İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-333
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-333 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.08.2008 tarih, 2008/UY.Z-3337 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :123
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-333
Şikayetçi:
 Şirin TEKİN Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik ve Taahhüt İşleri, Lise Caddesi Deniz 3 Apt. Kat:1/3 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Cad. No:1 Şehitlik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1260
Başvuruya konu ihale:
 2007/169478 İKN|li “ Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 06.00.32.0085/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şirin TEKİN Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik ve Taahhüt İşleri’nin 11.01.2008 tarih ve 1260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kıraçtepe Köyü 8 Derslikli İ.Ö.O. Yapım İşi”’nin 06.12.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin olarak idarenin 12.12.2007 tarih ve 39317 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, bu bildirim üzerine idareye 24.12.2007 tarihinde şikayet başvurusu yapıldığı, idarenin 27.12.2007 tarihli cevap yazısında, “ söz konusu işin ihalesinde yeterli rekabet ortamının oluşmaması ve tekliflerinin hadde layık olmaması “ gerekçesi ile iptal edildiğinin ifade edildiği, söz konusu ihalenin hadde layık teklif bulunmaması nedeniyle mi yoksa bir keyfiyet sonucumu iptal edildiğinin Kurumca incelenmesi talep edilmiştir.  

 

           Yapılan inceleme sonucunda; başvuruya konu ihalenin 10.12.2007 tarihinde iptal edildiğinin idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile bildirildiği, bu bildirim üzerine idareye 24.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesine göre 5 günlük sürenin aşılarak idareden gerekçe isteğinde bulunulduğu, gerekçelerin açıklandığı 27.12.2007 tarih ve 45591 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından aynı tarihte tebellüğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 5 günlük sürenin aşılarak gerekçe isteğinde bulunulması nedeniyle iptale ilişkin idareye şikayet başvuru için şikayet edilen durumun farkına varıldığı tarihin dilekçede belirtildiği üzere 12.12.2007 tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından iptal işlemine ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan 11.01.2008 tarihinde Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihalenin iptaline ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmaması nedeniyle anılan dilekçe ve eki belgelerin işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi gerekmekte ise de  idareye yapılacak onbeş günlük başvuru süresinin 11.01.2008 tarihi itibarıyla dolduğu anlaşılmıştır.

 

           Ayrıca aynı ihaleye ilişkin olarak Gökkuşağı Teks.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Güngen İnş. Güv. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından 31.12.2007 tarih ve 38704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihalenin iptaline ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve ihalenin esastan incelendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 12.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, idareye başvurmadan 11.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, ihalenin iptaline ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmaması nedeniyle anılan dilekçe ve eki belgelerin işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi gerekmekte ise de  idareye yapılacak onbeş günlük başvuru süresinin 11.01.2008 tarihi itibarıyla dolduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür. 

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak Gökkuşağı Teks.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Güngen İnş. Güv. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından 31.12.2007 tarih ve 38704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihalenin iptaline ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve ihalenin esastan incelendiği tespit edilmiştir.   

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul