İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1893
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :97
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1893
Şikayetçi:
 S M G İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Büklüm Sok. No:38/23 06660 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 253. Sok. No:143 35370 Basınsitesi Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8947
Başvuruya konu ihale:
 2008/1082 İKN|li “ Ameliyathane Salonlarının Tamir ve Tadilatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.0183.0085/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane Salonlarının Tamir ve Tadilatı İşi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak S M G İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdarenin 10.03.2008 tarih ve 007249 sayılı yazısında, teklif edilen bedeli oluşturan iş kalemleri ve/veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin yapım şartlarına uygun analizlerin olmamasından yeterli bulunmadıklarının belirtildiği, bunun üzerine 13.03.2008 tarihli itiraz dilekçelerinde iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların ihale dosyasında sunulmuş olduğu, bu nedenle dosyalarının yeniden incelenmesini istedikleri, idarenin dilekçelerine vermiş olduğu 21.03.2008 tarih ve 008496 sayılı cevap yazısında bu sefer iş kalemleri ve/veya iş guruplarına ait imalatların yapım şartlarına uygun analizlerinin bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, tekliflerini oluşturan imalat kalemlerinin idarenin vermiş olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat pozlarını, pursantajı, proje ve teknik şartnamelerde açıkça belirtilen imalatları kapsadığı, bunların dışında bir malzeme bulunmadığı, bu nedenle analiz gerektirecek herhangi bir kalem olmadığından ihale dışı bırakılmalarının haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından 13.03.2008 tarihli yazı ile idareye  şikayet  başvurusunda bulunulduğu, idarenin 21.03.2008 tarihli yazında; “ hastanemizce 13.02.2008 tarihinde 2008/1082 İKN’li Ameliyathane Salonlarının Tamir ve Tadilatı İşi, ihalesine ait dosya kapsamında bulunan evraklarınız teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatları gösteren hesap cetvelleridir. Dosyanızda iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait imalatların yapım şartlarına uygun analizleriniz bulunmamaktadır. Bu sebeple teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadesine yer verilmiştir.  

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde “ Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesi ve idari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “İstekliler tekliflerinin ekinde, Yapım İşleri İhale Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen; teklif edilen bedelini oluşturan  iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin  yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde istenen;  teklif edilen bedeli oluşturan  iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin  yapım şartlarına uygun analizlerin, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında istenmiş olması nedeni ile bunların katılım ve yeterlik belgesi olarak değerlendirileceği açıktır. 

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında teklif bedelini oluşturan detaylara ilişkin sunduğu belgeler arasında teklif bedelini gösteren bir icmal sayfası ile iş kalemlerini, metraj birim fiyatları gösterir tabloları sunduğu, ancak iş kalemlerine ilişkin analizlerin hiçbirinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İnşaat terminolojisinde birim fiyat analizi; inşaata ait imalatların birim maliyetlerinin işçilik, makine, taşıt ve gereçlerin miktar ve tutarlarının saptanarak hesaplanması işlemidir.

 

Şikayet konusu ihale inşaat, sıhhi tesisat, müşterek tesisat, klima ve havalandırma tesisatı, otomatik kontrol tesisatı, hastane tesisatı ve elektrik tesisatı iş gruplarından oluşmakta olup, isteklilerce söz konusu iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin  yapım şartlarına uygun analizlerin ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin tekliflerle birlikte sunulması gerektiği idari şartnamede belirtilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından ise, iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar, teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulmuş, ancak yapım şartlarına uygun analizler sunulmamıştır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler ihale dokümanında yapılan düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin hiçbir analiz sunmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul