İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1900
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :104
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1900
Şikayetçi:
 İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. Turan Güneş Bulvarı Hollanda Caddesi 3/4 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Serinyol Belediye Başkanlığı, 31120 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8505
Başvuruya konu ihale:
 2007/161495 İhale Kayıt Numaralı “Serinyol (Hatay) Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.01.75.0169/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Serinyol Belediye Başkanlığı’nca 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Serinyol (Hatay) Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatları İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2008 tarih ve 8505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle ihalenin ihale yetkilisince iptal gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:[M1] 

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başvuru sahibi İntaş İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ne ait olduğu yönünde alınan 28.2.2008 tarihli ihale komisyonu kararı onaylanmayarak, ihale yetkilisince, “teklif birim fiyat cetvelinde yer alan herhangi bir imalatın kesin projesinde belirtilen güzergah dışında bir güzergahta yapılması durumunda ihalede verilen teklif fiyatların geçerli olacağı hususu ile

kanalizasyon parsel bacası akar kotlarının imalat sırasında idare tarafından gönderilen yapı denetim görevlisi / görevlileri tarafından fiili durumun dikkate alınarak belirleneceği hususlarının özel şartname içerisinde yer almamaları nedeniyle ihalenin iptaline” 4.3.2008 tarihinde karar verilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet üzerine alınan 18.3.2008 tarihli kararda da, “... idaremizin iptal gerekçesi olarak belirttiği husus; sözleşmede herhangi bir bedel artışı gerektirmeksizin imar tadilatı ya da benzeri nedenlerle herhangi bir zamanda herhangi bir problem çıkması durumunda o güzergahta yapılmayan imalatın alternatifi olan diğer güzergahta yapılması durumunda da aynı birim fiyatla yapılması hususuna dönüktür.

...

İptal gerekçelerinin ikincisi ise, parsel bacası akar kotlarının belirlenmesiyle ilgili olup, parsel bacası akar kotuna göre, hem parsel bacasının kazı derinliği ve miktarı hem de parsel bağlantı hattının kazı derinliği ve miktarı önemli ölçüde değişebileceği için bu gerekçelerle yeni bir birim fiyat talebi oluşturmamak, tartışma ve belirsizliği ortadan kaldırmak için gerekli görülmüştür” denilmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan yaklaşık maliyet hesap cetveli ile birim fiyat teklif cetvelinden, birim fiyat teklif alınan ihale konusu işin kapsamında, değişik çaplarda buhar kürlü muflu beton boru ile kanalizasyon şebeke ile toplayıcı hatları, değişik çıkış çapı ve iç çapında prefabrik muayene bacaları, parsel bağlantı hattı, parsel bacası, deşarj yapısı, çelik boru ile karayolu altından toplayıcı hattı ve sayısal işletme planı imalatlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında, ihale konusu yapım işine ait özel şartname, Serinyol Kanalizasyon inşaatına ait İller Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanmış tip özel ve teknik şartname ve birim fiyat tarifleri bulunmaktadır.

 

Birim fiyat tarifleri incelendiğinde, ihale konusu yapım işini oluşturan boru döşenmesi ve muayene bacası ile parsel bacası imalatlarının, her derinlikte, her türlü klasta ve her cins zeminde yapılacak kazı işini kapsadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, sözleşmenin uygulanması aşamasında, iş kalemlerine ilişkin olarak yapılacak kazı işinin miktarında olabilecek değişikliğe göre teklif birim fiyatta değişiklik talebinin dayanağı bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, parsel bacası inşaatı yapılmasına ilişkin iş kaleminin tarifinde, söz konusu imalatın İller Bankasının Prefabrik Parsel Bacası Tip Projesine göre yapılacağı ifade edilmiştir. Tip projeye göre yapılacak parsel bacası imalatında, binalardan parsel bacasına gelen atık suyun ana mecraya aktarımı için tespiti gereken akar kotun, fiili duruma göre belirleneceği açıktır.

 

Diğer taraftan, ihale işlem dosyasında yer alan mahal listesinde, parsel bacalarının yerinin tatbikat aşamasında idarece belirleneceği ve parsel bacası yapımında tip projesine uygun prefabrik parsel baca elemanları kullanılacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde, “... işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 16 ncı maddesinde de, “Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır” hükmü bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine göre birim fiyat teklif alınmak üzere yapılan ihalede, sözleşmenin uygulanması sırasında olabilecek güzergah değişikliklerinin,  ihalede teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ve ihale dokümanında yer alan birim fiyat tariflerinde belirtilen koşullara göre yapılacağı hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, parsel bacası iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifinde, söz konusu imalatın tip projeye göre ve her türlü klasta, her cins zeminde ve derinlikte temel kazısı ile yapılacağı hususu belirtildiğinden, diğer taraftan mahal listesinde parsel bacalarının yerlerinin tatbikat aşamasında idare tarafından belirleneceği ifade edildiğinden, uygulamada belirlenecek akar kotuna göre farklı birim fiyat talebinin oluşmasının gerekçesi de bulunmamaktadır.

 

Bu durumda, ihale yetkilisi tarafından belirtilen iptal gerekçeleri yerinde görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır" hükmü bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 4.3.2008 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal gerekçelerinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 [M1]Bu bölümde başvuru sahibinin her bir iddiası ve bu iddialara ilişkin idarece verilen cevap ile bu iddialara ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sırasıyla yazılacaktır.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul