İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1921
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :150
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1921
Şikayetçi:
 Alessa İnş. Enerji San. ve Tic.A.Ş. - Mahmut Demiröz İş Ortaklığı Alaattin Bey Mah. Alaattin Bey Cad. No:91 Nilüfer BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Özel İdaresi Mimar Sinan Mah. Ankara Cad. 16310 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11030
Başvuruya konu ihale:
 2007/189769 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Eski Tekel Binası Onarım ve Güçlendirme İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 06.02.16.0065/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Özel İdaresi tarafından 25.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Eski Tekel Binası Onarım ve Güçlendirme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Alessa İnş. Enerji San. ve Tic.A.Ş. - Mahmut Demiröz İş Ortaklığı’nın 16.04.2008 tarih ve 11030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin, “özel ortağın ortaklık hisse beyanı vermediği, pilot ortağın iş deneyim belgesine konu işin tek sözleşmeye ait olmadığı ve işe ait sözleşme ve hakediş raporlarının istenilmesine rağmen sunulmadığı” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu gerekçelerinin yerinde olmadığı, özel ortak Mahmut Demiröz’ün ortaklık hisse beyanında % 49 ortağı olduğu firmayı belirttiği, % 50’sinden fazla hisse oranına sahip bir ortaklığı olmadığı, pilot ortak olan Alessa A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye ait olup olmadığının tespiti için idarece belgeyi düzenleyen Bursa Serbest Bölge Kurucu ve A.Ş.’ne yazı yazıldığı, ancak bu yazının cevabının zamanında verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu şekilde ihalenin kendilerinden 509.875 YTL daha yüksek teklif veren başka bir istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul