İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1891
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :95
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1891
Şikayetçi:
 Okyanus Mühendislik ve İnşaat A.Ş., İzmir-2. Caddesi No:46/10 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğü, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No: 4 E GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8291
Başvuruya konu ihale:
 2007/185161 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Merkez Aksu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 06.0168.0075/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XXII. Bölge  Müdürlüğü 226 Şube Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun Merkez Aksu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Mühendislik ve İnşaat A.Ş.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            DSİ XXII. Bölge Müdürlüğü 226 Şube Müdürlüğü tarafından 24.12.2008 tarihinde yapılan “Giresun Merkez Aksu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesinde vermiş oldukları teklifin aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sunmuş oldukları açıklamaların idarece uygun olmadığına karar verilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu kararın haksız olduğu ve kamunun zarara uğratıldığı iddialarına  yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İdare, 09.01.2008 tarihli yazılarla, başvuruya konu ihaleye teklif veren isteklilerden teklif fiyatı tespit edilen sınır değerin altında kalan Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Topl. Tem. Ltd. Şti., En-Ez İnş. Taah. Telekominikasyon Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti., Özde Müh. Müt. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş. nin  tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi hükmüne göre;

 

            1- Genel Bazda,

 

a)      İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,

b)      Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)      Yapım işinin özgünlüğü, konuları açıklığa kavuşturulacaktır.

 

2- Birim Fiyat Bazında,

a) Her imalat pozu için aktarmasız birim fiyat analizleri yapılacaktır.

b) Bu analizlerin birim miktar ve birim fiyatları analize yazılacaktır.

c) Belirtilen fiyatlar; fatura, proforma fatura, ticari sözleşme listesi veya DSİ, Bayındırlık;    Karayolları, MSB, ….v.b. resmi kuruluşların rayiç fiyatlarıyla kanıtlanacaktır.” denilerek,

aşırı düşük   tekliflerine ilişkin açıklamaların verilmesini istemiştir.

 

            İdarece, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin ise;

 

1-     D1-0100 İmalatta rendeli, rendesiz düz,eğri yüzeyli iskeleli beton veya betonarme kalıbı,

2-     D2-0200 İmalatta, ocakta veya ariyete, makine ile her türlü ve her derinlikte, suda veya kurudaki zeminde kazı yapılması, depo veya dolguya konulması imalat  veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması,

3-     D3-0300 İmalatta idarece istenilen sınıfta satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır) C16 beton,

4-     D4- 0400 Ocak taşından ( % 20 si 0,400-2,000, %80’i, 2,000-15,000 ton kategorideki) istifli tahkimat yapılması  olarak belirtildiği görülmüştür. 

 

            Başvuru sahibi isteklinin 21.01.2008 tarihli yazı ekinde idareye sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde,  D1-0100’ nolu iş kalemine ait analizin sunulmuş olduğu, analizin altında “ İskele ve müştemilatları kendi malımız olup faturaları ekte sunulmuştur.” notunun yer aldığı ve 2. sınıf çam kerestesi için fiyat ön görülmediği, %10 kar öngörüldüğü,  D2-0200’ nolu iş kalemine ait analizin ise, kazı yapılması işine ait proforma faturanın sunulduğu, kazı nakli için öngörülen fiyatın ise  hesaplanmasında kullanılan formülde, K=107,3911 değerinin kullanıldığı ve %10 kar öngörüldüğü, D3-0300’ nolu iş kalemine ait analizin hazır beton santralinden alınan proforma fatura ile belgelendirildiği, %5 kar öngörüldüğü, D4-0400’ nolu iş kalemine ait analizin ise tahkimat yapımına ilişkin proforma fatura ile belgelendirildiği, söz konusu iş kalemine ilişkin nakliye hesabında K= 75,356 değerinin kullanıldığı ve %10 kar öngörüldüğü, ayrıca avantajlı koşulların belirtildiği bir yazı ile bazı faturaların sunulmuş olduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin sunmuş olduğu açıklamaların incelenmesi neticesinde,  D1-0100’ nolu iş kalemine ait analizde kereste için bir fiyat öngörülmediği, her ne kadar kereste faturaları sunulmuş olsa da, söz konusu malzemenin halen istekli bünyesinde mevcut olup olmadığı anlaşılmamakla birlikte, mevcut olsa da kerestenin maliyetinin mutlaka fiyata yansıtılması gerektiğinden idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Topl. Tem. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusuna istinaden alınan 07.04.2008 tarih 2008/UY.Z-1529  Kurul Kararı ile;

 

“İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 19.03.2008 tarih ve 8291 sayı ile Okyanus Mühendislik ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.”denilerek,  “Başvurunun uygun bulunmadığına,”  karar verildiğinden, 07.04.2008 tarih 2008/UY.Z-1529  Kurul Kararı gereğince iddia konusu hususun incelemesi aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sundukları aşırı düşük teklif açıklaması reddedilerek ve imalat poz analizleri değerlendirmeye alınmayarak, kamu yararının gözetilmediği iddia edilmektedir.

 

Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Topl. Tem. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaların incelenmesi neticesinde;

 

            Söz konusu istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusuna istinaden idarece verilen nihai karar da, “ ….birim fiyatı oluşturan analizlerde yer alan akaryakıt rayiç bedelinin piyasa şartlarını yansıtmadığı, kazı ve beton imalatında yapılması gereken  bir takım işlemlerin (su boşaltma ve beton dökülecek yüzeylerin düzenlenmesi vb.) uygulamada yapılmadığı gerekçesiyle fiyata dahil edilmediği, kazıdan çıkan fazla malzemenin naklinin fiyata dahil edilmediği, ocak taşı ile ilgili faydalanılan analizin bu imalata uygun poz analizi olmadığı belirlenmiştir. “ denildiği,

 

            İdarece, yaklaşık maliyetin hesabında kullanılan mazot fiyatının Giresun İli için 19.11.2007 tarihli Petrol Ofisi A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatların esas alındığı (2.58 YTL/kg), Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Topl. Tem. Ltd. Şti tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde ise   mazot fiyatında 2007 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait  rayiçlerin esas alındığı (2.21 YTL/kg), kazıya ilişkin analizlerde ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, “Ekskavatörle her cins toprak kazılması ve kullanılması” ile “Eksakavatörle her cins küsk. kazılması ve kullanılması” pozlarına ait  birim fiyatların kullanıldığı, ancak  söz konusu analizin idarece verilen iş kaleminde tarif edilen işlerin tümünü içermediği, ocak taşından istifli tahkimat yapılması için sunduğu analizde ise, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 08.109/K Poz Nolu “ Ocak taşından 2-6 ton kategorideki taşın hazırlanması” işinin karsız birim fiyatının  kullanıldığı, ancak  idarece belirlenen bu iş kalemine ait katagorileri içermediği, ayrıca “D1-0100 İmalatta rendeli, rendesiz düz,eğri yüzeyli iskeleli beton veya betonarme kalıbı” iş kalemine ait analiz incelendiğinde ise söz konusu istekli tarafından sunulan analizin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait 21.001 Poz Nolu “Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp” iş kalemine ait analizin kullanıldığı ve analizin üst kısmında yaptığı açıklamada söz konusu iş kaleminin seri kalıp olarak yapılabileceğinin belirtildiği, bu haliyle sunulan analizin idarece istenen işe ait olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda tespit edilen hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede,   Yılkay İnş. Taah. Tic. ve Topl. Tem. Ltd. Şti tarafından sunulan açıklamalar kapsamında yer alan analizlerin uygun olmadığı ve idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;  

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul