İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1894
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :98
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1894
Şikayetçi:
 Ar-çe İnşaat Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Foça Sokak 7/5 G.O.P. Merkez / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi,Bayındır Mah. Gazi Bulvarı ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8240
Başvuruya konu ihale:
 2007/184141 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Merkez Sevgi Evleri İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 06.01.66.0085/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’ nce 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya Merkez Sevgi Evleri İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ar-çe İnşaat Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 28.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2008 tarih ve 8240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en düşük teklifi verdikleri ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, idarenin açıklamalarını yeterli görmeyerek ihaleyi daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bıraktığı, yaklaşık maliyet imalat pozları ile proje mahal listesi arasında çelişki olduğu, tekliflerini ihale dosyasında CD içerisinde verilen projelere göre hazırladıkları ancak ihale komisyonunun incelemeyi yaklaşık maliyet cetvelinde bulunduğunu iddia ettikleri imalat pozlarına göre yaptıkları, elektrik tesisatı imalatı için bir firmadan teklif aldıkları, bununla ilgili imalat metrajlarını açıklamalarına ekledikleri, firmalarının  depolarında bulunan malzeme miktarı düşüldükten sonra kalan elektrik tesisatı için piyasadan götürü bedel teklif alarak maliyete ekledikleri, elektrik projesinde çelişki olduğu, projede 630 kWA trafo göründüğü ancak Tedaş tarafından bu güce izin verilmediği, elektrik yaklaşık maliyetinin 630 kWA üzerinden yapıldığı, elektrik tesisatına götürü bedel teklif ettikleri halde tüm pozlara ayrı fiyat vermedikleri hususunun itirazlarının geri çevrilmesinde belirtildiği, sehven eksik yapılan bazı metrajlardan dolayı maliyet artışı olacağının iddia edildiği, ancak eksik görülen pozlar yerine metraja başka poz nolu imalatlar alındığı, aradaki farkın göz önüne alınmayarak şikayetin geri çevrildiği, örnek olarak pvc döşeme pozunun sehven alınmadığı, ancak pvc doğrama olan mekanların laminant ile parke olarak hesaplandığı, aynı mekandaki laminant miktarının düşmediği, metrajlarının detaylı olarak incelenmeden yaklaşık maliyet cetvelinin doğru kabul edildiği, oysa imalat pozu ile miktarların projeden çıkarıldığı, Kamu İhale Kurulu’nun daha önce de aldığı kararlarda da anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajı ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, yüklenici için uygulama projesine ve teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygun şekilde yapma zorunluluğunun bulunduğunun belirtildiği, dolayısı ile analiz ve proforma fatura sundukları yapım şartları ve projelerine göre imalatları fiyatlandırdıkları detaylı ve ciddi olarak hazırladıkları tekliflerinin uygun bulunması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Antalya İl Özel İdaresi tarafından “Antalya Merkez Sevgi Evleri İnşaatı” işinin 18.12.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, teklifleri idarece hesaplanan sınır değerin altında olduğu tespit edilen üç isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, en düşük teklifi veren başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun görülmeyerek ihalenin en düşük ikinci teklifi veren Nazmi DİLAN üzerinde bırakıldığı, Türkay İnş. Tic. Ltd. Şti.’ nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının taraflarına tebliğ edilmesi üzerine tekliflerinin uygun görülmeme gerekçelerinin taraflarına bildirilmesi için yazılı talepte bulunduğu, idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunduğu açıklamanın uygun görülmemesine ilişkin 18 maddeden oluşan gerekçeyi 15.02.2008 tarih ve 846 sayılı yazısı ile başvuru sahibine bildirdiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 28.02.2008 tarihli şikayet başvurusunda açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerine itiraz ederek tekliflerinin yeniden değerlendirilmesini istedikleri, idarenin ise 07.03.2008 tarih ve 1247 sayılı cevap yazısında başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirildiğini belirterek “…Aşırı düşük teklif değerlendirmesi neticesinde sizinde itiraz dilekçe ekinde belirttiğiniz üzere sehven yapılan yada öngörülmeyen imalatlara, tekliflerin esasını değiştirecek mahiyette olduğundan, elektrik tesisatı ile ilgili imalatlarda birim fiyat belirtilmediğinden, verilen teklifiniz uygun görülmemiştir.” gerekçesi ile şikayet başvurusunu uygun bulmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunduğu açıklamanın uygun görülmemesine ilişkin 15.02.2008 tarih ve 846 sayılı yazısında belirttiği gerekçeler şunlardır:

 

1.      İnşaat temel yalıtımı öngörülmemiş.

2.      Kazan dairesi için BS 20 Beton olması gerekirken BS 16 öngörülmüş.

3.      Düz yüzey Betonarme kalıbı 4255 m2 olması gerekirken 977.571 m2 öngörülmüş.

4.      Kazan dairesinde Ø 12-14 Nervürlü beton çelik çubuk yaklaşık maliyet hesabında 1 ton öngörülmüş, istekli ise 3,5 ton öngörmüştür.

5.      Ø 14-28 Nervürlü beton çelik çubuk, yaklaşık maliyette 1.5 ton öngörülmüş, istekli tarafından öngörülmemiştir.

6.      Kazan dairesinde demir kapı, pencere imalatı öngörülmemiş.

7.      Kazan dairesinde PVC pencere imalatı öngörülmemiştir.

8.      Çinko yağmur oluğu ve baca kenarı öngörülmemiştir.

9.      Ahşap kalıp iskelesi öngörülmemiştir.

10.  Sevgi evlerinde Ø 12-14 nervürlü beton çelik-çubuk 78 ton olması gerekirken 55,416 ton öngörülmüştür. Ø 14-28 nervürlü çelik 43,592 ton olması gerekirken 31,632 ton öngörülmüştür.

11.  Yaklaşık maliyet hesabında 46,82 m2 renkli mermer kaplaması öngörülürken, istekli tarafından öngörülmemiştir,

12.  Yaklaşık maliyet hesabında 5.947 m2 alçı astar (perdah) öngörülmüşken istekli tarafından öngörülmemiş.

13.  Yaklaşık maliyet hesabında ince sıva üzerine 5.947 m2 alçı astar öngörülürken, istekli tarafından öngörülmemiştir.

14.  Yaklaşık maliyet hesabında 7.100 m2 kireç çimento karışımı düz sıva öngörülürken, istekli tarafından öngörülmemiştir.

15.  Yaklaşık maliyet hesabında 920 m2 PVC yer döşeme kaplaması öngörülürken, istekli tarafından öngörülmemiştir.

16.  Yaklaşık maliyet hesabında 10.203,20 kg yalıtımlı Alüminyum doğrama öngörülürken, istekli tarafından 7.591,84 kg öngörülmüştür.

17.  Elektrik işleri ile ilgili birim fiyatlar belirtilmemiş.

18.  Paratoner tesisatı öngörülmemiştir.

 

Yukarıda yer verilen uygun görülmeme gerekçeleri ile başvuru sahibinin bunlara ilişkin itirazları aşağıda değerlendirilmiştir:

 

1. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinde temel yalıtımına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

2. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin itirazında betonarme betonunun sehven BS16 alındığını, BS16 ile BS20 arasında doğabilecek fiyat farkını kabul ettiklerini belirttiği görülmüştür. Ancak BS20 betonu fiyatının BS16 betonu fiyatından daha yüksek olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin hesap cetvelinin projeye uygun olmadığı, dolayısı ile teklif bedelini sağlıklı tespit edemediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinden betonarme kalıp miktarını bir ev inşaatı için 940,234 m2, saha tanzimi ve kazan dairesi için ise 977,571 m2 olarak hesapladığı anlaşılmıştır. İhale konusu işte sekiz adet ev olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin gereken kalıp miktarını toplam 8499,443 m2 öngördüğü sonucuna varılmaktadır. İdarenin yaklaşık maliyet çizelgesinden “Teshin merkezi” için 145 m2, Zemin kat için 4110,24 m2, 1. kat için 3143,92 m2,  ince işler - çevre düzenleme işleri için ise 1087,90 m2 olmak üzere toplam 8487,06 m2 kalıp öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Dolayısı ile idarenin hem kendi hazırladığı yaklaşık maliyet çizelgesini hem de başvuru sahibinin hesap cetvelini yanlış değerlendirdiği, yaklaşık maliyet çizelgesindeki değer ile başvuru sahibinin hesap cetvelindeki değerin aslında birbirine yakın olduğu görülmüş olup idarenin gerekçesi uygun görülmemiştir.

 

4. ve 5. gerekçelere ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinde 8-12 mm çapındaki çelik çubuk miktarını 3,5 ton olarak hesapladığı, projede başka çaplarda çelik çubukların da olmasına rağmen onlara ilişkin hesap cetvelinde her hangi bir miktar öngörmediği görülmüştür. Başvuru sahibinin itirazında çelik çubuk miktarını betonarme betonuna oranlayarak hesapladığını ve gereken miktardan fazla hesapladıklarını belirttiği görülmüştür.

 

6. ve 7. gerekçelere ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinde ve metraj cetvelinde “kutu profillerle pencere ve kapı yapılması” adı altında demir kapı ve pencere imalatına yer verdiği ve “Kazan dairesinde PVC pencere imalatı” na yer vermediği görülmüştür. Kazan dairesine ait mimari projede yer alan “tüm kapılar ve pencereler demir doğrama olacaktır.” ifadesinden PVC pencere imalatının ihale konusu iş kapsamında olmadığı anlaşıldığından idarenin gerekçesi uygun görülmemiştir.

 

8. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi idareye itirazında, çinko yağmur oluğu ve baca kenarı imalatlarını sehven yazmadıklarını, bundan doğacak maliyet artışlarını kabul ettiklerini belirtmiştir. Bu imalata herhangi bir bedel öngörülmemesinden, başvuru sahibinin teklifini sağlıklı oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

9. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin idareye itirazında ahşap kalıp iskelesi bedelinin ahşap kalıp yapımı imalatı içinde olduğu, piyasa koşulları içinde de bu şekilde fiyatlandırıldığı, ayrıca şirketlerinin envanterinde işi bitirecek miktarda gerek teleskopik dikme gerekse sıva iskelesi bulunduğu, kalıp iskelesi yapımının da kalıp işçiliğine dahil olduğu ve bu nedenlerle kalıp iskelesinin maliyetlere dahil edilmediğini belirttiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinde 21.011 poz nolu kaleme yer verdiği, bu poz no ya ait birim fiyat analizi incelendiğinde ise analizin tanımının “düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı” olarak yapıldığı ve bileşenlerinde kalıp iskelesi yapımına yer verilmediği, ayrıca başvuru sahibinin şirketinin bünyesinde bulunduğunu iddia ettiği malzemelerin envanterlerinde bulunduğuna dair her hangi bir belge sunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile isteklinin bu itirazının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

10. gerekçeye ilişkin olarak:

 

İhale konusu iş 8 adet ev inşaatı, kazan dairesi inşaatı ve çevre düzenleme işleri başlıkları altında gruplandırılabilmektedir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet tablosundan  Ø 8 - 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması“ işine ait miktarın Sevgi evlerinde 78 ton, ince işler ve çevre düzenleme işlerinde 5,852 ton ve kazan dairesine ait işlerde 1 ton olarak öngörüldüğü ve “Ø 14 - 16 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması  işine ait miktarın Sevgi evlerinde 46,616 ton, kazan dairesine ait işlerde ise 1,508 ton olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Buna karşın başvuru sahibinin hesap cetvelinde anılan işlere ait miktarları Sevgi evlerinde sırası ile 55,416 (çevre düzenleme ve kazan dairesi işleri dahil: 58,916) ve 31,632 ton olarak öngördüğü tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin “Ø 14 - 16 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması  işine ait miktarı (Sevgi evleri, çevre düzenleme ve kazan dairesi işlerinde) 46,485 ton olarak öngördüğü; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise bu işe ait miktarı 45 ton olarak öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Bu verilerden başvuru sahibinin “Ø 14 - 16 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması  işine ait hesapladığı miktarın hem yaklaşık maliyete hem de diğer isteklilerin öngördüğü miktarlara göre çok düşük olduğu anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin metrajının dolayısı ile de çelik miktarına ilişkin maliyet çalışmasının güvenilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

11. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi itirazında renkli mermer kaplamasının detaylarda ve uygulama projesinde görülemediği için sehven yazılmadığını ve bundan doğacak maliyeti kabul ettiğini belirtmiştir. Mimari proje incelendiğinde renkli mermer kaplama işine yer verildiği anlaşılmakta olup başvuru sahibinin söz konusu imalatı teklifine dahil etmediği dolayısı ile maliyet çalışmasının güvenilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

12. 13. ve 14. gerekçelere ilişkin olarak:

 

Mimari projede bu maddelerle ilgili “saten alçı kaplama”, “alçı sıva”, “kaba sıva”, “dış sıva” gibi imalatların öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

12. ve 13. maddelerde bahsedilen “alçı astar (perdah) yapımı” işi uygulama projesinde tespit edilememiştir. Mimari projede yer alan “alçı sıva yapımı” işinin ise “alçı astar (perdah) yapımı” işi ile aynı olmayışı farklı poz nolara sahip olmalarından anlaşılmaktadır. Dolayısı ile idarenin bu maddelere ilişkin değerlendirmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin hesap cetvelinde “alçı sıva yapımı” işleri ile çeşitli “düz sıva yapımı” işlerine yer verdiği, ancak “saten alçı kaplama işine” yer vermediği görülmüştür. Dolayısı ile idarenin “düz sıva” öngörülmediğine dair gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibinin itirazında belirttiği “bir kat tavan alçı sıvası” işinin “saten alçı kaplama işi” ile aynı olmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin “saten alçı kaplama işi” ni maliyet çalışmasında dikkate almadığı anlaşılmıştır.

 

15. gerekçeye ilişkin olarak:

 

“PVC yer döşeme kaplaması” uygulama projesinde tespit edilemediğinden idarenin bu maddedeki değerlendirmesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

16. gerekçeye ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibince öngörülen alüminyum doğrama miktarının idarece iddia edildiği üzere 7.591,84 kg olmadığı, 7879,84 kg (984,98 * 8) olduğu ve bu miktarın da ihale üzerinde bırakılan firmanın hesapladığı miktara yakın olduğu dolayısı ile idarenin bu gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

17. 18. gerekçelere ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasında elektrik tesisatı işlerine öngördüğü bedeli bir firmadan aldığı proforma fatura ile belgelendirdiği görülmüştür.

 

Ayrıca başvuru sahibi şikayet dilekçesinin ekindeki itirazda ve itirazen şikayet dilekçesinde, firmalarının depolarında bulunan malzeme miktarı düşüldükten sonra elektrik tesisatı işleri için teklif aldıklarını belirtmiştir. Ancak başvuru sahibinin depolarında bulunan malzemelerin niteliği ve niceliğini belirtmediği gibi bu maddelerin depolarında bulunduğuna dair de her hangi bir belge sunmadığı görüldüğünden idarenin bu gerekçesinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu gerekçeler dışında tespit edilenlere aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin “yaklaşık maliyet icmali” sayfasından, maliyetini inşaat (8 Blok), saha tanzimi ve kazan dairesi, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı olmak üzere 4 bileşenden oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu icmal sayfasında başvuru sahibince “inşaat (1 blok)” için 73.448,23 YTL öngörülmüş olmasına rağmen, birinin tutarı bu tutara eşit diğerinin tutarı 77.642,28 YTL olan iki farklı hesap cetveli sunulduğu görülmüştür. Aynı şekilde icmal sayfasında “saha tanzimi ve kazan dairesi” için 36.482,79 YTL öngörülmesine rağmen, birinin tutarı bu tutara eşit diğerinin tutarı 36.686,66 YTL olan iki farklı hesap cetveli sunulduğu görülmüştür. Ayrıca “mekanik tesisat” için icmal sayfasında 150.000 YTL öngörüldüğü, ancak mekanik tesisat için alınan proforma faturada bu iş için 150.197 YTL teklif edildiği tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin, uygulama projesinde yer alan bazı kalemlere herhangi bir bedel öngörmediği, maliyet çalışmasına dahil ettiği bazı kalemlerin niteliğinin uygulama projesinde istenenden farklı olduğu dolayısı ile de maliyetinin farklılaştığı, elektrik malzemesi gibi bazı malzemelere ilişkin her hangi bir belge sunmadığı ve ayrıca aynı iş grubuna ilişkin farklı hesap cetvelleri sunmuş olduğu dikkate alınarak başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru  sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği, ancak şikayet dilekçesinde yer vermediği trafo ile ilgili iddiası İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ğ  bendi doğrultusunda B bölümünde ele alınmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde projede “630 KWA trafo” görüldüğü ancak enerji müsaadesinde bu güce izin verilmediği iddia edilmektedir. Elektrik projesinin incelenmesi neticesinde projede “630 KWA” değil “630 KVA” özelliğinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Bu iddiada bahsedilen hususun teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul