İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-330
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :120
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-330
Şikayetçi:
 Öntürk İnşaat / Mehmet ÖNTÜRK, Belediye İş Merkezi K:2 No:30 Çarşamba / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:380 Atakum SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36970
Başvuruya konu ihale:
 2007/114440 İhale Kayıt Numaralı “Yeşilırmak Köprüsünün Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2007 tarih ve 06.10.24.0187/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeşilırmak Köprüsünün Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Öntürk İnşaat / Mehmet ÖNTÜRK’ün 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye teklif verildiği, 05.10.2007 tarihli komisyon kararıyla söz konusu ihalenin uhdelerinde kaldığı, ancak idare tarafından sunmuş oldukları diplomanın iş deneyim belgesi olarak geçerli kabul edilmediği ve değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından verilen kararın hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile incelemeye konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başvuru sahibi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Salih SÜMERKAN olarak belirlendiği ve anılan kararın ihale yetkilisi tarafından 08.10.2007 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibine 31.10.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, idarenin 07.11.2007 tarihinde, 5018 sayılı Kanunun 17 inci maddesi gereğince iç kontrol ve ön mali kontrollerin yapılması amacıyla  ihale işlem dosyasını Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderdiği, anılan daire başkanlığından gönderilen 12.11.2007 tarihli cevap yazısında, başvuru sahibinin sunmuş olduğu diploma belgesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ihale işlem dosyasının işleme konulmadığı hususlarının belirtildiği, bunun üzerine ihale komisyonunun tekrar toplanarak 03.12.2007 tarihinde başvuru sahibi ve en avantajlı 2 inci teklif sahibinin tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, bununla birlikte diğer isteklilerin de geçici teminatlarının iade edilmiş olması gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, geriye geçerli teklif kalmaması nedeniyle de şikayete konu ihalenin iptal edildiği  anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine mezuniyet belgelerini sunarak katılabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %70 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği ve 7.4 maddesinde ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümünün “İnşaat Mühendisliği” olduğunun belirtildiği, başvuru sahibi Öntürk İnşaat-Mehmet ÖNTÜRK’ün iş deneyim belgesine ilişkin olarak teklif dosyasında diploması ile meslek odası kayıt belgesinin yer aldığı, bunlar dışında herhangi bir iş deneyim belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

 İdare tarafından ön mali kontrol için ihale işlem dosyasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderildiği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ihale işlem dosyasını incelemesi sonucu başvuru sahibinin sunmuş olduğu diplomanın mevzuata aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 03.12.2007 tarihli komisyon kararının incelenmesi sonucunda anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; iş hacmine ilişkin olarak sunulmuş olan hak edişlerden başvuru sahibinin daha önce kamuda yapım işi yaptığı tespit edilmiştir. 

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda; başvuru sahibinin daha önce iş bitirme belgesine sahip olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı benzer kararı çerçevesinde başvuru sahibinin daha önce kamuya gerçekleştirdiği yapım işleri olması nedeniyle, şikayete konu ihaleye iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak mezuniyet belgesi sunulamayacaktır. Bu nedenle ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

İdarenin almış olduğu 03.12.2007 tarihli ikinci komisyon kararı incelendiğinde ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Salih SÜMERKAN’ın teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı ancak gerekçesinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin  7.2.2 ve 7.2.3 üncü maddelerinde istekliler tarafından sunulması istenen bilanço veya eş değer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgilere yer verildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddelerinde sunulması istenilen bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereğinin belirtildiği, Salih SÜMERKAN’ın sunmuş olduğu belgelerin  incelenmesi sonucunda söz konusu belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylandığı tespit edilmiş olup, değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul