İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1782
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :85
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1782
Şikayetçi:
 Sayka İnşaat Mim. Müh. Müşv. ve Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av.Ayfer Aysun Yoğurt Pazarı Baro İşhanı 2/36 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Özel İdaresi, İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Binası Kat:3 No:3 33100 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 753
Başvuruya konu ihale:
 2007/161448 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Tarsus Sokak Sağlıklaştırılması Onarımı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 06.01.31.0169/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Özel İdaresi tarafından 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Tarsus Sokak Sağlıklaştırılması Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, idari merci tecavüzü nedeniyle Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verilen, Sayka İnşaat Mim. Müh. Müşv. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2008 tarih ve 753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, başvuruların öncelikle “başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı” yönünden inceleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda;.Mersin İl Özel İdaresi tarafından 26.10.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendi gereğince istisna kapsamında yapılan “Mersin Tarsus Sokağı Sağlıklaştırılması Onarımı Yapım İşi İhalesi”nin iptal edilmesi üzerine, iptal işleminin iptali talebi ile Mersin İdare Mahkemesine 14.1.2008 tarihli dilekçe ile dava açıldığı, söz konusu başvuru hakkında 18.1.2008 tarih ve E:2008/29, K:2008/50 sayılı karar ile idari merci tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (i) bendinde yer alan “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, ... Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü gereğince istisna kapsamında yapılan ihaleye ilişkin olarak yapılan başvuru hakkında Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayet dilekçesi ve eklerinin birer örneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.   

                     

                                              

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul