İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1783
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :88
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1783
Şikayetçi:
 Ahmet Birben, Kazım Karabekir Mahallesi Huş Sokak No:19 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Valilik Hizmet Binası Kat:2 IĞDIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10764
Başvuruya konu ihale:
 G10764 İhale Kayıt Numaralı “Iğdır Merkez Gülpınar Köyü İlköğretim Okulu Ek 10 Derslik Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 06.02.11.0187/2008-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından 19.09.2006 tarihinde yapılan “Iğdır Merkez Gülpınar Köyü İlköğretim Okulu Ek 10 Derslik Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Birben’in 14.04.2008 tarih ve 10764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin üzerlerine kalması sonucu yapılan sözleşmeye göre işin %90’ını bitirdikleri, ancak işin geçici kabulünün yapılmadığı, sözleşmenin feshedilerek vekaleten işlerini yürüten şahsa davetiye ile işin ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

 

Başvuruya konu ihalenin Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapıldığı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin kuruluş dayanağının 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesi olduğu, anılan kanun maddesinde “….bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdari Birlikler Tip Tüzüğünün 32 nci maddesinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birliklerin İhale Kanunlarına tabi olmadığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak İhale Yönetmeliğine tabi olduğu düzenlemelerine yer verildiği, ihaleyi yapan birliğin üyelerinin tamamının köy tüzel kişilikleri olduğu ayrıca bu hususta sadece köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan Mahalli İdare Birliklerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı hususunda 01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararının alındığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul