İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1705
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :1
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1705
Şikayetçi:
 Düntaş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Hoca Ömer Mah., Selçuklu İşhanı, No:213 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Keban Belediyesi, Kallar Mah.,Cumhuriyet Cad., No:12, Keban / ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10895
Başvuruya konu ihale:
 2007/187009 İKN’li “Sanayi Sitesi E, F, G Blok İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 06.02.13.0183/2008-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keban Belediyesi tarafından 31.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sanayi Sitesi E, F, G Blok İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Düntaş İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 15.04.2008 tarih ve 10895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle idarece iptal edildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, zira açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde ihaleye verilen teklif sayısının asgari bir sınırı bulunmadığı, her ihalenin kendine has özellikleri olduğu, bu nedenle yeterli iştirakçinin katılmayarak rekabetin sağlanamamasının iptal gerekçesi olamayacağı, ihaleye iştirak sayısının ve teklif tutarlarının rekabetin sağlandığını gösterdiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı   41’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, açıklama talebinin tebliğ tarihini izleyen 5 günlük süre aşılarak yapılması durumunda, idarenin açıklama yapma zorunluluğu bulunmadığı gibi, idarenin süresinde yapılmamış bir açıklama talebine cevap vermesi de şikayet süresini açıklama yazısının tebliğinden başlatmaya imkan vermemektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 18.01.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.02.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul