İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-328
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-328 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3282 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :116
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-328
Şikayetçi:
 Disan İnşaat Taah. Turz. Otom. San. Tic. Ltd. Şti, Fevzi Paşa Mahallesi Rüzgarlı Cad. 14/195 Ulus / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km. Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37875
Başvuruya konu ihale:
 2007/154198 İhale Kayıt Numaralı “MAT Daire Başkanlığına Akredite Laboratuar Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 06.1038.G020/2008-49 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan MAT Daire Başkanlığına  Akredite Laboratuar Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Disan İnşaat Taah. Turz. Otom. San. Tic. Ltd. Şti’nin 06.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.12.2007 tarih ve 37875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri   incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede kendi tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu ve idarece; “… teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile yapım şartlarına uygun analizlerin olmadığı…” gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki teklif eki sunulan tüm belgelerin mevzuata uygun olarak hazırlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde;  İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır.

            Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği ve bu teklif sahiplerinden hangi konularda açıklama isteneceği, yapılan açıklamaların nasıl değerlendirileceği konuları Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında açıklanmıştır.

           

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 ncu maddesinin 5 nci bendinde; “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (Şantiye giderleri, personel giderleri, All-Risk sigorta giderleri, ruhsat harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri v.s) sözleşme giderleri (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde; idarece aşırı düşük sınır değerinin 3.204.715,00.-YTL olarak belirlendiği, Rahmi DİLEKCAN firması, Çakıroğulları Yapı San. Tic. Ltd. Şti.+N.Doğuş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Ortak girişim) firması ile başvuru sahibi Disan İnşaat Taah. Turz. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifi aşırı düşük sınır değer altında kaldığı, söz konusu isteklilerden idarece 20.11.2007 tarihinde aşırı düşük tekliflerine ilişkin olarak: “…. maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte.... 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmüne göre…..” açıklama  istenildiği, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş oldukları açıklamaların idarece yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin 26.11.2007 tarihinde idareye  sunduğu açıklamalar ekinde; söz konusu iş kalemlerine ait proforma faturalar ve metrajların sunulduğu ancak inşaat imalatlarına ilişkin analizlerin ve teklif bedelini gösteren hesap  cetvellerinin sunulmadığı, bu nedenle teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1)İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Selim Temizel firmasının teklif ekinde idarece istenilen inşaat imalatlarına ilişkin; “….fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler…”in sunulmadığı, analiz olarak sunulan belgelerin uygun olmadığı, bu nedenle anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2)Mescioğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif ekinde idarece istenilen inşaat imalatlarına ilişkin; “….fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, proforma fatura…” sunulmadığı, bu nedenle anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.    

 

3)Cemre İnş. San. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 ncu maddesinin 5 nci bendindeki düzenlemesinde yer alan belgeleri teklif ekinde sunmadığı, bu nedenle anılan firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.   

 

            4)İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 60 ncı maddesinin 5 nci bendinde; “Uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve yaklaşık maliyetlerde yer alan imalat kalemlerini idare yaptırıp yaptırmamakla serbesttir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak Kurulun 18.11.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1627 sayılı kararında belirtildiği üzere;

 

4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.


c)Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur…….” hükmü,

 

4735 sayılı Kanunun “İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. 

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hükümler incelendiğinde, yapım işlerinde genel teklif alma biçiminin anahtar teslimi götürü bedel olduğu, anahtar tesliminin, işin kullanıma açılacak şekilde tam olarak yapımının öngörülmesi anlamına geldiği, bu tür tekliflerin hazırlanabilmesi için ise isteklilerin işin yürütülmesi hakkında tam ve detaylı bilgilere sahip olması ve işin yürütülmesinin büyük oranda öngörülebilmesi gerekmektedir.

 

Bu düzenlemeler, işin başında idareye sözleşme konusu işin bölümlerinden istediğini yaptıracağı, istediğini yaptırmayacağı yönünde düzenleme yapma keyfiyeti tanımamaktadır.  

 

İşin idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 60 ncı maddesinin 5 nci bendinde; “Uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve yaklaşık maliyetlerde yer alan imalat kalemlerini idare yaptırıp yaptırmamakla serbesttir.” şeklinde hüküm konulmasının, ihaleye katılmayı düşünen isteklileri tereddüde düşürücü nitelik taşıdığı, bunun ihaleye katılımı ve rekabeti daraltıcı etkisinin söz konusu olduğu, ihaleye katılanlarda işin miktarı konusunda oluşan tereddüt nedeniyle de, idarenin öngördüğü gibi kaynakların verimli kullanılmasının değil, aksine, isteklilerce tekliflerine olası keyfi iş eksilişi risk priminin yansıtılacak olması nedeniyle kaynakların verimli kullanılmamasından söz edilebileceği, bu nitelikteki bir şartın anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif verilebilmesini güçleştirdiği, dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun idarelerin ihalede saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğuna ilişkin 5 inci maddesi ile 4735 sayılı Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceğini hükme bağlayan “İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.  

 

            5)İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 ncu maddesinin 5 nci bendinde; “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (Şantiye giderleri, personel giderleri, All-Risk sigorta giderleri, ruhsat harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri v.s) sözleşme giderleri (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “...Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü,

 

Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ise;

 

Teklifler değerlendirildikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümlerde hangi bilgi ve belgelerin tekliflerin verilmesi aşamasında tüm isteklilerden isteneceği, hangilerinin ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yalnızca aşırı düşük teklif sahiplerinden isteneceği ayrı ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla idarece idari şartnamede yapılan düzenleme ile söz konusu hükümlerde belirtilen bilgi ve belgelerin tamamına yakınının tüm isteklilerden tekliflerin verilmesi aşamasında istenmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin 5 inci bendinde; “Aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (Şantiye giderleri, personel giderleri, All-Risk sigorta giderleri, ruhsat harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri v.s) sözleşme giderleri (Damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34 üncü maddesi ile “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde hangi bilgi ve belgelerin tekliflerin verilmesi aşamasında tüm isteklilerden isteneceği, hangilerinin ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yalnızca aşırı düşük teklif sahiplerinden isteneceği ayrı ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla idarece idari şartnamede yapılan düzenleme ile söz konusu hükümlerde belirtilen bilgi ve belgelerin tamamına yakınının tüm isteklilerden tekliflerin verilmesi aşamasında istenmesi mevzuata  aykırı olup, bu aykırılığın da ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul