İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-332
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-332 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3321 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :122
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-332
Şikayetçi:
 Nafiz İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Marangozlar Sitesi 343.sk. No:40 KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Urgan Boğazı Mevkii 70200 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38626
Başvuruya konu ihale:
 2007/170567İKN|li “ Karaman Vali Hakkı Teke Y.İ.B.O. Spor Salonu Tadilatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 06.10.62.0085/2008-1 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’     nce 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Karaman Vali Hakkı Teke Y.İ.B.O. Spor Salonu Tadilatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nafiz İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2007 tarih ve 38626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      Karaman İl Özel İdaresi tarafından “Karaman Vali Hakkı Teke Y.İ.B.O Spor Salonu Tadilat İşi” ihalesinin 14.11.2007 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalede firmalarının verdiği teklifin aşırı düşük olarak tespit edildiği ve tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgilerin sunulmasının istendiği, istenilen belge ve bilgilerin süresi içerisinde idareye sunulduğu, ancak açıklama dosyalarında dokuz adet inşaat kalemine ait pozun yer almadığı ve asgari ücretin altında işçi çalıştırılacağının anlaşılması  gerekçesi ile açıklamalarının kabul edilmediğinin bildirildiği, vermiş oldukları fiyatın uygun olduğu, devletin menfaatinin ön planda tutulması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından “Karaman Vali Hakkı Teke Y.İ.B.O. Spor Salonu Tadilatı Yapım İşi” nin 14.11.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 6 adet ihale dokümanı satın alınmış, 5 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrolü yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Abdullah Küçükkeskin’in teklif mektubundaki yazı ile rakamın birbirinden farklı olması nedeniyle, Özkon Yapı İnş. Mak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  banka referans mektubunun sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 23.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Süpertaş İnş. San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı,  Adem Küçük’ün ise, ekonomik açıdan ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

  

Daha sonraki aşmada; teklifleri geçerli olduğu belirlenen 3 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile, teklifi belirlenen bu sınır değerin altında bulunan  başvuru sahibinden teklifinin detayına ilişkin belge ve bilgileri sunmasının istendiği, başvuru sahibinin 19.11.2007 tarihli dilekçe ekinde istenen belge ve bilgileri idareye sunduğu, ancak ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda sunulan açıklamaların kabul edilmeyerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı  belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet dilekçesinde; idarenin firmalarından daha yüksek teklif veren bir istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece istenen tekliflerinin detayına ilişkin istenen belgelerin sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı  iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu açıklamalar kapsamında, teklif icmalinin, maliyet analizlerinin ve bazı kalemlere ilişkin proforma faturaların sunulduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye başvurusu üzerine idarenin 17.12.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusuna cevap verdiği görülmüştür. İdarenin cevap yazısında; “ yaklaşık maliyette bulunan 9 adet inşaat kalemine ait pozun savunma dosyasında yer almadığı, bu pozların yaklaşık maliyetteki tutarının 13.040,82 YTL. olarak hesaplandığı, isteklilerin vermiş olduğu savunma dosyasında bir çok pozun miktarında yaklaşık maliyete göre ciddi farklılıklar olduğu, yaklaşık maliyette ve isteklinin savunmasında ciddi farklılıklar bulunan bazı imalatlarda proje üzerinde kontrol amaçlı yapılan metrajlar sonucunda yaklaşık maliyette herhangi bir hatanın tespit edilemediği, yaklaşık maliyette bulunan miktarlar ve isteklinin savunmasında belirttiği miktarlar arasındaki farklar ve isteklinin her imalat için vermiş olduğu birim fiyatların çarpılması sonucu inşaat imalatları için isteklinin hesabının 3.840,32 YTL. eksik olduğu tespit edilmiştir.

 

İsteklinin savunmasında yer alan birim fiyatların analizinde 01.501 poz nolu düz işçi rayici için pozlarda farklı fiyatlar olduğu, ayrıca 23.241/A pozunun analizinde, 01.501 poz nlu düz işçi rayicinin birim fiyatı 0,16 YTL/saat olarak girmiş olup asgari ücretin çok altında bir ücret olduğu görülmüştür. 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre asgari ücretin altında işçi çalıştırılamayacağından yaptığı analizlerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

   

            İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında belirtilen hususlar, başvuru sahibinin teklifi ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi aşamasında sunduğu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin sunduğu tekliflerinin detayına ilişkin açıklamalarda inşaat imalatlarına ilişkin iş kalemleri arasında; 18.192. her türlü iç sıva sökülmesine, 18.195. her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesine, 21.065. duvarlar için iş iskelesi, 21.066 tavanlar için iş iskelesine, 25.020/1. yeni sıva yüzeylere 2 kat sentetik boya yapılmasına, 25.043/2. eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2 kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılmasına, 25.084/4.yeni sıva yüzeylerine macun çekilerek iki kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılmasına, 27.531. kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılmasına, 27.578. her genişlikte kargir duvar üzerine mozaik kaplı beton harpuşta yapılmasına (toplam 9 imalat kalemi) yer verilmediği, yaklaşık maliyet icmalinde ve pursantaj oranlarını gösteren tabloda bu imalat kalemlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif açıklamalarında bazı imalat kalemlerine ilişkin idarenin yaklaşık maliyetinde hesaplanan metrajları ile başvuru sahibinin bu imalatlara ilişkin metrajlarının  birbirinden oldukça farklı olduğu anlaşılmıştır.  İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle uygulama projesi hazırlanmak suretiyle ihale edildiği düşünüldüğünde, imalat kalemlerine ilişkin metrajların idarenin hesapladığı metrajlarla birebir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, ihale konusu işin miktarı da dikkate alındığında bu farkın maliyeti çok fazla etkilemeyecek düzeyde olmaması gerekmektedir.

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin savunmasında yer alan birim fiyat analizlerinde 01.501 poz nolu düz işçi rayici için birim fiyat analizlerinde farklı farklı fiyatların belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen tespitler çerçevesinde,  idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklinin  değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar
verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul