İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1895
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :99
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1895
Şikayetçi:
 Mehmet Özcan ÖZTÜRK, Gazi Mahallesi 1305 Sokak Sayfiye Apt. 28/2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Yenişehir Belediye Başkanlığı,Limonluk Mah. 36. Cadde No:1 33120 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8715
Başvuruya konu ihale:
 2008/2790 İhale Kayıt Numaralı “Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 33 Km Uzunluğundaki Yollarda Kaldırım Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.01.79.0085/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenişehir Belediye Başkanlığı’ nca 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 33 Km Uzunluğundaki Yollarda Kaldırım Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Özcan Öztürk’ ün 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.03.2008 tarih ve 8715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin ihale komisyonunca taraflarına bırakıldığı, ihalenin ihale yetkilisi tarafından yapılan inceleme sonucunda birim fiyat analizi cetveli analizlerine aykırı olarak fazla ödeme talep edildiği gerekçesi ile ihale komisyon kararının onaylanmayarak ihale yetkilisince iptal edildiği, ancak ihale yetkilisinin iptal gerekçesinin uygun olmadığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 2 nci bendindeki hüküm uyarınca iptal gerekçeleri ile sınırlı inceleme yapılmıştır.

 

20.02.2008 tarihli ihale komisyon kararından ihaleye 11 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden beşinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, yapılan aşırı düşük teklif sınırı değeri tespiti sonucunda tüm geçerli tekliflerin aşırı düşük sınır değerin üstünde olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen en düşük iki teklifi veren başvuru sahibi ile Cebe İnş. Bilgi. İşlm. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına karar verildiği; 04.03.2008 tarihli ihale komisyon kararından ise ekonomik en açıdan en avantajlı teklif sahibinin Mehmet Özcan Öztürk ve ekonomik en açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Cebe İnş. Bilgi. İşlm. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğuna ve kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verildiği, ihale komisyonu üyesi Mehmet Gök’ ün ihale komisyon kararına gerekçesini belirterek katılmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhale yetkilisinin oluruna sunulan ihale komisyon kararı 06.03.2008 tarihinde gerekçeleri belirtilerek ihale yetkilisince onaylanmamıştır.

 

İhale komisyon kararının onaylanmama gerekçesinde ihale yetkilisi şu ifadelere yer vermiştir:

 


4- İhale Komisyonu Kararı ekinde bulunan İhale Komisyon Üyesi Makine Mühendisi Mehmet GÖK´ ün İhale Komisyonu Kararına katılmama gerekçesi de tarafımdan incelenmiştir.

Muhalif İhale Komisyon Üyesinin ihale Komisyonu Kararına katılmama gerekçesi raporunun 1., 2., 3. maddesinde ihaleye katılan ve üzerine iş bırakılan Mehmet Özcan ÖZTÜRK Firması´ nın teklife açıklık getirilmesi konusundaki cevabi yazının yeterli olmadığı kanaatine vardığı tespit edilmiştir. Ancak; cevabi yazının 4. maddesindeki ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 bordür imalatı içerisinde bulunan 200 Dozlu temel betonunun (yastık betonunun) ihale kapsamında bulunan diğer bir poz olan ÖBF-5 pozundan talep etmesi sonucu istekli firma Mehmet Özcan ÖZTÜRK´ ün ihale kapsamında yaptırılacak olan imalatların tamamı için 2.826.701,79 YTL teklif ettiğini ileri sürmüştür.

 

Tarafımdan ihale dokümanı içerisindeki evrakların, ihaleye katılan firmaların teklif dosyaları ve ihale komisyonu kararlarının incelenmesi sonucu aşağıdaki kanaate varılmıştır.

 

a-) İdaremiz tarafından İstekli Firma Mehmet Özcan ÖZTÜRK´ e 21/02/2008 tarih ve 98/872 sayılı teklife açıklık getirilmesi konulu yazımıza 25/02/2008 tarih ve 1008 kayıt nolu cevabi yazısının 3. sayfası BİLGİ İÇİN başlıklı paragrafın 2. maddesindeki ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 pozlarındaki bordur altındaki 200 dozlu temel betonunu (yastık betonlarının) ihale kapsamında yaptırılacak diğer bir imalat pozu olan ÖBF-5 pozundan talep ettiği görülmüştür.

 

Buna göre; İstekli Firmanın ÖBF-5 pozundan talep ettiği aşağıdaki ÖBF-10, ÖBF-11 VE ÖBF-12 POZLAJRININDAKİ İMALATLARIN FİYATLANDIRILMASININ İNCELENMESİ

 

İhale dokümanı içerisinde bulunan (Ek-2) Açık İhale Usulü ile ihale edilen yapım işlerinde uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Madde 2’ de belirtilen ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı maddenin C-10, C-11 ve C-12 bentlerinde (Tip İdari Şartname Sayfa 5 ve 6) (ihale dokümanı sayfa 79 ve 80) ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 bordür imalatlarının nasıl yapılacağı ve bu imalatın fiyatlandırmaların da nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir.Tip İdari Şartnamenin yukarıda adı geçen ilgili maddelerinde imalatların nasıl yapılacağı ve nasıl fiyatlandırılacağı şöyle açıklanmıştır.

 

Birim fiyat teklif formu (Birim fiyat cetveli) ekinde yer alan İdare tarafından hazırlanan ve İhale dokümanı ekinde bulunan birim fiyat cetvel analizlerine (ihale dokümanı sayfa 37, 38 ve 39), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve/veya Karayolları birim fiyat tarifleri ve Karayolları Fenni Şartnamesine uygun yapılacak bütün girdiler (malzeme, işçilik, nakliye vs.) ile müteahhit karı, S.S.K. ve vergiler gibi bütün girdiler dahil olarak belirtilmiştir. Yani ihale kapsamında yaptırılacak olan bordür işlerinin; bordür taşının bedeli, bordur temeli, işçilikler, nakliyeler ve imalatla ilgili olmayan müteahhit karı, SSK ve vergiler dahil edilerek fiyatlanacağı belirtilmiştir.

 

Yine ihale dokümanı ekinde bulunan (Ek-7) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme Tasarısının (Teklif birimli fiyatlar için) 3. Maddesinde belirtilen işin adı, yapım yeri, türü, miktarı başlıklı maddesinin 3.3-10, 3.3-11 ve 3.3-12 bentlerini, (Sözleşme Tasarısı sayfa 5 ve 6) ve (İhale dokümanı sayfa 96 ve 97) ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 pozlarının nasıl yapılacağı nasıl fiyatlandırılacağı Tip İdari Şartnamede belirtildiği gibi burada da açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, bordür imalat kalemi içerisinde bulunan 200 dozlu temel betonunu (yastık betonlarının) başka bir imalat kalemi içerisinde ödenmesi mümkün değildir.

 

Bordür İmalatının nasıl yapılacağı ve nasıl fiyatlandırılacağı rapor ekinde bulunan Karayolları Fenni Şartnamesi, Karayolları Birim Fiyat Tarifleri ve Analizi, İller Bankası Birim Fiyat tarifi ve Analizlerine ait fotokopi evraklarında bordür altındaki 200 dozlu temel betonunun (yastık betonlarının) bordür imalatı içerisinde olduğu görülecektir.

 

İhale kapsamında yaptırılacak olan teklif birim fiyatlı işlerin ödemesi her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemlerinin metrajları çıkarıldıktan sonra teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden yapılacağından istekli firma Mehmet Özcan ÖZTÜRK´ ün 25/02/2008 tarih ve 1008 evrak kayıt nolu teklife açıklık getirilmesi cevabi yazısının 3. sayfası BİLGİ İÇİN başlıklı paragrafının 2. bendindeki ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 pozu içerisinde bulunan 200 Dozlu temel betonunun ÖBF-5 pozu kapsamı içerisinde talep etmesi müteahhide mükerrer ödemeyi doğuracaktır. Bu nedenle gerekçe raporu ekinde bulunan düzeltilmiş teklif örneğinde görüleceği gibi istekli ihale kapsamı içerisinde yaptırılacak olan işleri teklifi haricinde ihale dokümanı içerisinde bulunan İdari Tip Şartnameye, Sözleşme Tasarısına ve İdaremiz tarafından hazırlanan Birim Fiyat Cetvel Analizlerine aykırı olarak (100.557,07 YTL + 3.990,36 YTL + 25.937,34 YTL = 130.484,77 YTL) 130.484,77 YTL mükerrer ödeme (fazla ödeme) talep etmesi nedeniyle ihale kapsamında yapılacak olan imalatların toplamı için 2.696.209,23 YTL + 130.484,77 YTL = 2.826.694,00 YTL olacağı açıkça ortadadır. Bu durum üzerinde iş bırakılan istekli firma Mehmet Özcan ÖZTÜRK´ ün avantaj sıralamasını değiştirecektir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı İhale Komisyonu Kararı Kamu İhale Kanununun 40.7 maddesine göre onaylanmamıştır.

 

İhale yetkilisinin, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bordür altına yapılacak olan 200 doz demirsiz beton imalatına dair ödemeyi ÖBF-5 ten talep etmesi sonucunda “mükerrer ödemeye” yol açılacağı şeklindeki gerekçesi aşağıda irdelenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. Aynı düzenlemelere ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen “Yapım İşlerine ait tip sözleşme tasarısı” nda da yer verildiği görülmüştür.

 

c) Miktarı (fiziki) ve türü:


C-5) ÖBF-5 : 1.930,00 M3 Kaldırım-bordür ve yağmur suyu drenaj hattı yapılacak imar yollarında 200 dozlu demirsiz betonla imalat yapılması işi; her türlü işçilik, kalıp malzeme bedeli ve nakliyesi işleridir.

 

Fiyata dahil olan masraflar: İhale kapsamında yeni yapılacak olan kaldırım bordürü ve yağmur suyu olukları temelinde kullanılacak olan ve ihale dökümü ekinde bulunan ÖBF-5 analiz örneğinde birimdeki miktarı belirtilen aşağıdaki iş kalemlerinin; 200 doz demirsiz beton imalatı için gerekli her türlü girdiler, beton kalıbı, çimento, kum ve çakıl nakli dahil Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılması işleridir.

 

Söz konusu imalatlara ait fiyatlandırmalar: Birim fiyat teklif formu (birim fiyat cetveli) ekinde yer alan idare tarafından hazırlanan ve ihale dokümanı ekinde sunulan birim fiyat cetvel analizlerine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve/veya Karayolları birim fiyat tariflerine ve Karayolları Fenni Şartnamesine uygun yapılacak imalatlardaki bütün girdiler (malzeme, işçilik, nakliye vs.) ile müteahhit karı, SSK ve vergiler gibi her türlü giderler dahil edilerek paçal olarak fiyatlandırılacaktır.

 

Ödemeye esas ölçümleme: Yerinde yapılan imalatın 200 dozlu demirsiz betonunun yerinde m3 olarak ölçümüdür.


C-10) ÖBF-10: 54.000,00 M. Alt tabanı 18 cm yüksekliği 30 cm ve üst genişliği 15 cm ebadında 400 dozlu beton yaya kaldırım bordürü döşenmesi işleri.

 

Fiyata dahil olan masraflar: İhale kapsamında yeni yapılacak kaldırım kaplamaları ve yağmur suyu olukları işinde kullanılacak olan ve ihale dökümü ekinde bulunan ÖBF-10 analiz örneğinde birimdeki miktarı belirtilen aşağıdaki iş kalemlerinin; 400 dozlu beton yaya kaldırım bordürü temini, 200 doz betondan temeli yapıldıktan sonra yerine döşenmesi ve nakliyeleri dahil Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları tariflerine uygun olarak yapılması işleridir.

 

Söz konusu imalatlara ait fiyatlandırmalar: [ÖBF 5 deki ifadeye yer verilmiş.]

 

Ödemeye esas ölçümleme: Yerinde yapılan bordür imalatının yerinde m. olarak ölçümüdür.

 

C-11) ÖBF-11: 2.400,00 M. Alt tabanı 15 cm, yüksekliği 20 cm ve üst genişliği 12 cm ebadında 300 doz oksit kırmızı renkli bordur döşenmesi işleri.

 

Fiyata dahil olan masraflar: İhale kapsamında yeni yapılacak kaldırım kaplamaları ve yağmur suyu olukları işinde kullanılacak olan ve ihale dökümü ekinde bulunan ÖBF-11 analiz örneğinde birimdeki miktarı belirtilen aşağıdaki iş kalemlerinin; 300 dozlu oksit kırmızı beton yaya kaldırım bordürünün temini, 200 dozlu yastık betonu yapıldıktan sonra yerine döşenmesi için gerekli her türlü işçilik ve nakliye dahil Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılması işleridir.

 

Söz konusu imalatlara ait fiyatlandırmalar: [ÖBF 5 deki ifadeye yer verilmiş.]

Ödemeye esas ölçümleme: [ÖBF 10 daki ifadeye yer verilmiş.]

 

C-12) ÖBF-12: 15.600,00 M. Alt tabanı 15 cm yüksekliği 20 cm ve üst genişliği 12 cm ebadında 300 Doz küçük bordur döşenmesi işleri.

Fiyata dahil olan masraflar: İhale kapsamında yeni yapılacak kaldırım kaplamaları ve
yağmur suyu olukları işinde kullanılacak olan ve ihale dökümü ekinde bulunan ÖBF-12 analiz
örneğinde birimdeki miktarı belirtilen aşağıdaki iş kalemlerinin; 300 dozlu beton yaya kaldırım
bordürün temini, 200 dozlu betondan temeli yapıldıktan sonra yerine döşenmesi için her türlü malzeme, işçilik ve nakliyeler dahil Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılması işleridir.

 

Söz konusu imalatlara ait fiyatlandırmalar: [ÖBF 5 deki ifadeye yer verilmiş.]

Ödemeye esas ölçümleme: [ÖBF 10 daki ifadeye yer verilmiş.]


 

İsteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin idari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde tanımlanmış 14 imalattan oluşturulduğu, her kaleme ilişkin miktar ve ölçü biriminin bu cetvelde belirtildiği, ayrıca idari şartnamede tanımlanan bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizlerinin de isteklilere verildiği, ancak bu analizlerde yalnız imalat cinslerinin belirtilerek imalat cinslerine ait miktarlara yer verilmediği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin yukarıda da yer verilen 2-c-10, 2-c-11 ve 2-c-12 maddelerinden ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 pozları ile ifade edilen imalatların 200 dozlu beton temel üzerine (nitelikleri ilgili maddede betimlenmiş) bordür döşenmesi işleri olduğu; bu maddelerde yer verilen “200 doz betondan temeli yapıldıktan sonra”,  200 dozlu yastık betonu yapıldıktan sonra” ve “200 dozlu betondan temeli yapıldıktan sonra” ifadelerinden “200 doz betondan temel yapımı” işinin bu pozlar kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca ÖBF-5 ve ÖBF-6 da olduğu gibi idarece herhangi bir dozda beton yapımının birim fiyat kapsamında olmasının öngörüldüğü durumlarda bu imalatın “…. Dozda beton yapımı” şeklinde birim fiyat analizine doğrudan tek bir kalem olarak yansıtıldığı görülmüştür. Ancak idarenin ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 kapsamında olduğunu iddia ettiği “200 doz betondan temel yapımı” işini, ÖBF-5 ve ÖBF-6 pozlarındaki uygulamasına paralel bir şekilde ilgili birim fiyat analizlerine yansıtmamış olması, anılan “temel yapımı” işinin bu pozlar kapsamında olmadığına işaret etmektedir.

 

Aynı şartnamenin 2-c-5 maddesinden ÖBF-5 pozu ile ifade edilen imalatın “Kaldırım-bordür ve yağmur suyu drenaj hattı yapılacak imar yollarında 200 dozlu demirsiz betonla imalat yapılması işi” olarak tanımlandığı ve “kaldırım bordürü ve yağmur suyu olukları temelinde kullanılacak olan” ifadesinden bu maddede tarif edilen imalatın kaldırım bordürüne ait temellerde kullanılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalardan bordür temelinde kullanılacak olan “200 doz betondan temel yapımı” işinin ÖBF-10, ÖBF-11 ve ÖBF-12 pozları kapsamında olmadığı, ÖBF-5 kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunduğu açıklamanın üçüncü sayfasında “ÖBF-10-11-12’de bordür altına yapılacak temelde kullanılacak 200 dozlu beton ÖBF-5 kapsamı içindedir…” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifade ile yukarıda ulaşılan sonuç birlikte değerlendirildiğinde ihale yetkilisinin başvuru sahibince fazla ödeme talep edildiği ya da ihale konusu işte mükerrer ödemeye yol açılacağı şeklindeki iddiasının dolayısı ile de ihale komisyon kararını onaylamama gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan idari şartnamedeki özel birim fiyatlara ilişkin yapılan açıklamalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri, Karayolları Birim Fiyat Tarifleri ve Karayolları Fenni Şartnamesine; ihale yetkilisinin gerekçesinde ise, bunlara ek olarak Karayolları Birim Fiyat Analizleri, İller Bankası Birim Fiyat Tarifi ve Analizlerine atıfta bulunulduğu görülmüştür. Atıf yapılan tarif ve analizlerde birim fiyata dahil olduğu belirtilen kalemler ile idari şartnamede özel birim fiyata ilişkin açıklamalar arasında çelişki olduğu, ihale dokümanının sağlıklı oluşturulmadığı ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında sorunlar oluşabileceği belirlendiğinden ihalenin iptal işleminde sonucu itibariyle mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

Kurul Çoğunluğu “İdari Şartnamedeki özel birim fiyatlara ilişkin yapılan açıklamalarda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri, Karayolları Birim Fiyat Tariflerine ve Karayolları Fenni Şartnamesine atıfta bulunulduğu; İhale yetkilisinin  gerekçesinde ise bunlara ek olarak Karayolları Birim Fiyat Analizleri, İller Bankası Birim Fiyat Tarifi ve Analizlerine atıfta bulunulduğundan bahisle atıf yapılan tarif ve analizlerde birim fiyata dahil olduğu belirtilen kalemler ile idari şartnamede özel birim fiyata ilişkin açıklamalar arasında çelişki olduğu, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sorunlar çıkabileceği görüşüyle “ İdarenin “ihalenin iptali” yönündeki kararını uygun bularak şikayetçinin başvurusunu uygun bulmamıştır.

        Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin “ Sözleşmenin Ekleri “ başlıklı 9.maddesi hükümleri ;

“9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Birim Fiyat Tarifleri,

5- Mahal Listeleri,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Ön / Kesin Projeler,

9- Açıklamalar (varsa),

10- Diğer Ekler. (İdare, varsa ihale dokümanını oluşturan diğer belgeleri burada tek tek sayacaktır.)

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.” Şeklindedir.

    Yukarıdaki madde ve alt bentleri uyarınca sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında öncelik sırasına göre yer alan belgelerdeki hükümlerin  esas alınacağı ve önemli ölçüde  sorun yaşanmayacağı açıktır. Kaldıki iş niteliği itibarıyla çok özel bir yapım tekniği gerektirmeyen “Kaldırım yapılması” işi olup, ihale dökümanında atıfta bulunulan Kurumlarımızın ülkemiz çapında tüm resmi ve özel sektörlerce kullanılan Birim Fiyat Tarifleri ve Analizlerinin, yapı denetim birimince  doğru imalat kalemi seçildiği taktirde  işin yürütülmesi esnasında sorun çıkarabilecek çelişkilere yol açacağına katılmıyorum. İptal gerekçesi olarak öne sürülen hususların ihalenin esasına yönelik hususlar olmadığı kanaatindeyim.

Açıklanan nedenlerle;

 

 Başvuruya konu ihalenin  iptali işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve ihalenin iptaline yönelik  kararın  iptalinin gerektiği görüşümle Kurul Çoğunluğunun kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul