İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1903
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :108
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1903
Şikayetçi:
 Abdullah Abacı, Turan Güneş Bulvarı 46.Sokak No: 25/76 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Gazi Mahallesi Bandırma Sokak No:72 06500 Teknikokullar –Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2008 / 11792
Başvuruya konu ihale:
 2008/39777 İKN’li “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 06.02.35.0183/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından  21.04.2008 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Abdullah Abacı’nın 24.04.2008 tarih ve 11792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nca “Açık ve Kapalı Spor Tesisi İnşaatı” ihalesinin yasalara aykırı şekilde belli istekliler arasında ihale usulüyle yapıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmış, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak 05.05.2008 tarih ve 2008/AK.Y-224.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelenmesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22’nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul