İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1896
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :100
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1896
Şikayetçi:
 Piramit Dek. İnş. Elekt. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.& Toro Mimarlık Mühendislik İş Ortaklığı Diclekent Bulvarı Diclekent Karşısı Al-fi 1 Apt. Altı No:98 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,253 Sokak No:143 35370 Basınsitesi/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10710
Başvuruya konu ihale:
 2008/1082 İKN|li “ Ameliyathane Salonlarının Tamir ve Tadilatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 06.0210.0085/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane Salonlarının Tamir ve Tadilatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Dek. İnş. Elekt. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Toro Mimarlık Mühendislik İş Ortaklığı’nın 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Ameliyathane Salonlarının Tamiri ve Tadilatı İşi” ‘nin 13.02.2008 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye iş ortaklığı şeklinde teklif verdikleri, iş ortaklığı olarak ihalenin idari şartnamesinde istenen tüm belgelerin teklif zarfı içinde sunulduğu, iş ortaklıklarının teklifinin aşırı düşük teklif olmadığı, buna rağmen muhtemel olabilecek aşırı düşük teklif sorgulamasına dayanak teşkil etmesi için ihale komisyonunca zorunlu tutularak istenmemesine rağmen teklif zarfı ile birlikte teklif konusu malzemelere ait tedarik firmalarından alınmış teklif mektupları, katalog ve broşürlerinde sunulduğu, bu broşürlerin tanıtım amacıyla dosyalarına eklendiği, bu ihalede tedarik taahhüdünde bulunan firmaların proje ve teknik şartnamesine birebir uygun imalat yapacağını taahhüt ettikleri, söz konusu işin mal alımı işi değil yapım işi olduğu, yapım işi kapsamında yer alan bir mala ilişkin broşür ve kataloglarda yer alan bir bilgiden dolayı iş ortaklıklarının değerlendirme dışı bırakılmasının haksızlık olduğu, imalatın tedariklerini ve yapım şartlarını belirleyen kapasite, marka ve model gibi nitel unsurların ihale teknik ve idari şartnamesine uygunluğunun sözleşmeden sonra kontrol teşkilatınca imalat aşamasında kontrol edileceği, işin teknik şartlara uygun imal edileceğinin iş ortaklıkları tarafından taahhüt edildiği, sözleşme tasarısında kullanılacak tüm malzemelerin kontrol mühendisince yazılı olarak onaylanmasından sonra kullanılacağına ilişkin hüküm bulunduğu, bir koli olarak sunulan malzeme ve ürünlere ilişkin broşür ve kataloglar arasından sadece bir ürünün kataloğundaki basılı standart ürün değerlerinin eleme gerekçesi olarak gösterilmesinin eşitlik ve doğruluğa aykırı olduğu, idarenin şikayet başvurularına cevap yazısında teklif dosyası kapsamında sunulmadığı belirtilen TÜ, CE, EUROVENT Sertifikası gibi belgelerin de işin imalatı aşmasında sunulacak belgeler olduğu, iş ortaklıklarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen tüm gerekçelerin yersiz olduğu, belirtilen kriterlerin yeterlik kriteri olmadığı ve haksız yere elendikleri iddia edilmektedir.    

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru dilekçesinde idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihalede başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirildiği, daha sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesi uyarınca tekliflerinde net olmayan hususlarla ilgili olarak tekliflerinin açıklanmasının istendiği ve sunulan belgelerin değerlendirilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

 

            İdarenin 22.02.2008 tarih ve 1203 sayılı yazısında; klima havalandırma imalat grubunda yer alan özel pozlara ait cihazların proje ve teknik şartnameye birebir uygunluğunu gösterir belgelerin Kanunun 37 nci maddesine istinaden yazılı olarak açıklama yapılarak sunulması talep edilmiştir.

 

            Kesinleşen ihale kararında; başvuru sahibinin
1 ) Ameliyathane salonlarının hijyenik klimalar ile havalandırması imalatlarının en önemli imalat olması nedeniyle firmanın teklif dosyasında soğutma grubu için York Marka YLAE 0370 HP tipi cihaz teklif ettiği, cihazın Kliterm Mühendislik firmasından alınan proforma faturasında soğutma kapasitesi 350 KW., ısıtma kapasitesi 380 KW. olduğu, cihazın kataloğunda tipine ait soğutma kapasitesinin 342 KW., ısıtma kapasitesinin 361 KW. olduğu, katalog değerleri ile proforma faturada cihaz için belirtilen değerlerin tutarsız olması nedeniyle firmadan teklifine açıklık getirilmesinin istendiği, verilen cevabın yine aynı olduğu,

 

            2) Hijyenik klima santrali için proje ve teknik şartnamede hem giriş hem çıkışta damperlerin bulunması gerektiği ancak firmanın verdiği teklif dosyası ekinde yer alan kataloglarda giriş damperlerinin yer aldığı, çıkış damperlerinin yer almadığı, ayrıca hijyenik klima santrali izalasyonunun teknik şartnamede 60 mm. olmasına rağmen teklif olunan cihaza ait katalogda izolasyonun 40 mm. olarak teklif edildiği,

 

            3) Klima havalandırma grubu ile ilgili teknik şartnamede kullanılacak cihazların TÜV, CE ve EUROVENT sertifikalı olması gerektiği belirtilmesine rağmen firma dosyasında bu konuda bir belgenin yer almadığı,

 

            4) Klima havalandırma imalat grubunda kanal ekipmanlarına ait olan debi ayar cihazlarındaki izoleli modeller için teknik şartnamede 40 mm. olması gerektiği belirtilmesine rağmen teklif dosyasında yer alan İmeksan Firmasına ait katalogda izolasyonun 25 mm. olmadığı,

 

            5) Teknik şartnamede koridorlarda ve ameliyathane yan mahallerinde emiş menfezlerinin montajında paslanmaz çelik saçtan mamül pleum boxların kullanılacağı belirtilmiş olmasına rağmen firmanın dosyasının ekinde İmeksan marka cihaz teklif ettiği ve bu cihazın kataloğunda plenum boxların ne tür malzemeden imal edildiği yönünde bir açıklama bulunmadığı gibi firmaca verilen 37 nci madde cevabında da bu konuda belge sunulmadığı,

 

            6) Klima havalandırma imalat grubunda kanal ekipmanlarından lif tutucu ve elektrikli ısıtıcılara ait firma teklif dosyasında hesap cetvellerinde yer almasına rağmen herhangi bir marka veyahut katalog belirtilmediği,

 

            7) Teknik şartnamede yuvalı hepa filtrelerin difizör, filtresi ve kutusunun bir bütün halinde komple olması gerektiği belirtilmesine rağmen firmanın teklif dosyası ekinde bu ekipmanların ayrı ayrı marka ve parçalardan oluştuğu,

 

            gerekçeleriyle başvuru sahibinin  teklifinin detayına ilişkin sunduğu açıklamaların kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine idarenin 26.03.2008 tarihli cevabında da kesinleşen ihale kararında belirtilen teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri sıralanarak yazının son paragrafında; klima havalandırma imalat grubunda yer alan özel pozlara ait cihazların proje ve teknik şartnameye uygunluğunu gösterir dosyada sunulan kataloglardaki değerler ile teknik şartnamede yer alan değerlerin birbiriyle uyuşmadığı anlaşıldığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle başvuru reddedilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ilişkin “Mekanik Tesisat İşleri Teknik Şartnamesi”’nin “ 1.6.c. Standartlara Uygunluk” başlığı altında; “Malzeme veya teçhizatın idarece uygunluğu kabul edilebilecek Uluslar arası standartlar veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşların standartlarına uyması gerektiğinde bu uygunluğun kanıtı onay için idareye sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin “1.6.e. Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri” başlığı altında; “ İmalatçıdan alınan, bu proje için sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerine ve ilgili yayınlara uygunluğunu tasdikleyen  belge onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

            “M01.05 Malzemelerin Donanımı ve Teçhizatın Onayı” başlığı altında; “ Mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme, donanım veya teçhizat satın alınmadan önce, yüklenici imalatçı adı ve adresi, katalog numaraları ve ticari adını da kapsamak suretiyle malzemeleri, armatürleri ve teçhizatı içeren bir listeyi üç kopya halinde tasdik edilmeleri için idareye verecektir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.     

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü bulunmaktadır.     

 

   Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında;

 

“ Yapım İşinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü ve,

 

Anılan yönetmeliğin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde;“İhale dokümanını tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

Kesinleşen ihale kararından başvuru sahibinden idarece 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca istenen belgelerin incelendiği ve teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edilmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.  Yukarıda maddeler halinde sayılan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden ilki teknik şartnamede istenen klimalara ilişkin proforma faturada soğutma kapasitesinin 350 KW., ısıtma kapasitesinin 380 KW. olarak belirtilmesi, cihazın kataloğunda ise soğutma kapasitesinin 342 KW., ısıtma kapasitesinin 361 KW. olması, katalog değerleri ile proforma faturada cihaz için belirtilen değerlerin tutarsız olması olarak belirtilmiştir. Söz konusu tespit doğru olmakla birlikte, başvuru sahibinin proforma faturasında belirtilen değerlerin teknik şartnamede belirtilen değerlere uygun olduğu ve başvuru sahibinin teklifinin de proforma faturada yer alan bedeller üzerinden hesaplandığı göz önüne alındığında teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden üçüncüsü, klima havalandırma grubu ile ilgili teknik şartnamede kullanılacak cihazların TÜV, CE ve EUROVENT sertifikalı olması gerektiği belirtilmesine rağmen firma dosyasında bu konuda bir belgenin yer almaması olarak ifade edilmiştir. Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlığı altında yukarıda sayılan ürün uygunluk belgelerinin sayılmadığı belirlenmiştir. Soğutma grubunda kullanılacak cihazların belli kalite belgelerine uygun olma şartı teknik şartnamede belirtilmiştir. Ancak bir yapım işinde kullanılacak bir malzemeye, makineye ilişkin ürün uygunluk belgesinin teklifle birlikte sunulmasına gerek bulunmadığı düşünüldüğünden, ayrıca mekanik işler teknik şartnamesinde de makine ve teçhizatın istenen kaliteye uygun olduğunun işin yapımı sırasında idareye sunulacağı belirtildiğinden bu gerekçe  de yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden diğerleri ise başvuru sahibinin Kanunun 37 nci maddesi uyarınca klima havalandırma imalat grubunda yer alan özel pozlara ait cihazların proje ve teknik şartnameye birebir uygunluğunu gösterir belgelerin ve katalogların uygun olmadığının tespit edilmesi olarak belirtilmiştir. İdarenin yapmış olduğu tespitlere bakıldığında, yapılan tespitler genel olarak işin kapsamında yer alan soğutma grubunda kullanılacak olan makine ve teçhizata ilişkin teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğun tevsik edilmesine yönelik kataloglarda yer alan bilgilere ilişkindir.

 

Şikayet konusu, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; başvuru konusu iş yapım işi olarak ihale edilmiş olup, yapım işi ihalesine teklif veren yapım müteahhitleri, tekliflerini ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirterek vermektedirler. Bu durumda, teknik şartnameler ihale dokümanına dahil olduğundan istekliler ihale konusu işi, işin yürütülmesi aşamasında teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olarak yapmakla sorumludurlar ve bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak hükümler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 25 inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, ihale komisyonunun talebi üzerine idarenin tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebileceği belirtilmiş olup, imalata girecek her malzeme, ekipman ve teçhizatın teknik şartnameye birebir uyumunu gösterir belgelerin bu aşamada istenmesi uygun bulunmamıştır. Bu durumda ihalelerde tüm isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir nedenin bulunabileceği, hatta bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin de teklifinin birebir teknik şartnameye uygunluğunu gösterir belgelerini Kanunun 37 nci maddesi kapsamında sunmasının istenmesi durumunda bu isteklinin de değerlendirme dışı bırakılması sonucu ortaya çıkabilecektir. 

 

Bir yapım işinde imalat aşamasında kullanılacak makine ve teçhizatın teknik şartnameye ve projeye uygun olarak yapılmasının zorunlu olduğu ve yapı denetim görevlilerince imalat aşamasında bu imalatın zaten teknik şartnameye ve projeye uygun olarak yapılmasının sağlanacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin belirtilen nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

  

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          Şikayet konusu ihalede idarece Boyutsan İnş. San. Yapıları Tes. Tic. Ltd. Şti.’ne de 22.02.2008 tarihli yazı  yazılarak 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifleriyle ilgili açıklama istenmiştir. Söz konusu yazıda; teklif ekinde sunulan otomatik kontrol tesisatı grubunda yer alan özel poz imalatlarda kullanılacak malzeme ve cihazlar ile tüm elektrik imalatlarında kullanılacak malzemelerin proje ve şartnamesine uygunluğu açısından değerlendirilmek üzere marka, model ve cinslerinin belirtilmesi istenmiştir.

 

           Boyutsan İnş. San. Yapıları Tes. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belge ve bilgilerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda söz konusu isteklinin de teklifinin teknik şartnameye uygun verilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Kesinleşen ihale kararında;
1 ) Aydınlatma armatürlerinin proje ve şartnameye uygun olmaması (Ameliyathanede kullanılacak aramatür ATH-4*18 W olup firmanın verdiği ürün kataloğunda böyle bir ürün üretimi gözükmemektedir.) Ayrıca ultraviole lambalara ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı,

 

2) Yangın alarm sistemi olarak ABS marka ürün kataloğunun verilmiş olması, ancak ABS firmasının bir taahhüt firması olması, imalatçı olmadığı,

 

3) DVD, kulaklık ve mikrofon, 19” LCD monitör, amplifikatör, CD changer, hoparlör ürünlerinin internetten indirilen bir sayfa ile belirtilmesi, cihazların proje ve şartnameyi sağlamadığı,

 

4) İzolasyon trafolarının simay marka verilmiş olması, bu firmanın kataloğunda izolasyon üretiminin yer almadığı,

 

5) Ameliyathane kontrol paneli için dilimel marka ürün teklif edilmesi ancak bu firmanın ürün kataloğunda böyle bir ürünün yer almadığı,

 

          gerekçeleriyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

          Yapılan inceleme neticesinde, Boyutsan İnş. San. Yapıları Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin de başvuru sahibine benzer nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından Kararın A) bölümünde yapılan değerlendirme nedeniyle, anılan isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin ve Boyutsan İnş. San. Yapıları Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul