İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1890
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :94
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1890
Şikayetçi:
 İbrahim ÖZTÜRK - Yılsan İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Atatürk Caddesi Belediye Altı No:25 Malazgirt / MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Caddesi No:140 23069 Merkez / ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8950
Başvuruya konu ihale:
 2007/204360 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ - Kovancılar Kapıaçmaz Göleti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 07.01.84.0075/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IX. Bölge Müdürlüğü’nce 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elazığ - Kovancılar Kapıaçmaz Göleti” ihalesine ilişkin olarak İbrahim ÖZTÜRK - Yılsan İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları 10 uncu maddede sayılan hallerde bulunulmadığına dair taahhütnamede, ilgili standart formda yer alan “ihale tarihi itibariyle” ifadesi bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, kendilerinin teklif dosyaları kapsamında bu taahhütnameyi sundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabında; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48 inci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.” hükmünün bulunduğunu, başvuru sahibinin bu hükme aykırı olarak taahhütnamesini ihale tarihi itibariyle ifadesi olmaksızın düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğunu belirtmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde, şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamenin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.   

 

İhale dosyasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin sunmuş olduğu, ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamenin birinci maddesinin ilgili standart forma (KİK027.0/Y) uygun olarak “imza tarihi itibariyle” ifadesini kapsayacak şekilde düzenlendiği, ikinci maddesinde ise “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin standart forma aykırı şekilde taahhütnamede bulunmadığı, üçüncü maddesinin standart forma uygun şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

Her ne kadar taahhütnamenin ikinci maddesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eksik olmuş olsa da başvuru sahibi imza tarihi itibariyle taahhütnamede sayılan hallerde bulunmadığını taahhüt ettiğinden ve taahhütnamenin imza tarihi olan 29.01.2008 tarihinin aynı zamanda ihale tarihi olması hasebi ile dolaylı olarak taahhütnamenin ikinci maddesinde istenildiği üzere ihale tarihinde taahhütnamede sayılan hallerde bulunmadığını taahhüt etmiş olduğundan idare tarafından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idarenin, Oğuzlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı isteklinin teklifini, 10 uncu madde taahhütnamesini “ihale tarihi itibariyle” ifadesi olmaksızın sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür. Kararın (A) bölümünde belirtilen gerekçeler nedeniyle Oğuzlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif kabul edilerek değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Oğuzlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif kabul edilerek değerlendirmeye alınması, İbrahim ÖZTÜRK - Yılsan İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı)’nın teklifinin değerlendirmeye alınarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul