İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1970
  • Toplantı No: 2008/ 26
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/ 26
Gündem No :54
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UY.Z-1970
Şikayetçi:
 Yemeksan Toplu Yemek ve Restoran Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti, 10022 Sokak Nu:13 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 TRT İzmir Bölge Müdürlüğü, 1420 SOKAK NO:87 Alsancak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2008 / 11782
Başvuruya konu ihale:
 2008/15776 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü Personelinin Öğlen Yemeği İhtiyacını Temin Etme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.12.13.0170/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nce 12.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Personelinin Öğlen Yemeği İhtiyacını Temin Etme İşi” ihalesine ilişkin olarak Yemeksan Toplu Yemek ve Restoran Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 12.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2008 tarih ve 11782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu hizmet idarenin kendi mutfağında gerçekleştirileceği halde idari şartnamenin 7.3.4 maddesi düzenlemesi ile TSE 8985 Hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenildiği iddia edilmektedir.

         

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurularının şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.”,

 

          8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.”,

 

          10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve dilekçe ekinde yer alması zorunlu olan belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklik başvuru sahibi tarafından giderilmemiş ise 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki karar verilir.”,

         

          12 nci maddesinde; “Şikayetin incelenmesi sonucunda idare tarafından;

         

          a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesi,

         

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

         

          c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı, kararlarından biri alınır.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin 06.03.2008 tarihinde doküman satın aldığı, 12.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.03.2008 tarihli işlemi ile başvuru ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin bulunmadığı gerekçesiyle şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 08.04.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 24.04.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca idareye usulüne uygun şikayet başvurusunda bulunulması için son gün olan 21.03.2008 tarihine kadar usulüne uygun şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiasının somut ve ciddi nitelikte olması nedeniyle iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilerek  yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin (a) bendi düzenlemesi ile isteklilerden, ihale konusu hizmetle ilgili olarak “TSE 8985-Nisan 2000 veya TSE-Kasım 2001 yemek fabrikası standartlarına uygun Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2.d ve 2.e maddeleri ile teknik şartnamede, yemeklerin idareye ait mutfaklarda hazırlanacağı, pişirileceği ve idare yemekhanesinde servis yapılacağı belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (VIII.L) maddesinin sondan ikinci fıkrasında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

           

Söz konusu işin idare mutfağında yapılacağı anlaşıldığından, yeterlik kriteri olarak hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinde anılan Tebliğ hükmüne uyarlık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda ihale işlemleri ile ihale kararının iptali kararı verilmesi mümkün bulunamadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (c) bendinde; “Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğünden alınmış çalışma izni veya Gıda Sicil sertifikası ” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          5179 sayılı Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, 5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

          

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

 Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) il sağlık müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim nolu Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle başvuruya konu ihalede “Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğünden alınmış çalışma izni veya Gıda Sicil Sertifikası” istenmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (d) bendinde, “ İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma İzin Belgesi” istenilmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

 

            c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

 

            d)İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

 

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini”

 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

 

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

 

          n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.” düzenlemeleri,

 

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerinden, gayrisıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatının, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerin denetim altında tutulması amacıyla, gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen bir belge olduğu  anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede yemek idare mutfağında hazırlanacak ve dağıtımı yapılacağı dikkate alındığında, isteklilerden gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun ilgili Devlet Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte….” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.                                 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul