İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1879
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :84
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1879
Şikayetçi:
 SF Temizlik Tüketici Hizmetleri /Ferhat Kıyıcı, Andiçen Mahallesi 12. Cadde Nu 49/3 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Postane Caddesi nu 3 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11663
Başvuruya konu ihale:
 2008/19386 İhale Kayıt Numaralı “Kantarlarda ve Bürolarda Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.12.01.0225/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kantarlarda ve Bürolarda Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak SF Temizlik Tüketici Hizmetleri/Ferhat Kıyıcı’nın 31.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.04.2008 tarih ve 11663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının  kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır. Yönetmeliğin anılan maddesine göre  aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığının da dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, idari şartnamenin 26.3 maddesinde 15 personele ayda 20 gün üzerinden maliyeti ayni olarak karşılanmak üzere yemek verileceği ve 26.4 maddesinde yol bedelinin ayni olarak teklif fiyatına dahil edilmesi düzenlemelerinden hareketle sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 102.787,15 YTL olarak hesaplanmış ve idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir. Söz konusu isteklilerden Rafet Taşçı’nın teklif fiyatı teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşılamadığı için değerlendirme dışı bırakılmış ve Kartur Tur. Taş. A.Ş. ve SS 40 no’lu Otobüs Taş. Koop. ortak girişiminin teklifi geçerli kabul edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Kartur A.Ş. ve SS 40 no’lu Otobüs Taş. Koop. ortak girişimi aşırı düşük teklif açıklamasında, teklif fiyatları kapsamında yemek ve yol bedeli için herhangi bir tutar öngörmedikleri, personelin kendi mutfaklarında yemek hizmeti alacağı, yol giderinin ise aynı güzergahta kendilerinin yaptıkları başka bir taşıma faaliyeti ile karşılanacağını belirtmiştir. Her ne kadar anılan istekli söz konusu yemek ve yol bedellerini daha önceden sürdürmüş olduğu faaliyetleri çerçevesinde karşılayacağını ifade etse de 15 personelin istihdam edilmesinin daha önceki faaliyetler içinde ek bir maliyet kalemi olduğu ve isteklilerin bu maliyeti de karşılamasının zorunlu bulunduğu açık olduğu için başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kamu ihale mevzuatına uygun değildir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, iş deneyim belgesi olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği belirtilmiştir. Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerini tanımlayan 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında iş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az yüzde 10’unu sağlaması gerektiği ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının, asgari iş deneyim tutarının yüzde 30’undan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde ilgili belgenin ortak girişim olan isteklinin sadece pilot ortağına ait olduğu özel ortak olan Kartur Taş. Tur. A.Ş’ye ait iş deneyim belgesi bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu şekilde teklif sunan istekli ihalede belirlenen mesleki ve teknik yeterlik ölçütlerini karşılamadığı için değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul