İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-225
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :127
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-225
Şikayetçi:
 Zilan Peyzaj İnş. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Remzi PAKSOY Lise Cad. İhsan Bey Apt. Kat:5 No:9 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kötekli Yerleşkesi/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 20
Başvuruya konu ihale:
 2007/192075 İKN|li “Bilgi İşlem Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 06.00.06.0194/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 27.12.2007 tarihinde  Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Zilan Peyzaj İnş. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Remzi PAKSOY’un 02.01.2008 tarih ve 20 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin daha önce 28.08.2007 tarihinde 2007/95546 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, ancak bir şikayet başvurusu üzerine ihalenin idarece iptal edildiği; idarece ihalenin iptali işlemine karşı yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.11. 2007 tarih ve 2007/UY.Z-3687 sayılı Kararı ile, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verildiği; anılan Kurul Kararına karşı firmalarınca açılan iptal davasının derdest olduğu, ancak Bilgi İşlem Binası İkmal İnşaatı Yapım İşinin bu kez 2007/192075 ihale kayıt numarası ile yeniden ihaleye çıkarıldığı; bahse konu işin, dava sonucu beklenmeden yeniden ihaleye çıkarılmasının ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği gibi, ayrıca TCK’nın 257 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla ihale ilanının iptal edilerek ihale işlemlerinin durdurulması gerektiği iddia edilmektedir.  

 

İdare hukuku kurallarına göre, idari işlemlerin yargı kararıyla iptal edilinceye kadar hukukilik karinesinden yararlandığı, ayrıca, kamu ihtiyaçlarının karşılanması usulünde, ihtiyacı belirleme yetkisinin idarenin takdirinde olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; dava süreci devam ederken, idarece Bilgi İşlem Binası İkmal İnşaatı Yapım İşinin ikinci kez ihaleye çıkarılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul