İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1892
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :96
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1892
Şikayetçi:
 Esen İnşaat Taahüt San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mehmet GEDİKBAŞ, Strazburg Caddesi No:40/9 Sıhhiye Merkez / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Caddesi No:140 23069 Merkez / ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 9067
Başvuruya konu ihale:
 2007/204360 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ - Kovancılar Kapıaçmaz Göleti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 07.01.87.0075/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elazığ - Kovancılar Kapıaçmaz Göleti” ihalesine ilişkin olarak Esen İnşaat Taahüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 9067 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale tarihi olan 2008 yılı içerisine ait Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesinin istekliler tarafından sunulup sunulmadığının idare tarafından dikkatlice incelenmediği,

 

            2) Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerinin istekliler tarafında verilip verilmediğinin ve oda kayıt belgelerinde yer alan sermaye miktarı ile son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerde yer alan sermaye miktarlarının aynı olmaması durumunda yapılması gereken incelemenin idare tarafından yeterince irdelenmediği, 

 

            3) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda bulunulmadığına dair taahhütnamenin “ihale tarihi itibariyle” ibaresini kapsayacak şekilde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin idare tarafından dikkatlice incelenmediği,  

 

            4) İsteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamenin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğinin idare tarafından dikkatlice incelenmediği,

 

5) İdari şartname ve ihale ilanında istenilen belgelerin mevzuata uygun şekilde onaylanıp onaylanmadığının idare tarafından yeterince irdelenmediği,

 

            6)  Teklif birim fiyat alınan ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı ile birim  fiyat cetveli toplamının birbirini tutup tutmadığı, analizlerde aritmetiksel hatanın olup olmadığı, analizlerin birim fiyat cetvellerine doğru aktarılıp aktarılmadığı ve birim fiyat cetvelinin uygun olup olmadığı hususunun idare tarafından yeterince irdelenmediği,

 

            7) İstekliler tarafından sunulan mali duruma ilişkin belgelerin  idare tarafından yeterince irdelenmediği,

 

            8) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin denetlenen işlerin kendi meslekleri  ile ilgili tutarın belirlenip belirlenmediği, aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı olarak birden fazla görev yapan kişinin bulunup bulunmadığı, son on beş yıla giren iş kısımlarına ait tutarın iş deneyim belgesinde tespit edilip edilmediği hususlarının idare tarafından yeterince irdelenmediği,  

 

            9) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin kendi tekliflerinden düşük olmasının işin aranan standartlara uygun yapılmasına mani olacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin özel teknik şartname 9.1.a, 9.1.d, 9.1.g, 9.7 maddelerine uygun olup olmadığı, teknik analizlerin iş makinelerine ilişkin kısımlarının uygun olup olmadığı, birim fiyat cetvelindeki her imalat kalemi için gerçekçi fiyatın oluşturulup oluşturulmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olup olmadığı hususlarının idare tarafından yeterince irdelenmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare başvuru sahibinin şikâyetlerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yönetmelikleri ve Tebliğleri doğrultusunda ihale dokümanını hazırladıkları ve değerlendirmeleri yaptıkları dolayısıyla şikayet dilekçesinde belirtilen tüm hususların incelendiği cevabını vermiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli Sanel Har. Müh. İnş. Taah. San. ve  Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine ilişkin şikayete idare Sanel Har. Müh. İnş. Taah. San. ve  Tic. Ltd. Şti.’nin “Zonlu toprak dolgu sulama ve taşkın koruma barajı” yapı tekniğine sahip iş deneyim belgesini sunduğu, söz konusu belgenin benzer iş tanımına uyduğu cevabını vermiştir.               

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İsteklilerin sunmuş oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgelerinin incelenmesi neticesinde hepsinin 2008 yılı içine ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini sunduğu dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İsteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde hepsinin mevzuata uygun şekilde gerçek veya tüzel kişi olmasına göre noter tasdikli imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunduğu, oda kayıt belgelerinde yer alan sermaye miktarı ile son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerde yer alan sermaye miktarlarının aynı olduğu dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde, şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamenin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İbrahim ÖZTÜRK - Yılsan İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı), Hulki HOŞAĞASI ve Oğuzlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı isteklilerin tekliflerini, 10 uncu madde taahhütnamelerini “ihale tarihi itibariyle” ifadesi olmaksızın sunduklarını tespit ederek değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür. İsteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde diğer isteklilerin 10 uncu madde taahhütnamelerini “ihale tarihi itibariyle” ifadesini kapsayacak şekilde sunduğu görülmüştür.

 

Diğer yandan, adı geçen isteklilerin sunmuş olduğu, 10 uncu madde taahhütnamelerinin birinci maddelerinin ilgili standart forma (KİK027.0/Y) uygun olarak “imza tarihi itibariyle” ifadesini kapsayacak şekilde düzenlendiği, ikinci maddelerinde ise “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin standart forma aykırı şekilde taahhütnamede bulunmadığı, üçüncü maddesinin standart forma uygun şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

Her ne kadar taahhütnamenin ikinci maddesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eksik olmuş olsa da anılan istekliler imza tarihi itibariyle taahhütnamede sayılan hallerde bulunmadıklarını taahhüt ettiklerinden ve taahhütnamelerin imza tarihi olan 29.01.2008 tarihinin aynı zamanda ihale tarihi olması hasebi ile dolaylı olarak taahhütnamenin ikinci maddesinde istenildiği üzere ihale tarihinde taahhütnamede sayılan hallerde bulunmadıklarını taahhüt etmiş olduklarından idare tarafından anılan isteklilerin sadece 10 uncu madde taahhütnamesi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde isteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İsteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu ortaklık hisse beyannamesinin doldurulmaksızın verildiği görülmüştür. Anılan isteklinin ortaklık hisse beyannamesini doldurmaksızın vermesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.                      

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İsteklilerin sunmuş oldukları teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde idari şartname ve ihale ilanında istenilen belgelerin mevzuata uygun şekilde onaylandığı görülmüş dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasının incelenmesi neticesinde birim fiyat cetveli kalemleri ile analizlerinin birbirini tuttuğu, isteklinin teklif tutarı ile birim fiyat cetveli toplamının birbirini tuttuğu, analizlerin birim fiyat cetvellerine doğru aktarıldığı görüldüğünden itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin sunmuş oldukları mali duruma ilişkin belgelerin incelenmesi neticesinde hepsinin ilgili idari şartname düzenlemesinde aranılan yeterlik kriterini karşıladığı dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu, Gaffar ÇAYIR adına düzenlenmiş, sözleşme tarihi 28.01.1991, geçici kabul tarihi 29.09.1998 olan 13.01.2005 tarihinde düzenlenmiş iş denetleme belgesi ve eki hak ediş raporunun incelenmesi neticesinde belgenin mevzuata uygun olduğu dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak:

 

Özel teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinin 9.1.a maddesinde; “İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için ise kendi malı ise kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı değilse kira kontratı ve maliyetine ait belgeler”in verileceği düzenlemesi,

 

9.1.d maddesinde; “Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir”, düzenlemesi,

 

9.1.g maddesinde; “İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır” düzenlemesi,

 

9.7 maddesinde; Malzeme ocakları ile ilgili meydana gelebilecek değişikliklerde ocak ruhsatı, her türlü harçları, her türlü belge bedelleri ve diğer tüm masraflar yükleniciye aittir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasının incelenmesi neticesinde birim fiyat kalemlerine ait analizlerin analiz tekniğine uygun olarak sunulduğu, teklif fiyatını oluşturan kalemlere ilişkin proforma faturaların ve firmaların verdiği fiyat tekliflerinin sunulduğu, ekipmana ilişkin finansal kiralama sözleşmesi ve firmaların verdiği makine kira ücreti taahhütnamesinin sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında malzeme ocaklarına ilişkin 70 bin YTL muhtemel gider öngörüldüğü görülmüştür.

 

İsteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında avantajlı koşul olarak, kendilerine ait makinelerin (hiç borcu olmayan makineler ile leasing ödemeleri 2008 yılında bitecek olanlar ) kira geliri getireceği, halen yapımına devam etmekte oldukları Kayseri – Bahçelik Projesi kapsamında 28 km’lik Ana İletim Kanalı İnşaatı işi ile Pazarören Samağır Sulaması İnşaatları Yapım İşlerinin kazı işlerinin bitmek üzere olduğu, buradaki ekipman ve teknik kadronun ihale konusu işe transferinin mümkün olabileceği hususlarının sayıldığı görülmüştür.

 

İsteklinin sunmuş olduğu belgeler ile aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklamaların yeterli kabul edilebileceği dolayısıyla itirazen şikayetin yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Oğuzlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İbrahim ÖZTÜRK - Yılsan İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (İş Ortaklığı)’nın teklifinin geçerli teklif kabul edilerek değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu olan 2007/204360 İKN’li Elazığ-Kovancılar  Kapıaçmaz Göleti ihalesinde  başvuru sahibi ESEN  İnşaat Taahhüt San.ve Tic.Ltd.Şti.“Ortaklık Hisse Beyanı” na ilişkin standart formu (KİK027.03/Y) varsa ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösterir şekilde düzenlemesi gerekirken, formun gerçek amacının istekli tarafından bilinmemesi nedeniyle hiçbir ortaklığı olmadığı için  doldurmaksızın boş olarak imzalayıp  idareye sunmuştur. İhaleyi gerçekleştiren idare, formu bu şekilde kabul ederek bu hususu teklifin değerlendirme dışı bırakılması nedeni olarak görmemiştir. Ancak bu husus Kurul kararında adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedenleri arasında sayılmıştır.

Esas itibariyle form isteklinin yeterlik durumunun belirlenmesine yönelik bir işlev taşımamaktadır. Dolayısıyla standart formun kendisi ve taşıdığı bilgiler ihalenin esasını etkileyecek önem ve ağırlıktan uzak bulunmaktadır

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Hizmet Alımı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32.1 maddesinde;

“Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede istekli ortaklık hisse beyanına ilişkin belgeyi sunmuş, ancak belgenin düzenleniş amacında düştüğü hata dolayısıyla hiçbir ortağı olmadığı için doldurmaksızın boş olarak imzalayıp vermiştir.Teklif sahibi; KİK 027.3/H formunun en alt satırında yer alan  “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” taahhüdünün altını imzalamış olmakla,eksik belge vermiş durumuna da düşmemiş bulunmaktadır.

Yukarıya arz olunan mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu hatanın tamamlattırılabilecek bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilmesi görüşüyle, düzeltici işlem kararının bu kısmına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul