA, 2- Taşçı Yapı İnş. Taah. Petrol Gıda İletişim Ltd. Şti., 3- Kemal SOYLU-Önder Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, 4- Min-San Müş. Müh. Tur. Tar. Hay. Tel. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.) ilişkin düzenlendiği; söz konusu belgeler incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfını ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 06.02.2008 tarihinde idareye sunduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, ihale günü (07.02.2008) saat 10:00’da ihale komisyonunca düzenlenen “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” ile, ihale saatine kadar 4 (dört) istekli tarafından sunulan ihale teklif zarflarının teslim alındığının kaydedildiği; ihale komisyonunca düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda da, söz konusu 4 (dört) istekliye ait belgelerin kontrolünün yapıldığı; aynı şekilde, 28.02.2008 tarihli ihale komisyon kararında, ihale saatine kadar 4 (dört) istekli tarafından sunulan teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin, ihalede sunulan dördüncü teklifin ihale saatinden sonra alındığı yönündeki iddiasını tevsik edici bilgi ve belgeye rastlanılmamış olup, isteklilerce ihale komisyonu tarafından tutulan tutanakların bir örneğinin verilmesine ilişkin olarak bir başvuruda bulunulmadığı ve Taşçı Yapı İnş. Taah. Petrol Gıda İletişim Ltd. Şti. için iki adet İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi düzenlendiği şeklindeki iddiaya ilişkin olarak ihale işlem dosyası içerisinde tevsik edici bilgi ve belgenin bulunmadığı hususları da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

07.02.2008 tarihinde yapılan ihaleyle ilgili olarak başvuru sahibinin 04.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusunda, kesinleşen ihale kararının ihale komisyonu başkanı yerine ihale onay makamınca imzalanmış olmasına ilişkin bir iddianın bulunmadığı görülmekle birlikte, KİK022.0/Y nolu Standart Form uyarınca kesinleşen ihale kararının idare yetkilisince imzalanacağı öngörüldüğünden, başvuruya konu ihalede kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisince imzalanması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi tarafından “Diş Diyaliz Ünitesi Yapımı ve Çevre Temizlemesi İnşaatı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin [m1]  1.306.538,72 YTL olarak tespit edildiği; ihalede onüç adet ihale dokümanı satın alındığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye dört isteklinin katıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği bedelin 1.233.000,00 YTL olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak bu isteklinin belirlendiği, diğer istekliler tarafından sunulan fiyatın yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu  anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” in ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

       

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 13 adet ihale dökümanının satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 3 adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul