İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1901
  • Toplantı No: 2008/ 25
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 25
Gündem No :105
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1901
Şikayetçi:
 UYMAS İnşaat Nak. Tem. Pet. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti., Sanayi Sitesi No: 259 MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı 70 inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı,MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9400
Başvuruya konu ihale:
 2008/11044 İhale Kayıt Numaralı “2’inci Mknz. P. Tb. K.Lığı Muh. Ds. Bl. Binası WC Banyo ve Çatı Bakım Onarımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 06.01.91.0170/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kara Kuvvetleri Komutanlığı 70 inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2’inci Mknz. P. Tb. K.Lığı Muh. Ds. Bl. Binası WC Banyo ve Çatı Bakım Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak UYMAS İnşaat Nak. Tem. Pet. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.04.2008 tarih ve 9400 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif mektubunun 6 ncı maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince (yerli/yabancı) istekli durumundayız.” düzenlemesinin boş bırakıldığı, sunulan teklifin standart forma uygun olmadığı,

 

2) Firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Midyat Cezaevi işine ait olduğu ve benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

İddia edilmektedir

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin Teklif Mektubu örneğinin (standart form-KİK018.0/Y) 6 ncı maddesinde “6- 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince (yerli/yabancı) istekli durumundayız.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 20 ncı maddesinde, isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ve 8 inci maddesinde sadece yerli isteklilerin ihaleye katılabilecekleri düzenlenen, incelenen ihalede; en düşük teklifi veren Emenler Isıtma Soğutma Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun 6 ncı satırında yerli istekli durumunda olunduğunun beyan edilmediği, idare tarafından anılan isteklinin teklifinin uygun görülerek ihale üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli istekli” başlıklı 6 ncı maddesinde yerli istekli sayılabilmek için; tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunmaları gerektiği, tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge ile tevsik edileceği hükme bağlanmıştır.

  

            Yukarıda aktarılan hükümler uyarınca, anılan isteklinin teklif mektubunun taşıması zorunlu şartları sağladığı, sadece yerli isteklilerin teklif verebilecekleri bu ihalede idari şartnamenin 7.1.k maddesi gereği yerli istekli olunduğuna dair gereken belgelere de teklifinde yer verdiği tespit edildiğinden, anılan isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmama işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde isteklilerin teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesine teklifinde yer vermesi gerektiği, 7.4 üncü maddesinde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BII grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilen incelenen ihalede; başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusunda ve itirazen şikayet başvurusunda hangi isteklinin teklifinde Midyat Cezaevi işine ait iş deneyim belgesine yer verdiği ve bu belgenin benzer iş tanımına uygun olmadığı belirtilmemiş olmakla birlikte altı isteklinin teklif vermiş olduğu ihalede Emenler Isıtma Soğutma Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, “Mardin-Midyat Ceza İnfaz Kurumu Onarımı” işine ait Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş bitirme belgesine yer verdiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde, isteklilerin tekliflerinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelere yer vereceğinin hükme bağlandığı, ihale konusu işin onarım işi olduğu, anılan isteklinin de teklifinde ihale konusu işe ilişkin iş bitirme belgesine yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul