İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1904
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :109
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1904
Şikayetçi:
 Tutkun Endüstriyel Ürünler Soğ.Is. Müh. İnş. Rek.Yay.Tele. San. Tic. Ltd. Şti., Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Cad. 4. Sokak No:4/3 Balgat - Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bor Devlet Hastanesi Başhekimliği, Hastane Caddesi 1 51700 Bor / NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10991
Başvuruya konu ihale:
 2008/33827 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbı ve Evsel Atık Deposu Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 06.0214.G020/2008-28 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bor Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbı ve Evsel Atık Deposu Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Tutkun Endüstriyel Ürünler Soğ.Is. Müh. İnş. Rek.Yay.Tele. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.04.2008 tarih ve 10991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede; teklif ekinde standart form KİK030.1/Y verildiği, ancak standart form KİK030.0/Y verilmediği gerekçesi ile teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki sözü edilen belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlattırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

 

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedel üzerinden istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca aynı doğrultuda idari şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde; “Bankalardan temin edilecek belgeler teklif edilen bedelin %10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanının “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı 4.2.1 inci maddesinde de aynı düzenleme yer almaktadır. 

 

İhale dosyasında söz konusu standart formun ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği ancak başvuru sahibi  Tutkun Endüstriyel Ürünler Soğ. Is. Müh. İnş. Rek. Yay. Tele. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde idareye “banka referans mektubu” sunduğu, “mali durum bildirimi” belgesinin sunulmadığı, dolayısıyla bankalardan temin edilecek belgelerin istenilmesi halinde Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca standart form KİK030.0/Y ve  standart form KİK030.1/Y belgelerinin her birinin ayrı ayrı verilmesi gerektiği açık olduğundan, yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş belgeleri sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen 2008/ 33827 İKN’lu ihalede, ihaleye teklif veren isteklilerden  TUTKUN Endüstriyel Ürünler Soğ. Is. Müh. İnş. Rek.Yay. Tele. San.  Tic. Ltd. Şti. nin Banka referans mektubunu sunmasına  rağmen "Mali Durum Bildirimi"ni vermemesi hususu isteklinin değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilerek Kurul çoğunlukla itirazen şikayetin uygun bulunmadığına karar vermiştir.

 

Mali Durum Bildirimi”, isteklinin sunmuş olduğu Banka Referans Mektubundaki bilgilerin kendi beyanıyla da teyidi mahiyetinde bir belge olup, tek başına yeterlik kriteri niteliğinde bir belge değildir. Bu nedenle, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak nitelendirilip, 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre idarece tamamlatılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşüyle; düzeltici işlem tesisi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul