İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1924
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :1
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1924
Şikayetçi:
 Deka İnşaat Nak. Tahmil Tahliye Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kocasinan İstanbul Caddesi Azize Apt. Kat: 5 Daire: 7 No: 10/1 Lüleburgaz / KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aydınevler Mahallesi Uzunköprü Caddesi No: 13 59400 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10684
Başvuruya konu ihale:
 2008/26352 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.1066.G020/2008-26 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 19.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Deka İnşaat Nak. Tahmil Tahliye Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10684 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı olmasına rağmen daha yüksek teklif sunan firmanın birinci, kendilerinin ise ikinci teklif olarak belirlendiği, anılan durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 36.1 nci maddesinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İhale konusu işin giyim giderleri hariç asgari işçilik maliyetinin hesaplanması sonucunda 78.977,53.-YTL olduğu, idarenin giyim giderleri için öngördüğü maliyetin 35.-YTL olduğu dikkate alındığında bu iki rakamın toplamının 78.977,53+35= 79.012,13.-YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu 79.012,13.-YTL altında olan tekliflerin asgari işçilik maliyeti altında olduğu nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, ayrıca başvuru sahibi Deka İnş. Nak. Tahmil Tah. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Pelin Sos. Hiz. İletişim ve Taş. Ltd. Şti.  haricindeki diğer isteklilerin tatilde çalışacak toplam gün sayısının 11.5*3=34.5 gün hesaplanması  gerekirken çalışacak gün sayısını her firmanın farklı hesapladığı, bu nedenle idarece anılan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

                Ancak idari şartnamenin 36.1 nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre teklifler arasında en düşük olanın en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği, başvuru sahibinin teklifinin asgari işçilik maliyeti üzerinde olduğu ve idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği dikkate alındığında; başvuru sahibi Deka İnş. Nak. Tahmil Tah. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin en düşük olmasına rağmen daha yüksek teklif sunan Pelin Sos. Hiz. İletişim ve Taş. Ltd. Şti’nin en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi   yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

            Söz konusu ihalede idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde dini ve resmi bayramlarda çalışacak kişi sayısının belirlendiği, ancak toplam gün sayısına ilişkin bir düzenleme yer almadığından dini ve resmi tatil günlerini her bir isteklinin farklı hesapladığı, dolayısıyla anılan belirsizliğin isteklileri yanılgıya düşürdü tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul