İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
 • Karar No: 2008/UY.Z-1899
 • Toplantı No: 2008/025
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :103
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1899
Şikayetçi:
 Yıldızlar İnşaat İhrc. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Beta Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Niyazi Mahallesi, Niyazi Mısri Cad. Kat.1 No:61/2 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Özel İdare Müdürlüğü Malatya Yolu 3. Km No:4 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8575
Başvuruya konu ihale:
 2007/203138 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ İli Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 08.01.76.0132/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 20.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elazığ İli Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Yıldızlar İnşaat İhrc. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.-beta Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından tekliflerinin 07.03.2008 tarihli kesinleşen ihale kararıyla, ihale ilanının 4.3.2 nci maddesi gereği anahtar teknik personel listesinde belirtilen kişilere ait isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir belgelerinin olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ihale teklif dosyalarında belirttikleri anahtar teknik personelin tamamının ortak girişimi oluşturan her iki şirketin şirket ortağı ve yetkili müdürleri olduğu, bu durumu tevsik eden belge olarak ticaret sicil gazetelerini teklif dosyalarında sundukları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi gereği isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir belgenin istenilmesine bu nedenle ihtiyaç olmadığı, ihale tarihi olan 20.02.2008 tarihinin idare tarafından şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle şikayet başvurularının süre yönünden reddedildiği; oysa ki şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihin kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edildiği tarih olan 11.03.2008 olduğu, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı işlem tesis edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin Anahtar teknik personel belgeleri” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde;

 

            “Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması ve ihale itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir standart form KİK 039.0/y

 

            1 adet inş. yük. müh. veya yük. mim. veya müh. veya mim.

            1 adet mak. yük. müh. veya müh.

            1 adet elkt. yük. müh. veya müh.”

 

            düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibine tebliğ edilen 07.03.2008 tarih ve 3434 sayılı kesinleşen ihale kararında; başvuru sahibinin teklifinin, ihale ilanının 4.3.2 nci maddesi gereğince anahtar teknik personel listesinde belirttiği kişilere ait bünyesinde çalıştığını gösterir belgelerin olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Bu hususa ilişkin olarak başvuru sahibinin teklif ekinde sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru sahibinin anahtar teknik personel listesinde, inşaat mühendisi olarak Bektaş YILDIZ’ı; makine mühendisi olarak Hasan DÜNDAR’ı; elektrik mühendisi olarak da Aziz HUMARTAŞ’ı önerdiği; ancak söz konusu personellerin adına isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı, bu personellerin şirket müdürü veya ortağı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklamanın da anahtar teknik personel listesinde yapılmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklif ekinde sunduğu 14.07.2004 tarih ve 6092 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden ortak girişimi oluşturan pilot ortak Yıldızlar İnşaat İhrc. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin şirket müdürlüğüne, inceleme konusu ihalede anahtar teknik personel olarak öngörülen ve şirket ortağı olan Bektaş YILDIZ’ın atandığı, şirketi teknik konularda temsile, sevk ve idareye yetkili Teknik Müdür olarak da diğer anahtar teknik personel ve şirket ortağı Hasan DURAN’ın atandığı,

 

            15.08.2007 tarih ve 6874 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden şirketin %94 hissesine sahip olan müdürü Bektaş YILDIZ’ın %1 hisseye karşılık gelen hissesini yine anahtar teknik personel olarak öngörülen Aziz HUMARTAŞ’a devrettiği, ayrıca bu şahsın da şirketi teknik konularda temsile, sevk ve idareye yetkili Teknik Müdür olarak atandığı,

 

             21.03.2007 tarih ve 6770 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden de ortak girişimi oluşturan özel ortak Beta Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. müdürlüğüne  Basri YILDIRIM’ın atandığı, şirketin diğer ortağının da Abuzer TEKİN olduğu ve bu şahısların ortak girişimin ihaleye sunmuş olduğu anahtar teknik personel listesinde yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

            Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünde, limited şirketlerde sadece müdürlük görevini yürüten ortaklar için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgelerin aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

 

            Kaldı ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Limited Şirketlerle ilgili 540 ıncı maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.      

               Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir.                                     
     
               Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve mecbur değildirler.                 
     
               Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
     

 

            Bu hükümden de anlaşılacağı üzere; şirketin temsil ve idaresini üzerine alan bir gerçek kişi bulunması halinde, diğer müdürlerin veya ortakların şirketi temsil ve ilzama yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 41 inci maddesinde yer alan müdürlük sıfatını şirketi temsile yetkili şirket müdürü olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle şirketi temsile yetkili şirket müdürü dışındaki müdürler, anahtar teknik personel olarak öngörüldükleri takdirde, şirket bünyesinde çalıştıklarına dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin sunulması zorunludur.

 

            Dolayısıyla ihale tarihi itibarı ile limited şirketin %93 hissesine sahip ortağı Bektaş YILDIZ’ın, şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür sıfatını taşıdığı ve bu kişi adına prim ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu değildir.

 

            Şirkette her biri %1 hisseye sahip ve teknik müdür sıfatını taşıyan ortaklar Aziz HUMARTAŞ’ın ve Hasan DÜNDAR’ın şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür sıfatıyla şirketi temsil yetkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, bu kişiler adına prim ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu belgelerinin, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler arasında, şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür sıfatını taşıyan kişinin yanında şirket ortağı ve şirkette teknik müdür sıfatını haiz diğer iki anahtar teknik personelin ihale tarihi itibarı ile bünyelerinde çalıştığına dair prim ödeme belgeleri veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgeleri bulunmadığından ve bu eksiklik sonradan tamamlatılabilecek nitelikte olmadığından idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul