İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-331
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :121
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-331
Şikayetçi:
 Eser İnşaat San Tic A.Ş. adına vekaleten Av. Mustafa GÜRSOY Atatürk Bulvarı Merkez İşhanı Nu:46/62 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri, Nurtepe Mevkii Alibey Cad. Nu:1 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38843
Başvuruya konu ihale:
 2007/108849 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tüneli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 06.10.72.0176/2007-85.1 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/108849 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tüneli” ihalesine ilişkin olarak Eser İnşaat San Tic A.Ş. adına vekaleten Av. Mustafa GÜRSOY’un 31.12.2007 tarih ve 38843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen başvurularda, ihale sürecine ilişkin karar verilmesi mümkün olmadığından, “İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” karar verilen 07.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-1072.1 sayılı Kurul Kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede tekliflerinin aşırı düşük bulunduğu, sunmuş olduğu açıklamaların ise idarece uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak, idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Eser İnşaat San Tic A.Ş.’nin 2007/108849 İKN´li Avrupa Yakası 3.Kısım Atıksu Tüneli inşaatı ihalesinde sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmeyerek, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işleme karşı 03.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece 17.12.2007 tarih ve 175125 sayı ile verilen cevapta, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar ile yapım işinin özgünlüğüne yönelik bir açıklama bulunmadığı ifade edilerek, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığının bildirilmesi üzerine 31.12.2007 tarihinde, süresi içinde ve usule uygun olarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş, 07.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-1072.1 sayılı karar ile;

 

“İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

Eser İnşaat San Tic A.Ş.’nin itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiğine ilişkin dilekçesi 11.01.2008 tarih ve 1174 sayılı yazı ekinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında;

 

İtirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” Hükmü,

 

‘İddiaların incelenmesi’ başlıklı 21 inci maddesinde;

 

“Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiğinde ise ihale sürecine ilişkin de karar verilir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

             “Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi yönünde karar alınır. İnceleme, iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır. İnceleme, iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılarak Kurul tarafından 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kararlardan biri verilir. Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde, inceleme sonuçlandırılıncaya kadar idareler sözleşme imzalayamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aktarılan hükümler uyarınca Eser İnşaat San Tic A.Ş.’nin itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiğine yönelik dilekçesinin Kurum kayıtlarına alınmış olması ile, başvurunun itirazen şikayet başvurusu niteliğinde incelenmesi imkânı ortadan kalkmıştır.

 

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul