İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1897
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :101
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1897
Şikayetçi:
 Binatlı İnş. Taah. Oto. Dek. Bilgs. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., A. Öveçler Mahallesi 77 Sokak No:3/2 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı, Bakanlıklar / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2008 / 12058
Başvuruya konu ihale:
 2008/34626 İhale Kayıt Numaralı “19 ve 32 Albüm No.’lu HAİT’lerine Dış Cephelerine Mantolama Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.02.41.0120/2008-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı tarafından 10.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 ve 32 Albüm No.’lu HAİT’lerine Dış Cephelerine Mantolama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Binatlı İnş. Taah. Oto. Dek. Bilgs. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2008 tarih ve 12058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede, teklif ekinde sunulan bilanço ve gelir tablolarının yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerekirken anılan belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu belgelerin yasaya uygun meslek erbabı tarafından onaylandığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesi ekinde verilen vekaletnameye başvuru sahibinin noter tasdikli imza sirkülerinin eklenmediği, başvuru dilekçesinin başvuru sahibinin ıslak imzası ile imzalanmadığı görüldüğünden anılan eksikliklerin giderildiği dilekçe ile Kuruma başvurulması gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, tamamlama işlemi için başvuru süresinin 25.04.2008 tarihi mesai saati bitiminde dolduğu, ancak başvuru sahibi tarafından 28.04.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına verilen dilekçe ekinde başvuru sahibinin ıslak imzasının tamamlandığı ancak bu tamamlanmanın süresinin aşılarak yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca dilekçe ekinde verilen vekaletnameye başvuru sahibinin noter tasdikli imza sirkülerinin başvuru süresinin bitim tarihi itibarıyla tamamlanmadığı görülmüştür

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul